Jézus Krisztus és Szentlélek üzenetei a magyar néphez

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped one response

A Szentlélek üzenete magyar népünknek

Örüljön a szívetek és ujjongjatok, mert elérkezett az idő, hogy tiszta gyolcsruhába öltözzön nemzetetek és letaszítsák a trónról a félrevezetőt.

Ne félj te kicsiny nyáj, elérkezett megváltástok napja, mint felékesített menyasszonyt foglak titeket bemutatni a Vőlegénynek, aki oly rég óta vár már rátok. Örüljetek, újra mondom, örüljetek!

Szeretetem csodát művel a szívekben, leoldom rólatok a bűnök köpenyét, és mint felékesített menyasszonyt viszlek benneteket Uratok és Megváltótok örömére. Újra mondom, ne félj te kicsiny nyáj, örüljetek, végtelenül örüljetek!

Elérkezett a nagy nap, már itt van a küszöbön, mikor ajtót nyittok és befogadjátok, aki oly régóta kopogtat. Ne félj hát, csak dicsőíts, mert elérkezőben az Úr nagy napja, már itt is van.

Nyissátok meg szíveteket és érezni fogjátok, hogy igaz minden szó, ami ajkamról elhangzik, mert én vagyok a Szent, akit küldtek, a Lélek, aki elárasztja nemzeteteket, és az szétválik, mint konkoly és a búza. Itt az idő kedveseim, dicsőítsetek hát, dicsőítsetek, újra mondom, dicsőítsetek!

Jézus Krisztus üzenete

Gyermekem, szeretlek, épp ezért meg szeretnélek kérni, szedd össze minden bátorságod és írjad:

Az Isten, aki olya régóta könyörög ennek a nemzetnek, hogy boruljon le előtte, most megsokallta az ellene elkövetett vétket és arra készül, hogy e kiválasztott nemzetet visszavezesse aklába. Éppen ezért most, nem holnap, most kezdjetek bele a lelkek összegyűjtésébe!

Egy csongrádi testvér által 2009. július 28.

Jézus Krisztus üzenete a magyar néphez

Szegény magyar népem, meddig követed még a hazugság atyját, az ellenség hangja miért kedves néked?

Én örök szeretettel szeretlek, irgalmas szívem rád vár, mikor térsz már vissza hozzám, hogy meggyógyítsalak, hogy a sötétség leplét levegyem rólad és meglásd a Világosságot, a fényt, mely felülről árad rád.

Nyisd ki szemedet és figyelj, áthaladok köztetek, hogy felébresszem szíveteket, hogy a halál árnyékából az életre vezesselek. Ha felismered látogatásom idejét, és hozzám térsz, kiemellek a sötétségből, a hazugság útját eltörlöm, és az Élet útját mutatom néked, hogy megmenekülj.

De ha te újból a sötétséget választod, én sem tudok segíteni rajtad.

Édesanyám szüntelenül könyörög értetek, nem hagyom, hogy anyai szíve hiába esedezzen értetek.

Felkelek, és cselekedni fogok!

Nyissátok ki szíveteket és fogadjatok be, hogy átalakítsam és termővé tegyem életeteket, hogy gyümölcsötök maradandó legyen.

Térjetek vissza hozzám és megváltozik történelmetek! Az Igazság fog uralkodni, és békesség lesz köztetek.

Kiálts hozzám te szegény és meghallgatlak, és jóra fordítom sorsodat. De ha te hallgatsz, ha változni nem akarsz, akkor miért segítsek rajtad? Önmagamért segítek, hogy sokan meglássák, élő és szerető Istenetek vagyok, aki irgalmas és hosszan tűrő.

Az idő letelt, felkelek, és cselekedni fogok. Szétválasztom a juhokat a kosoktól, a búzát a konkolytól, hogy kitűnjék, ki a megbízható, ki tart velem és ki van ellenem.

Alázatos és bűnbánó szívet adjatok, és én hozzátok költözök. Ámen.

Igei üzenet: Izaiás 62,1-12; 40,1-11; 1Kor. 14,1-5

Kedves Testvér! Az Úr Jézus kéri, hogy ezt az üzenetét minél gyorsabban terjesszük, mert közel van az ő áthaladásának napja.

Szalóki Katalin által 2009. július 29.

Jézus Krisztus üzenete a magyar néphez

„Emelkedjetek föl kapuk,

Emelkedjetek föl örök kapuk,

Bevonul a dicsőség Királya.

Kicsoda ez a dicsőség Királya?

A seregek Ura, Ő a dicsőség Királya.”

Ne legyetek értetlen szívűek, ne zárjátok be fületeket és szíveteket, hogy meghallhassátok Szavamat, melyet e hűtlen nemzedéknek adok.

Nyisd meg kapudat, hogy bevonulhasson a dicsőség Királya.

Istened akar hozzád költözni, lakást venni nálad, ne zárd hát be kapudat előtte, nehogy tovább menjen és a te zárt házad üres maradjon.

Bízz az Érkezőben, az Úrban, aki nem késlekedik, mert eljön, mint a hajnal, és fénye elűzi a sötétséget és bezárja kapuját.

Tisztítsátok meg szíveteket, a hamis utaidat hagyd el, hogy szentségben és igazságban járj majd színem előtt és kegyelmet találj jövetelem napján. Mert eljövök és ítéletet tartok a nemzetek fölött és minden lélek fölött, hogy meglássa bűneit és megtérhessen, és ne vesszen el, ha megbánja bűneit.

Aki nem tart bűnbánatot, már elítéltetett!

Gyermekeim, térjetek meg, hogy megmeneküljetek!

Igei üzenet: Szofóniás 3,9-20.

Kedves Testvér! Az Úr kéri, hogy imádkozzunk, hogy nyitott szíveket találjon, ha áthalad közöttünk.

Szalóki Katalin által 2010. január 1.

Reklámok

SZŰZANYA JELENÉSEI, ÜZENETEI SZŐKEFALVÁN 1998-2005 között

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

1998. november 4.
1. Este 11 órakor Rózsika családi házában veszi kezdetét a jelenés nyilvánossága. A családon kívül néhány szomszéd és barát is jelen volt. – A Szűzanya azt kéri, hogy Rózsika a dicsőszentmártoni középiskola tanulói számára beszéljen egy konferencia keretében a hitről. Ez meg is történik.
1999. március 21.
2. A Szűzanya Rózsika otthonában este 11 órakor kéri, hogy alakítsanak egy római katolikusokból álló héttagú engeszte-lő közösséget, valamint egy ugyancsak héttagú ortodox román nyelvű imacsoportot. Mindkét imádkozó közösségben szent-olvasóval imádkozzanak – Isten irgalmát kérve – egy falut veszélyeztető katasztrófa elhárításáért.
(Május végén példátlan jégverés tönkretette Szőkefalva kivételével a környék minden faluját. A termés elpusztult és legtöbb helyen a házak ablakait is bezúzta a jég. Gálfalva, Mikefalva, Sátoros, Dicsőszentmárton, Domó, Ádámos., Botorka, Királyfa és Bogács 100 %-os károsodást szenvedtek. Szőkefalván viszont nemcsak, hogy minden kártól mentesek maradtak, hanem a termés gazdagabb volt, mint valaha. A nagyrészben még 2001-ben is hitetlenkedő szőkefalvaiak úgy emlegetik ezt az ese-ményt, hogy kell lennie valaminek ebben a Mária jelenésben, mert a láthatatlan természtfeletti világ keze mutatkozott meg ebben a természeti katasztrófában.)
1999. június 17.
3. Ne féljetek gyermekeim, nehéz idők jönnek, legyetek felkészülve imával, böjttel kenyéren és vízen. Imádkozzá-tok a Rózsafűzért és a Keresztúti ájtatosságot. Legyetek felkészülve ezekben a hónapokban. Ne féljetek drága gyermekeim, mert Én veletek vagyok minden nap és minden percben. Jól készüljetek fel, gyónjatok és áldozzatok, imádkozzatok gyak-rabban, olvassatok minden nap egy részt a Szentírásból és aznap próbáljatok aszerint élni! én betakarom őket a Védő, Szent palástommal. Legyetek felkészülve szentelt vízzel, szentelt gyertyákkal és tömjénnel. Egy égi ajándékot adok neked, mos-tantól fogva lelki betegeket fogsz gyógyítani, de ajándékba kaptad és ajándékba add. Légy figyelmes, mert a sátán nagyon haragszik rád és félre akar vezetni ebből az erős hitedből. Virrasszál! Imádkozz naponta három Rózsafűzért és a Keresztúti ájtatosságot. Elfogadtam az imacsoport imáit, gyűljetek össze szerdán és pénteken, és imádkozzátok a Rózsafűzért és a Ke-resztutat. Áldásomat adom a falura és a városra, ahova kérted. De tudd meg, ahol te laksz, sok kemény szívű ember van, ami nagyon bánt és fáj Nekem. Megáldom a kutat és bárki inni kér belőle, adj neki Jézus nevében.
… Nem azért jöttem, hogy megijesszem a népet, hanem, hogy megtérjenek és felkészítsem őket. Abban az időben mindenki maradjon a házba és imád-kozzon. Mostantól kezdve te is megáldhatsz akit akarsz és aki kéri.
1999. november 4.
4. A mai napon kérem tőletek, hogy szívetek legyen nyitva Isten előtt, és imádkozzatok a szívetekkel. Közeledik az ÁDVENT, legyetek irgalmasok, áradjon belőletek a szeretet, mert a nehéz idők közel vannak, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ádventi időben legyetek felkészülve imával, gyónással, áldozással, böjttel szerdán és pénteken (ke-nyéren és vízen) és így várjátok a KARÁCSONYT, hogy tudjátok elfogadni szeretettel és örömmel a SZENT FIAM SZÜLETÉSE ÜNNEPÉT. Mindegyik ember, aki most itt jelen van, a KARÁCSONY estéjén is legyen jelen a templomban. Aki megtartja az Én üzeneteimet az ne féljen a nehéz időktől, mert nem fog elveszni, mert én betakarom a Védő palás-tommal. Azt kérem, hogy ez a hely (Szőkefalvi Római Katolikus templom) egy imaközpont legyen.
2000. március 8.
5. Következik a Nagyböjt, legyen szívetek nyitva! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Tartsatok böjtöt ke-nyéren és vízen, hétfőn, szerdán és pénteken. Imádkozzatok naponta három Rózsafűzért és a Keresztutat; gyónjatok és áldozzatok minél gyakrabban, és olvassatok mindennap egy részt a Szentírásból és próbáljatok aznap aszerint élni. És így várjátok a Szent Fiam feltámadását. Imádkozzatok egy Rózsafűzért a Szentatyáért, mert nagy szüksége van rá. Ne félje-tek a nehéz időktől, amelyek jönni fognak, mert Én veletek vagyok. S aki elfogad engem Anyának, Én azt segíteni fo-gom. Legyetek felkészülve, mert kezdődnek a figyelmeztetések. Ne féljetek, mert Én fogom a kezeteket, hogy ne essetek a szakadékba.
2000. június 17.
6. Most ebben a percben nyissátok ki szíveteket, ne tartsátok összeszorítva, megkövesedve szíveteket! Hagyjátok, hogy hatoljon be a szívetekbe a Szeretetnek a Fénysugara. Ne féljetek ezektől az időktől, mert Én veletek vagyok, nem hagylak el titeket. Betakarlak a szent palástommal. Nem azért jöttem, hogy megijesszem a népet, hanem azért, hogy vezessem lépteiteket a Szent Fiamhoz. Imát kérek tőletek, és áldozatokat, és böjtöt. Töltsétek meg a templomokat, ne hagyjátok Jézust egyedül. És Ő segít titeket minden nehézségben, minden betegségben és problémáitokban.
2000. október 21.
7. Kérem, hogy imádkozzatok! Kérem, hogy imádkozzatok! Kérem, hogy imádkozzatok! Keressétek! Keressétek! Keressétek! Minél gyakrabban az Én Szent Fiamat! Kérem, hogy végezzetek kilencedeket és imádkozzatok az Én szándékomra! Kérem a böjtöt tőletek, drága Gyermekeim! Gyónjatok és áldozzatok! Legyetek türelmesek, mert közeledik a nagy figyel-meztetés. Ne féljetek, mert én veletek vagyok! Figyeljétek meg jól nagyon ezt az üzenetet és őrizzétek meg, mert rövid az idő. Ne legyetek szomorúak, mert közeledik az Én Szeplőtelen Szívem győzelme!
2001. február 11.
8. Közeledik a Nagyböjt. Kérem, hogy ebben a Nagyböjtben tisztítsátok meg lelketeket. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Böjtöljetek kenyéren és vízen: hétfőn, szerdán és pénteken. Gyónjatok és áldozzatok minél gyakrabban! Legye-tek irgalmasak! Kérem, hogy szeressétek egymást Drága Gyermekeim! De olyan szeretettel, amit meg kell élni nap mint nap. Így várjátok az Én Szent Fiam nagy ünnepét! Kérem, hogy a ti lelketek is támadjon fel a bűn fekete mélységéből. Nehéz idők jönnek. De ne féljetek, mert a Szent Fiam és Én veletek vagyunk. Az Én Szent Fiammal együtt azt kérjük tőletek, hogy imádkozzatok és elmélkedjetek legalább egy negyedórát mindennap.
2001. június 17.
9. Kérem, hogy imádkozzatok minél többet. Nagy szükség van, főleg a Rózsafüzér imára. Ezzel az imával fogom megkötözni a sátánt. Nagy szükség van az imára, az Én Szent Fiam is kéri. Mindnyájatokat szeretlek és az Én védő palástom alá akarlak gyűjteni. Az Én Szent Fiam kevés időt adott, hogy még hozzátok eljöjjek. Tartsátok meg üzeneteimet és ne félje-tek! Imádkozzatok, amíg örömmé válik számotokra az ima.
2001. szeptember 22.
10. Kérünk benneteket, a Szent Fiam és Én, hogy ne lankadjatok az imában. Még többet imádkozzatok, mert nehéz idők várnak rátok. Drága gyermekeim, a Szent Fiam kéri, hogy vegyetek részt a szentmiséken, látogassátok Őt minél gyakrab-ban az Oltáriszentségben, és még kéri az Én Szent Fiam, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy Ő szeret titeket. Imádkozza-tok és teljesítsétek amit Szent Fiam kér és a Mennyei Atya.
2001. december 2.
11. Beléptetek az adventi időbe. Az én Szent Fiam kéri, hogy imádkozzatok még többet, böjtöljetek és legyetek irgalma-sok. Tisztítsátok meg szíveteket, lelketeket szent gyónással. Legyetek a Szeretet eszközei, a Béke eszközei. Karácsony szombatján nyissátok meg megkeményedett szíveteket, hogy meg tudjon születni az Én Szent Fiam és meleg lakhelyre találjon a Ti szívetekben. Ne feledkezzetek meg szeretni, szeressétek egymást igazi Szeretettel.
2002. március 15.
12. Egyesek beléptek, mások most lépnek be a Nagyböjtbe. Kérlek titeket, hogy tartsatok bűnbánatot. Arra van szüksége az Én Szent Fiamnak, hogy tartsatok bűnbánatot. Imádkozzátok a rózsafűzért és a keresztutat naponta. Böjtöljetek úgy, ahogyan már kértem: Hétfőn, Szerdán és Pénteken, kenyéren és vízen. Tisztítsátok meg lelketeket a szentgyónásban, hogy tiszta legyen. Ahogyan a virág kinyílik május hónapjában, úgy nyíljon ki a ti szívetek is a bűn fekete felhőjéből. Szeretlek mindnyájatokat. Éljetek békében, testvériségben és szeretetben. Mindnyájatokat az Én palástom alá akarlak helyezni, azokat is, akik nem akarnak engem. Kedves fiatal gyermekeim, szeretném, hogy május 17-én Szőkefalvára jöjjetek szentségimádásra. Ti vagytok a jövő alapjai. Jöjjetek, hív az Én Szent Fiam.
2002. június 17.
13. Drága gyermekeim, kérlek titeket úgy, mint más alkalommal, hogy imádkozzatok, imádkozzátok a rózsafűzért, böj-töljetek kenyéren és vízen, gyónjatok és áldozzatok. Nehéz idők várnak rátok, de ne féljetek, mert Én veletek vagyok. Ha nem tartjátok meg üzeneteimet, el fogtok veszni. én segíteni akarlak titeket, azért küldött engem az Én Szent Fiam. Ne hagy-játok egyedül az Én Szent Fiamat az Oltáriszentségben. Mindnyájatokat szeretlek, és betakarlak védő palástommal. Szeressé-tek és ne gyűlöljétek egymást. Jöjjetek erre a helyre, ahol sok kegyelem árad reátok. Hívjátok segítségül a Szenthárom-ságot. Sose hanyagoljátok el azt, hogy kérjétek a Szentlélek segítségét.
2002. október 12.
14. Kegyelmi időben éltek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Nagy szükség van a ti imátokra. Az Én Szent Fiam kéri, hogy szeressétek egymást. Kérem, hogy kérjétek a Szentlélek segítségét, hogy a Szentlélek szálljon le reátok a hét ajándékával, mert nagyon kevesen tették meg ezt.
2003. február 22.
15. Kérlek, könyörgök hozzátok, hogy imádkozzatok a békéért. Nagy veszélyben van a béke. Segítsetek engem és Szent Fiamat, a böjtötökkel, imáitokkal és áldozatvállalásaitokkal. Nagy figyelmeztetések várnak rátok. Ne féljetek, Én veletek vagyok és mindnyájótokat betakarlak védőpalástommal. De tartsátok meg üzeneteimet. Keressétek az Én Szent Fia-mat az Oltáriszentségben. Eljött az az idő, amikor éjjel-nappal kell imádkozni. Jöjjetek drága gyermekeim e helyre, ahol sok kegyelmet kaptok. Ne féljetek semmitől, mert a sátán nem tud ártani, ha föl vagytok fegyverkezve az imádság fegyve-rével.
2003. június 17.
16. Nehéz idők várnak rátok. Nemsokára. Tartsátok meg (éljétek meg) üzeneteimet és megtaláljátok az utat Szent Fiam felé. Drága gyermekeim, meghívlak benneteket újra az imára és a böjtre, mert böjttel és imával állíthatjátok meg a természeti katasztrófákat. Az Én Szent Fiam mondta: ahogy a virágnak szüksége van a vízre, úgy nektek is szükségetek van az imádságra és a szeretetre. Szeressétek, szeressétek egymást drága gyermekeim, ne gyűlölködjetek. Ne Féljetek. Én veletek vagyok, legyetek készen. Mindnyájatokat védő palástom alá helyezlek. Már sokszor megígértem nektek. Ne féljetek.
2003. október 2.
17. Kérem, hogy imádkozzatok. Az Én Szent Fiam is kéri, hogy imádkozzatok sokat, míg az imádság örömmé vá-lik számotokra. Imádkozzatok a családban és a csoportokban. Imádkozzatok az én szeretett fiamért, a pápáért. Nagy szüksége van a ti imáitokra. Ne féljetek, én veletek vagyok. Szeretlek titeket. Szeressétek egymást, ahogy az én Szent Fiam szeret titeket. A szeretet mindenek fölött van, szeressétek egymást! A szeretettel lefegyverzitek a Sátánt. Az ég tele van szeretettel, szeretetből van alkotva.
2004. február 26.
18. Most beléptetek a nagyböjti szent időbe. Imádkozzatok, imádkozzatok minél többet, mert nagy szükség van a ti imáitokra. Már mondtam, és most újra mondom, hogy imádkozzatok! Ajánljátok fel magatokat az én Szent Fiam legszentebb Szívének, és az én Szeplőtelen Szívemnek. Szeretlek mindnyájatokat és betakarlak védő palástommal, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek, de csak akkor, ha ti is akarjátok. Szeressetek! Ebben a Nagyböjtben imádkozzatok és szeressetek! Szeresse egyik a másikat, és ne gyűlölje! A szeretet mindenek fölött áll. Ne felejtsétek el ezt!
2004. június 17.
19. Imádkozzatok és legyetek a Szeretet és a Béke hordozói. Törekedjetek arra, hogy a Szentség útján járjatok. Elkövetkezett az az idő, amikor meg kell találjátok azt az Utat, amely az én Fiamhoz vezet. Az én Fiam Szent Szíve mindig nyitva áll és vár titeket. De csak a Szentség által tudtok eljutni Hozzá. Többször mondtam már nektek, hogy ne féljetek, bármi is jönne rátok. Én veletek vagyok. Többször megígértem nektek, legyetek nyugodtak, Én veletek va-gyok, és mindnyájatokat szeretlek.
2004. szeptember 4.
20. Újra kérem tőletek az imát, minél több imát, mert nagy szükség van az imára. Kérem, hogy térjetek meg. Kevés idő van még. Kérem, hogy mindnyájan térjetek meg. Most kezdjétek, ettől a perctől! Most jött el ez a pillanat. Én a ti Égi Édesanyátok kérem, hogy imádkozzatok. De imádkozzatok szívből és szívvel.
2004. december 11.
21. Drága gyermekeim, már többször kértem, hogy imádkozzatok. Most is kérem tőletek, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok az Én szándékomra. Kérem, és az én Szent Fiam is kéri tőletek, hogy imádkozzatok, virrasszatok, gya-koroljátok a szeretetet. Szeressétek egymást drága gyermekeim! Eljöttem hozzátok, hogy elvezesselek titeket az én Szent Fiamhoz, de ezt csak szeretettel lehet. Drága gyermekeim, az adventi időben minél jobban gyakoroljátok a szere-tetet, a megbocsátást és szeressétek ellenségeiteket. Szeressetek és bocsássatok meg!
2005. március 10.
22. Drága gyermekeim! Az Ég kéri tőletek és én is, kérem, hogy nyissátok meg szíveteket az imára. Imádkozzatok minél többet, imádkozzatok. És mostan is ebben az időben imádkozzatok minél többet, mert nagy szükség van. A Sátán ordítva körüljár, hogy minél több lelket elnyeljen. De ti imáitokkal és böjtötökkel segíteni tudtok. Drága gyermekeim! Annyira szeretlek titeket, ne féljetek. Legyetek nyitott szívűek, én veletek vagyok. Betakarlak titeket, és nem hagylak elveszni, ha megtartjátok üzeneteimet. Nehéz idők várnak reátok. Ne gondolkozzatok, nagyon közel van az idő. Kezdje-tek el imádkozni szívből és szívvel.
2005. június 17.
23. “Imádkozzatok mindennap velem 5 percet délután 5 órakor. Ez a hely zarándokhely marad. Minden év június hónapjában (június 17.) kegyelmeket árasztok ki itt.”
Drága gyermekeim, köszönöm, hogy elfogadtátok hívásomat ezen a leányomon keresztül. Drága gyermekeim, ne felejt-sétek el, amire tanítottalak eddig titeket, és amit mondtam eddig nektek. Az én Szent Fiam kéri tőletek, hogy cseleked-jetek! Szeressétek felebarátotokat, mint önmagatokat. Drága gyermekeim, imádkozzatok, mert imáitokkal sok örömet szereztek nekem. Ne feledkezzetek meg imádkozni, böjtölni és töltsétek meg a templomokat. Mindezt már mondtam nektek, de kevés lélek hallotta meg ezt az üzenetet, mert sok üres templomra találtam. Drága gyermekeim, többször mondtam nektek, hogy ne féljetek semmitől, mert én veletek vagyok, és mindnyájatokat betakarlak védő palástommal. Mindnyájatokat szeretlek!
A nevem itt, ezen a helyen “A FÉNY KIRÁLYNÖJE”.

www.onedate.org

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped one response

Év     Nyugaton     Keleten
2005     március 27.     május 1.
2006     április 16.     április 23.
2007     április 8.
2008     március 23.     április 27.
2009     április 12.     április 19.
2010     április 4.
2011     április 24.
2012     április 8.     április 15.
2013     március 31.     május 5.
2014     április 20.
2015     április 5.     április 12.
2016     március 27.     május 1.
2017     április 16.
2018     április 1.     április 8.
2019     április 21.     április 28.

Itt az idő számunkra, hogy összegyűjtsünk
1 millió aláírást

Így az Egységhét kezdetén, a Húsvét dátumának egyesítése előtérbe és központi helyre kerül. Az Úr nagyon világosan kinyilvánította az Igaz Élet Istenben, hogy Ő Egységet akar. Azt akarja, hogy ez először a szívekben kezdődjön az emberség és szeretet által. Ennek az egységnek egyik első jeleként az egyházak vezetői egyhangúlag kell, hogy döntsenek a Húsvét közös ünnepléséről minden évben. Íme egy üzenet részlet ezzel kapcsolatosan:
Mikor bocsátanak ki végre egyhangú határozatot arról, hogy mindnyájan ugyanazon a napon ünneplik a húsvétot? (1992. december 21. http://www.tlig.org/hu/humsg/hum774.html)

Szentséges Szívem leánya! Szeretném, ha írnál! Hallgasd meg Hangomat a mennybõl! Nem hallgatták meg Kiengesztelõdésre, Békére és Egységre hívó Szavaimat, és nem is méltányolták. Egyszer már szóltam, és nem fogok ismét szólni. Nem fogok semmi újat hozzátenni.


Uram, látható, hogy nem könnyû! 1

Azt akarom, hogy ez alkalommal januárban olyan legyen a hangod, mint a mennydörgés! 2 Azt akarom, hogy hangod olyan hangos legyen, mint még sohasem! Az én Nevemben fogsz beszélni. Az egész világ hallja meg: A napok meg vannak számlálva, nincs sok idõ hátra, hirtelenül és teljesen váratlanul fog véget érni az a kegyelem, amely az emberiséget betakarta… Ez úgy fog megtörténni, hogy felismerje a világ, milyen nagy volt az Én Irgalmam és Jóságom, amely a magasból áradt ki évrõl-évre…


Mondd meg azoknak, akik az egységért dolgoznak, hogy nézzenek fel az égre! Látják-e milyen messze esik a Földtõl? Szívük is ilyen messze van testvérük szívétõl! Ilyen messzire kerültek egymástól! 3 Mikor bocsátanak ki végre egyhangú határozatot arról, hogy mindnyájan ugyanazon a napon ünneplik a húsvétot?
Tehát itt van nekünk ez a kérés Jézustól hogy legyen egy dátum. Ő azt akarja, hogy mindenki hallja az Ő hívását az egységre. Engedjük ki hangunkat, mint a mennydörgés, ahogy Vassulának meg let hagyjva, hogy hangja legyen olyan mint a mennydörgés. Vassula írja: “Jézus arra kért mondjam meg nektek, hogy mindenütt ahol az én nevemet, Vassula-t, cseréljétek a saját nevetekre.”
5000 Hang, ha egyszerre Beszél, akkor az olyan mint a Mennydörgés
Kedves olvasók, most itt az idő a cselekvésre. Most itt az idő mindazoknak, akik hisznek abban, hogy ezek az üzenetek igazak, és úgy értem mindenkinek, hogy tessék cselekedni. Most itt az idő, hogy hangunk olyan legyen mint a mennydörgés, és az interneten kezdünk ennek, ami világszerte 1,73 milliárd embert köt össze. Isten kegyelmével és minden olvasó cselekedés melletti döntésével, összegyűjtünk 1 millió aláírást ebben az évben, hogy elvihessük a “OneDate” peticiónkat az egyházak vezetőihez és/vagy kézbesítjük azt a Pápának.
A 2009-es görögországi zarándokutunk utolsó napján, egy új momentum kezdődött el a OneDate petició hátterében. Ez a nagyszámú Ortodox és katolikus felekezet jelenléte, számos püspökkel. Volt egy közös érzésünk, hogy szükségünk van közösen megjelenni az egyházi vezetők előtt a Húsvét dátumának sürgős “szavazásának” érdekében.
Ha az egy dátum sikerül, Jézus a béke idejét ígéri. Íme Jézus kifejti:
Ha az egyházak képesek elhárítani azokat a visszahúzó akadályokat, amelyek gátolják, hogy egyesüljenek, amelyek a Szentírás szerint útját állják közöttük a hit, a szeretet és az imádás megvalósulásának, hûséges leszek ígéretemhez és megadom a béke idejét az egész világnak.
Ez a béke mindenkit Misztikus Testembe fog gyûjteni, beteljesítve Szavaimat, amelyeket értetek mondtam Istenhez, az Atyához imádkozva, amikor így esdekeltem:

“Legyenek mindnyájan egy.
Amint te, Atyám, bennem vagy
és én tebenned,
úgy legyenek egy õk is mibennünk,

és így elhiggye a világ,
hogy te küldtél engem” 5


Ez a könyörgés, amelyet isteni ajkam mondott, még mindig, minden pillanatban visszhangzik a mennybõl. Szavaim azért könyörögtek, hogy lelki egységre jusson az egész világ, de nem a szerzõdések aláírásával létrejött egységre. Hogy beteljesedjenek Szavaim, ahhoz az egyházaknak elõször az alázatot és a szeretetet kell keresniük, olyan kegyelmeket, amelyeket a Szentlélek által és nagy bûnbánatban lehet elnyerni.”
(2001. december 10.  http://www.tlig.org/hu/humsg/hum1073.html)

Következő levelemben felvázolok egy cslekvési tervet amiben mindenki részt vehet. Az Egység hete MOST január 18-án kezdődött, mely Vassula születésnapja is. Ha olvasod az üzeneteket és ezt az e-mailt, akkor tudjátok mindnyájan, hogy kevés az idő. Muszály most cselekednünk, MINDNYÁJUNKNAKElőször is imádkozzunk az egységért, és másodszor dolgozzunk, evangelizáljunk Istenért és az Ő vágyaiért. Isten arra kér, hogy ünnepeljük egy napon a Húsvétot.  A munka egy nagy bűnbánás. Ez egy nagy jótékonyság amit Istenért teszünk – nem Vassuláért, nem is értem. Szeretettel dolgozunk a Szeretetért. Ha mindenki képes egy kis áldozatot hozni és bekapcsolodni ebbe a kezdeményezésbe, akkor mi közösen hozhatunk változást. A cselekvési terv első lépését következő levelemben kapjátok meg. Amíg várod azt, kérlek látogass el a www.onedate.org oldalra és írd alá, amennyiben ezt még nem tetted meg.  Aztán küld el minden ismerősödnek személyes e-maileden és esdjétek ki tőlük, hogy aláírják. Ha mindannyian vesszük az időt szeretettel és imával és írunk 10-10 barátunknak, akkor kezdeményezésünk hamar eléri és akár 1 millió aláírás fölé is megy.

Isten Áldjon,
Igaz Életben Istenben e-hírek szerkesztők

visit our website at: www.tlig.org
Have you voted One date for Easter ?
We have over  900,000 signatures to go.
How many have you gotten ?
www.onedate.org

Miért tér el a Húsvét dátuma?

A keresztények majdnem minden évben kétszer ünneplik Krisztus Kínszenvedését, Halálát és Feltámadását. Jézus – noha számunkra misztikus módon – szenved ettől a családján belüli megosztottságtól, pedig éppen azért vállalta a szenvedést és a halált, hogy egy családban egyesítsen minket.

Olvasóinkat biztatjuk, hogy járjanak utána a két különböző Húsvéti dátum eredetének. Weboldalunk fő célja, hogy kinyilvánítsa az Egyház (Krisztus misztikus teste) tagjainak vágyát és elősegítse a Húsvét egységes időpontját, amely egy jelentős lépés az Egyház egysége felé.

Miért fontos a közös Húsvéti dátum?

Egyszerűen azért, mert mindnyájan egyetlen Keresztény családot alkotunk, és ebben a fontos kérdésben mégis megosztottak vagyunk. A megosztottság pedig bűn. Ha még a Feltámadás Ünnepét sem tudjuk együtt ünnepelni, hogyan remélhetjük, hogy a Béke és az Egység jelévé válunk a világban?

“’Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban.’” (1 Kor 1, 10)

“De ő átlátott rajtuk, azért ezt mondta nekik: Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.”(Lk 11,17)

“’De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.’” (Jn 17, 20 – 21)

“’Aki tehát tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.’” (Jak 4, 17)

Miért nem tudunk egyetlen számítási módszerben megegyezni?

A Húsvéti dátum eltérésének nem dogmatikai, vagy teológiai, pusztán időszámítási oka van!

Megosztottságunk bűnétől, Jézus misztikus módon szenved, mivel nem engedjük meg Szentlelkének, hogy megvalósítsa az egységet, amit Jézus már megszerzett Kínszenvedése, Halála, és Feltámadása által az Ő Családjának. Ha módunkban állna tenni valamit az egységes Húsvéti dátumért, hogy a Keresztények az egész világon együtt ünnepeljék az Úr Feltámadását – vajon megtennénk-e?

Ha erre a kérdésre “igen” a válaszod, akkor kérlek, olvasd tovább, és döntsd el, hogy készen állsz-e egyetlen apró gesztusra, amellyel kinyilvánítod a véleményed, és amely hozzájárul a megosztottságtól szenvedő Egyház sebeinek gyógyulásához.

Tégy egy apró lépést az egység irányába

Első lépés: Aláírásokat gyűjtünk egy általános petícióhoz, amelyhez egymillió aláírásra számítunk.

Második lépés: Az aláírt petíciót és egy előre megfogalmazott levelet az erre vállalkozó személyek továbbítják püspöküknek, ill. az egyes felekezeti vezetőknek, hiszen az ő illetékességi körükbe tartozik ez a kérdés.

Hogyan számít a szavazatom és mit érhet el ez a petíció?

A OneDate internetes oldal célja, hogy a világiak gyakorolhassák keresztségi kegyelmüket, amit Isten kinyilatkoztatott az 1Péter 2, 9-10-ben, “Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok.” Ez természetesen nem érvényteleníti Isten másik karizmáját, amit a felszentelt püspököknek, vagy más felekezetek vezetőinek ad, de világiak is gyakorolják Istentől kapott keresztségi karizmájukat.

“A világi híveknek azon a címen kötelességük és joguk az apostolkodás, hogy egységben vannak Krisztussal, a fővel. Akiket a keresztség Krisztus titokzatos testébe oltott, a bérmálás pedig a Szentlélek erejével megerősített, azokat maga az Úr rendeli az apostolkodásra.” (A II. Vatikáni Zsinat APOSTOLICAM ACTUOSITATEM kezdetű dekrétuma a világi hívek apostolkodásáról, 3. paragrafus).

A világ Keresztényeinek ezen petíciója nem más, mint apostoli tevékenységük gyakorlása Krisztus Egyházának életében.

“ Krisztus, a nagy Próféta, aki életének tanúságával és szavainak erejével hirdette meg az Atya országát, dicsőségének teljes kinyilvánulásáig betölti prófétai küldetését, nem csupán a Hierarchia által, mely az ő nevében és hatalmával tanít, hanem a világi hívek által is, akiket tanúnak állít, és a hit érzékével (sensus fidei) és a szó kegyelmével ellát (vö. ApCsel 2,17-18; Jel 19,10)” (A II. Vatikáni Zsinat LUMEN GENTIUM kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról, 35. paragrafus).

A laikusok együtt gyakorolják tanítói (prófétai) szerepüket a vezetőkkel, Krisztus egyházának életében. Ez a petíció is a laikusok megnyilvánulása szerte az egész világon.

Tehát nem csupán a szándékunk komolyságát igazoló aláírásokra van szükség, hanem arra is, hogy a különböző felekezetek tagjai továbbítsák ezt a petíciót saját egyházi vezetőik részére. Mindezt abban a reményben, hogy így elindul bennük és általuk a változás. Továbbá így mutathatjuk meg a Krisztus-hívők vágyát szívük egységének kinyilvánítására, hogy ezt a nagy ünnepet, egyetlen Keresztény családként ünnepeljék, nem elkülönülten, szétszakadva és megosztottságban.

Mindenkit, aki aláírta a petíciót , és kért tájékoztatást, e-mailben fogunk értesíteni a jelentős ‘mérföldkövek’ eléréséről, pl. a 10.000 v. 100.000 aláírás összegyűjtéséről. Megfelelő számú aláírás esetén azok az önkéntesek, akik erre jelentkeztek, felvehetik a kapcsolatot a helyi püspökkel, vagy az egyéb felekezetek vezetőivel. Megkaphatják a OneDate.org egységes levelét, hogy elvigyék egyházi elöljáróiknak. A püspökök, vagy más felekezetek vezetői kezében van a lehetőség, hogy végrehajtsák a változást és az ő hatáskörükbe tartozik az Egyház tagjainak ez a kérése. Ezután mindannyiuk személyes felelőssége lesz (bármely felekezethez is tartozzunk), hogy a püspököktől, vagy más felekezeti vezetőktől tájékoztatást kérjünk arról, hogy milyen lépéseket tettek. Ha mindenki megteszi ezt a két egyszerű lépést, akkor valóban hatékonyan munkálkodunk az Egységért.

Kapcsolatba léptünk különböző ökumenikus és Egyházi weboldalakkal és blogokkal, hogy minél többen tudomást szerezzenek erről a petícióról, az alábbi weboldalt linkelve.

Azzal is segíthettek, ha a weboldalt linkelve elhelyezitek a saját weboldalatokon, és/vagy tájékoztatjátok barátaitokat a petíció létezéséről és bátorítjátok őket, hogy írják alá.

Mindezeket ki kell egészítenünk azzal, hogy az Egyház minél több tagjában tudatosítjuk a Húsvét közös dátumának fontosságát, és kérjük az imádságaikat, hogy Keresztény egyházi vezetőink megkapják a szükséges kegyelmeket az Egységes Húsvéti Dátum megalkotásához.

Két milliárd keresztény él a világon. Jézus mindannyiunknak feladatot adott, amellyel hozzájárulhatunk e két milliárd Keresztény ember egységéhez. A Húsvét egy napon történő ünneplését kérő petíció aláírásával a Keresztények szerte a világon egy konkrét lépést tehetnek a teljes egységéért annak az egyetlen Egyháznak, amelyet Jézus 2000 évvel ezelőtt alapított.

GARABANDÁL ÜZENETE (az M.F.J. PRODUKCIO AUCKLAND NEW ZELAND 1997-ben készült

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

(az  M.F.J. PRODUKCIO AUCKLAND NEW ZELAND  1997-ben készült

“SZEMTANÚK” című videofilmjéből/[1] átvett szöveg)

Egy nyári estén 1961. júniusában Észak-Spanyolországban Garabandál/[2] (teljes nevén San Sebastian de Garabandal) falucskában négy kislány hírül adta, hogy látomásban egy angyalt láttak. A következő napokban az angyal többször is megjelent nekik. Bejelentette, hogy Szűz Mária látogat majd hozzájuk. A Szűzanya fontos üzenetet és figyelmeztetést adott a világ számára. A látomások négy éven át folytatódtak. Szűz Mária a leányok tudtára adta, hogy az emberiségnek meg kell változnia és szentebb életet élnie, különben szörnyű fenyítést szab az Úr rá.

 1. 1. Az események részleteiben és a Szűzanya üzenetei

Egy vasárnapon, 1961. június 18.-án este 8.30-kor játszott egy köves úton négy leányka/[3]. A tiszta esti égbolt felől mennydörgésszerű hangot hallottak. Concita hirtelen térdre esett, hátra szegezett fejjel. A másik három megrökönyödött. Attól tartva, hogy társuk valami betegségbe esett, el akartak futni az édesanyjáért, mikor velük is ugyanaz történt. Ragyogó angyalt láttak. Alatta felírat látszott, de a gyermekek nem tudták a szöveget elolvasni. A következő 12 nap alatt az angyal többször megjelent nekik. Végre július 1.-én megszólalt, mondván: Ő Szent Mihály főangyal és másnap vasárnap jelenik meg nekik Szűz Mária, mint Karmelhegyi Miasszonyunk, és Ő megmondja, mi a felírat értelme.

A Szűzanya megjelent. Mihály főangyal volt az egyik oldalán, egy igen hasonló másik angyal a másikon. A jobb felőli angyal felett egy Szem látszott, a gyermekek véleménye szerint ISTEN szeme. Miasszonyunk elmagyarázta a leányoknak, hogy mi az üzenet, amit a felírás tartalmazott. Íme az Ő üzenete a világ számára:

Sok áldozatot és elégtételt kell hoznunk, gyakran kell  az Oltáriszentséget látogatnunk. Azonban elsősorban jó életet kell élnünk. Ha nem, fenyítés szakad reánk. A pohár már betelőben van. Ha nem javulunk meg, igen súlyos fenyítés sújt az egész emberiségre.”

A leányok nyíltan beszélgettek az Égi Édesanyával. A következő négy év alatt több, mint 2000 alkalommal jelent meg nekik a nap és éj minden órájában, sokszor gyors egymásutánban/[4]. Volt, amikor a Szűzanya a Gyermek Jézust tartotta a kezében.

A jelenések idején az emberek gyakran helyeztek egy asztalra kegytárgyakat: Rózsafűzért, Skapulárét, érmét, jegygyűrűt. E tárgyakat ezután a leányok a Miasszonyunknak ajánlották fel, hogy csókolja meg azokat. Később a leányok mindig a jogos tulajdonosának adták a tárgyakat, anélkül, hogy tudták volna,  hogy melyik kié. A Szűz ezt mondta a gyermekeknek: ” Ezen tárgyakra adott Csókom által a Fiam Csodákat, Jeleket, rendkívüli dolgokat művel majd. ” Ez az ígéret beteljesült, számos testi és lelki gyógyulásról tudunk világszerte.

Concitának azt mondta a Szent Szűz, hogy az Ő nevében Szent Mihály fog üzenetet hozni, mivel Ő neki fájna azt közölnie. A Szűzanya azt mondta, hogy első üzenetének nem volt foganatja. Figyelmeztette, hogy ez az üzenet lesz az utolsó. Ezt Concita 1965. június 18.-án éjjel 11.30 óra tájban megkapta  (a Spanyol Televízió filmezte):

” Mivel nem cselekedtetek az október 18.-i üzenetem szerint,   és  mert  nem hoztátok azt az egész világ tudomására, közlöm, hogy  ez  az utolsó üzenet. Előzőleg a pohár megtelőben volt. Most már túlcsordul.  Sok bíboros, sok püspök és sok pap  megy a kárhozat útján, és sok lelket visznek magukkal.  Az  Oltáriszentségnek  egyre kevesebb fontosságot tulajdonítanak.  Saját igyekezetetek által nektek kell elfordítani az

ISTEN haragját magatoktól.  Ha  őszinte  szívvel  kéritek bocsánatát, Ő megbocsát nektek. Én a Ti Anyátok, Szent Mihály főangyal által kérlek, javítsátok meg az életeteket.  A végső   figyelmeztetéseket   kapjátok.  Nagyon  szeretlek  benneteket, és

nem akarom, hogy elkárhozzatok.  Imádkozzatok  HOZZÁNK  őszintén  és teljesítjük kéréseiteket. Hozzatok több áldozatot. Gondoljatok a Jézus kínszenvedésére.”

Garabandál ügyének terjesztésére Marija Sereco szervezetet alapított Californiában. Arra ösztönzi az egyházközségeket szerte a világban, hogy tartsanak imaórákat a papok életszentségéért. VI. PÁL PÁPA a Vatikánban fogadta őt: ” Marija, nemcsak téged áldalak meg, hanem mindazokat is, akik részt vesznek a papokért tartott imaórákon. Igen-igen fontos ez,  nem szabad abbahagyni. “

 1. 2. Tanúságtevők

Megtért orvos (elismert francia plasztikai sebész): látta, amikor Concita nyelvén van a (Szent Mihály főangyal által adott) Szent Ostya. Azt mondta, hogy ott van 2000 év Kereszténysége a nyelvén.  Nem tudott felkiáltani. Sírt, mert elvesztette ISTEN szeretetét. Egyszer csak észreveszi, hogy egy ember (spanyol üzletember) áll mellette, aki azt mondta neki, hogy nem akart ide jönni, csak a családja kedvéért jött, de az OSTYA megjelenését lefilmezte. Tele volt örömmel. Senkinek semmit nem sikerült fényképezni, az eddig nem használt 8 mm-es felvevőgépével azonban  egyedül ő tudta a SZENT OSTYÁT filmezni.

Egyik leány rokona: gyakran lép ki a házának erkélyére, hogy a zarándokokat üdvözölje. Azt mondja: soha nem láttam az Áldott Szűzanyát, de nem is kell látnom, hogy elhiggyem, hogy itt járt.

Dr Luis Morales, Garabandál rendszeres látogatója, legnevesebb spanyol pszichiáter. A Katolikus Egyház őt bízta  meg az események vizsgálatával. Ő volt a vezető orvosa annak a kezdeti vizsgálatnak, melyet az Egyház a látomások ügyében indított 1961-ben. Az Ő negatív jelentése hosszantartó következményekkel  járt. 1983. május 30.-án azonban homlokegyenest megváltoztatta döntését. Azt mondta, hogy “Miasszonyunk munkálta ki álláspontom megváltoztatását. Valójában a négy látnok elragadtatásai felsőbbrendű misztikus élmények voltak, amiket Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János leírt.” – Kijelentette továbbá: “A Jelenés nem csupán Csoda, hanem a Gondviselés ténye. Kérem a Garabandáli Szüzet, életem végéig tartson palástja oltalmában és könyörüljön rajtam. Garabandál, Lourdes, Fatima mind ugyanaz. Ugyanolyan jelenségek, mivel Isten könyörületességéről tanúskodnak.”

A Katolikus Egyház átfogó vizsgálatot rendelt el. Többek között az orvosi bizottság véleménye a gyermekek vizsgálatával kapcsolatban: “Ezt elhallgatni igazi tudományos gyávaság lenne. Nem találunk semmilyen meggyőző magyarázatot ilyen jelenségekre.”

Joi Lomandio 16 éves korában elveszítette látását és szaglását egy teherautó kerékgumijának kidurranása által. Évek múltán Olaszországba utazott. Ottani rokonai elvitték őt a stigmatizált Pió atyához. Egyik látogatása alkalmával Joi szaglása helyreállt. Megkérdezte, hogy vannak-e Szűz Mária jelenések Spanyolországban. Pió atya igennel válaszolt. Megkérdezte, oda menjen-e. Ismét igen volt a válasz. Joi sokszor utazott oda és jól összeismerkedett a leányokkal. Később az üzenetek terjesztésére Világszervezetet épített ki New-Yorkban. Munkájának központja az ő háza, egy kis szigeten. Szűz Mária azt mondotta Concitának: „a  világnak szóló Csoda napján Joi látni fog. Először azt a Csodát, amelyet Fiam tett az én közbenjárásomra, azután pedig állandóan lát majd.”

Joi kér mindannyiunkat:

“Tegyük meg, amit a Szűzanya kért. Sürgetlek benneteket, az emberek iránt érzett nagy szeretettel a szívemben, folytassuk a nagy munkát a Szűzanya számára, hogy boldoggá tegyük Őt. Te az Ő munkása vagy. Lelkeket mentesz, mert Ő ezt kérte tőlünk.  Folytassuk a munkát és a közös imát. Ő ezt  kérte tőlünk. Tanítsunk meg mindenkit  a  reggeli engesztelő felajánlásra Mária engesztelő Szívéhez. Mindennapi tömeges áldozással, Rózsafüzérrel, Skapuláréval, Szent Mihály tiszteletével, imával, üzenetek terjesztésével, lelkek mentésével dolgozzunk Isten dicsőségére, Szűz Mária  tiszteletére és hogy Jézus Vére hullása ne legyen hiába való.”

3. A természetfeletti események megjövendölése

Garabandálban négy nagy természetfeletti eseményt jövendöltek meg:

/A/ Egy  világszerte  ható  figyelmeztetés  lesz  ISTENTŐL  Ezt  mindenki  a földönlátni vagy  bensőjében  érezni  fogja.   Abban   a   percben meglátjuk  mindazt a rosszat, amit  elkövettünk,   meg  mindazt  a jót, amit elmulasztottunk megtenni.

A figyelmeztetés célja  az,  hogy  megtisztítson  bennünket  és  hogy a világ lelkiismeretét helyreigazítsa. Mindenki felismeri,  hogy a figyelmeztetés ISTENTŐL jön. Felkészít minket a Nagy Csodára.

/B/ Ez a második  nagy  esemény  egy  csütörtöki  napon este 8.30-kor  egy bizonyos évben április 8.-án, 16.-án vagy e két dátum között következik be.  A  látnok Concita ismeri a dátumot. Nyolc nappal előtte nyilvánosságra hozza. A Csoda az Oltáriszentség egyik vértanújának ünnepén,  nem pedig  egy Mária-ünnepen történik  majd,  és  egybe  esik   egy  fontos   egyházi  eseménnyel.  A  faluból  és  környező hegyoldalakról  mindenki látni fogja majd a Csodát,  ha  a  falu  feletti dombon álló 9 fenyő  felé tekint.   A  jelenlevő betegek  gyógyulást nyernek, a hitetlenek hinni fognak.  A Csoda  következtében  megtér Oroszország. A Szűz szerint Luis Andreu atya  testét  – ő már látta a Csodát –  romlatlan állapotban találják  majd  a Csoda utáni napon (ez utóbbira vonatkozóan lásd a IV-es számú lábjegyzetet.).

/C/ A harmadik nagy esemény egy maradandó látható jel lesz. Az idő végezetéig emlékeztetője marad  a  fenyők  melletti  Csodának.   Olyasmi,  ami eddig még soha nem volt látható a világon.

/D/ A negyedik  nagy esemény  feltételes.  Ha  az  emberiség  nem  teljesíti  az  Áldott Szűzanya üzenetét,  akkor  ISTEN fenyítést  küld  a világra.  Mariloli, Jacinta  és Concita látták a fenyítést két éjszakán át.  Amennyire  félelmetes  lesz,  az is nyilvánvaló, hogy ISTENTŐL jön.  Abban   a  percben  még az ateisták is felismerik, hogy ISTENI figyelmeztetés.

4. Az események értékelése és befejeződése

Ramon Andreu jezsuita atya,  aki nagyon sok jelenéskor  a  gyermekek mellett volt (és aki egyébként öccse a rejtélyes módon elhunyt Luis Andreu atyának) kinyilvánította, az eseményeket eldönteni nem az ő dolga, de amit megerősíthet, azt meg is teszi: a leányok soha nem hazudtak. Életében Garabandál a legfontosabb esemény. Ami Garabandálban történt, megerősíti a Szentírásban leírtakat és azt amit Szent Katolikus Hitünktől kaptunk. A JÓISTEN engedi meg személyes megszentelődésünk érdekében. A JÓISTEN látja, hogy rossz irányba tértünk és vissza kell téríteni bennünket  a helyes irányba. Közli ezt Anyánk szeretete által, Anyánk pedig maga a Szűzanya.

A Szűzanya Mariloli tudomására hozta, hogy eljön az a bizonyos perc, az az idő, amikor úgy látszik majd, hogy vége az Egyháznak. A kérdésre, hogy mi okozza ezt, a Szűzanya így válaszolt: a kommunizmus.

Egy nap megkondult a templom harangja.  Concita így szólt édesanyjához: “Meghalt János pápa. A Miasszonyunk közölte velem, hogy mostantól csak három pápát/[5] választanak, azután jön az idők vége, de nem a világ vége.”

A jelenések három gyermek részére 1963. januártól megszűntek, csak Concitának folytatódtak. Számára is az utolsó jelenés napja  1965. november 13-a volt. A Szent Szűz kegytárgyakat csókolt meg, és azt mondta: Nem csupán a Te kedvedért jöttem, hanem minden gyermekért, azzal a vággyal, hogy SZÍVÜNKHÖZ közelebb kerüljenek. Concita! Miért nem látogatod gyakran a FIAMAT a Legáldottabb Oltáriszentségben? Ne tartsd magadat vissza lustaságból, hogy azért nem látogatod meg ŐT, aki  ott vár rád éjjel-nappal. “

A feszület. Ez a feszület igen jelentős a garabandáli jelenésekben. A gyermekek mindenhová követték a Miasszonyunkat, a faluban, a falun keresztül, nappal és az éj minden órájában. Még hajnali háromkor is. A feszületet állandóan magukkal vitték, Jézus Szent szenvedésére emlékeztetve bennünket. Elgondolkodtató, vajon nem küld-e Krisztus kereszteket nekünk életünk minden napján ? Nem ezek-e tisztulásunk eszközei életszentségünk érdekében? Ha keresztjeinket felajánljuk Neki szeretettel, lemondással, akkor elősegítjük a világ engesztelődését. Követjük Őt végig a Kálvárián, Édesanyja mellett maradva a kereszt alatt. Ezek azok a leckék, meg sok más, amit Garabandálban tanulhatunk.

A Miasszonyunk a gyermekeket a házakba irányította, hogy az Ő utasítása szerint minden egyes szobában az ágyak fölé a Kereszt Jelét vessék. Miasszonyunk próbál inteni, értésünkre adni, hogy a házasság szentségét ISTEN szenteli meg. Csakhogy arra is figyelmeztet, hogy lesznek, akik a hitvesi ágyat abortusszal szentségtelenítik meg, vagy nem is törődnek azzal, hogy összeházasodjanak. Oly sok leckére tanított minket a természetfeletti életről. Azt is mondta, hogy katolikus keresztények nem gondolnak eleget a Mennyországra és a pokolra. A leányokat a kis falu temetőjébe is elvitte. Az emberek látták, hogy a sírok felett keresztet vetnek és az elhunyt lelkekért imádkoznak. Mit akar a Miasszonyunk ezzel mondani? Akarja, hogy tudjuk: van Örök Élet, és ha egyszer becsukjuk a szemünket ebben a világban, kinyílik az mindörökre a következő Életben. Az a mi választásunk, hová kerülünk. Elvetjük-e mindazt, ami ISTENTŐL elválaszt, és felkaroljuk-e mindazt, ami ISTENHEZ visz. A legbiztosabb, legrövidebb és legjobb út Jézus Krisztushoz Szűzanyánkon keresztül vezet. Ha MIATYÁNK ISTEN rábízta Egyszülött Fiát egy Asszony Gondoskodására, Máriáéra, akkor nekünk sem kell félnünk, hogyha az Ő Anyai Gondoskodására bízzuk magunkat és gyermekeinket. Nagyon fontos felismernünk azt, hogy ebben a korban, amint Garabandálban halljuk, a végső időben szükségünk van a Szűzanya gondviselésére, pártfogására, szeretetére. Nagyon erősen kell imádkoznunk igazán szent papokért és azért, hogy szent hívatásukat Miasszonyunk anyai gondoskodására ajánlják. Elsősorban az Egyháznak kell engedelmeskednünk, de a Szűzanya nagyon boldog, ha éljük és terjesztjük az Ő üzenetét.

Marija Sereco:  miért is vagyok itt, és miért is szólók hozzátok Emberek? Hogy meggyőzzelek arról, hogy most már ugyanaz a Ti felelősségetek, amit én éreztem, mint amikor a Szent Mihály jelenésen ott voltam. Ti is részesei vagytok. Rajtatok múlik, terjesztjük-e az üzenetet, a szerint élünk-e, és kérlek, ne féljetek szeretni Áldott Szűzanyánkat. Mi nem tudjuk Őt jobban szeretni, mint Szent Fia. Bármilyen vallásúak vagytok, tudnotok kell, hogy Jézus Krisztus nekünk adta Édesanyját, nekünk, az egész Emberiségnek kétezer évvel ezelőtt, amikor a Keresztfán függött. Ne forduljunk el  ilyen nagyszerű becses Ajándéktól. Nagy szükségünk van Édesanyánkra mostani életünkben. Kérlek mindannyitokat, terjesszétek mindazt, amit ma láttatok, a Miasszonyunk valóban megígérte, hogy ezért megjutalmaz mindenkit.

ISTEN ÁLDJON MEG BENNETEKET !


-[1]A filmben bemutatott események egyelőre a Római Katolikus Egyház kivizsgálása alatt    vannak. Bármi legyen a végső döntés, azt teljes egészében előre elfogadják a film készítői. Az üzenetek egész világunkat átfogó terjesztésének központja: St.Michaels Garabandal Center, 889 Palo Verde Ave. Pasadena, California 91104. USA.

[2]A kis elszigetelt falu eredete homályba vész. Jellegzetessége: megingathatatlan ragaszkodása a katolikus hithez. Életmódjuk évszázadok óta változatlan. Papjuk a szomszédos faluból jár át vasárnaponként gyóntatni és Szentmisét bemutatni. A spanyol polgárháború alatt ebben a faluban menedéket adtak a papoknak, akiket a forradalmárok halálra kerestek. Az Oltári-szentséget egy lakatlan házban tüntették el gondosan szem elől,  hogy meggyalázástól megóvják. A Szent Sebestyénről, a falu védőszentjéről elnevezett templomban 500 éve minden este elimádkozzák a Rózsafűzért és a Szent Szűz litániáját.

[3] Mari Gonzales 11 éves, Jacinta Gonzales, Concita Gonzales és Mariloli Mazon, mindhárman 12 évesek – három kislánynak a vezetékneve azonos, de nem rokonok.   –

[4] A leányok látomásait három belső hívás előzte meg. A harmadik belső hívásra egyidőben, hóban, mennydörgésben, jégverésben is, rohantak a Szűzanya elé. Elragadtatásba estek, tűszúrásra, égetésre, szemükbe világított erős fényre érzéketlenekké váltak. Volt, amikor a leányok lebegtek a levegőben, vagy nem tudták a földről őket felemelni. Az eseményeknek sok pap szemtanúja volt, sok pap látogatott ide. Egyikük volt a 38 éves Luis Mario Andreu Spanyol-országból, Urából. Egy alkalommal a jelenéskor négyszer felkiáltott: CSODA! CSODA! CSODA! CSODA! Ezt követően az úton hazafelé a gépkocsiban a gépkocsivezetőnek és barátainak ezt mondta: “Ó milyen gyönyörű ajándékot adott a Szent Szűz nekem. Ó milyen édes és szeretetreméltó Anyánk van a mennyben. Ez az életem legboldogabb napja.” Ezután egyet köhintett, a fejét lehajtotta és meghalt a teljesen egészséges szervezetű ember. Halála rejtély volt. (Ő látta a Szűzanya által megígért Csodát.)

[5] XXIII János  pápa 1958-1963 között, VI Pál pápa 1963-1978 között, I János Pál  pápa 1978-ban egy hónapig, 1978. október 16. és 2005. április 2. között II. János Pál pápa kormányozta Egyházunkat. 2005. április 19-től  XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger bíboros) tölti be a Legfőbb Pásztor küldetését, Szent Péter székét. (Az V.sz.jegyzet a szerkesztő megjegyzése.)

ISTEN SZÓL VÁLSÁGBAN LEVÖ EGYHÁZÁHOZ SZŰZANYÁNK JELENÉSEI GARABANDALBAN Írta: Joseph A. Pelletier, A.A.

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

A KÖZSÉG

Garabandál igen kellemes fekvésű, 300 lakosú község, elszigetelve a hatalmas Cantabria-i hegyek által Sapnyolország északnyugati részén. Santandertől, ami provinciális főváros és püspöki székhely, kb. 60 mérföldre fekszik délnyugatra. Kb. 70 jól megépített öreg kőház áll sorban egy keskeny sávon, mely lenéz a csodálatos erdős völgybe, amely belenyúlik a lent fekvő síkságba.

San Sebastian Garabandal, az égi látomások színhelye. kis falu.


AZ ANGYAL MEGJELENIK

Garabandal története 1961 június 18-án, vasárnap este 1/2 9-kor kezdődik. Négy egyszerű kisleány játszik a Callejá-nak nevezett ösvényen, a község déli végén. Hirtelen mennydörgést hallottak, majd utána egy fényes angyal jelent meg, először Gonzalez Conchitának (Szeplőtelen fogantatás), majd csaknem rögtön utána Mazon Lolinak (Fájdalmas Szűz), de ugyancsak Gonzalez Jacintának és Gonzales Mária Cruz-nak. Az azonos családi nevek ellenére a leányok rokonságban nem voltak. A nevezett első három leány 12 éves volt, míg a negyedik 7. A község elszigeteltségére való tekintettel azonban a leányok szellemi és pszichológiai fejlettsége a valóságban koruknál lényegesen alacsonyabb volt. Az angyal még nyolcszor jelent meg nekik júniusban.

A MIASSZONYUNK ÉRKEZIK

Az angyal először július elején beszélt hozzájuk. Azt kérdezte: “Tudjátok, miért jöttem? Hogy bejelentsem nektek, holnap, vasárnap, a Szűzanya fog nektek megjelenni, mint a kármelhegyi Miasszonyunk.” Az angyal küldetése az volt, hogy előkészítse a gyermekeket Szűzanyánk érkezésére és az ő hirnöke legyen. Az angyal a következő nap visszatért a Szűzanyával, de utána sokkal kevesebb alkalommal jelentkezett. A Szűzanya ezután majdnem mindennap megjelent,néhányszor a gyermek Jézussal a karján.

AZ ANYA ÉS A GYERMEKEI

A négy leány rendkivüli egyszerűséggel beszélt a Szűzanyával. Beszéltek mindennapi életükről, ahogyan a mezőre kimennek szénáért, vagy ahogyan a naptól lesülnek. Szűzanyánkat örömmel töltötte el a gyermekded beszéd.

Kedves és majdnemhogy lenyűgöző spontánság jellemezte a jelenéseket. Conchita naplójában megjegyzi, hogy az angyal a Szűzanyával együtt, menynyit nevetett gyermekes megjegyzéseiken. Megemlíti, hogy a Szűzanya többször megesókolta őket. Néhány alkalommal, amikor a gyermek Jézussal jött a Szűzanya, megengedte a gyermekeknek, hogy a kisdedet karjaikba vegyék. Sokan ebben jelet láttak ahhoz, hogy részünkről gyermekded magatartás szükséges a kisded Jézus és a Szűzanya iránt.

AZ ELSŐ ÜZENET

Júlis 4-én szólt a Szűzanya a leányokhoz, ami az élső üzenetnek tekinthető. Ez az üzenet megerősítette az áldozathozatal fontosságát, a vezeklést és a szentségekhez járulás gyakoriságát. Mondta, hogy az embereknek elsősorban becsületes életet kell élniük, mert ha nem teszik ezt, akkor nagy büntetés éri őket. Az üzenet ugyancsak figyelmeztet, hogy a pohár már nagyon telik és ha az emberiség nem változik, akkor nagy büntetés szakad rá. Ez az üzenet egy táblára volt írva, mely az angyal lába alatt volt júniusban, de a gyermekek akkor még nem értették a szöveget. A Szűzanya azt mondta a leányoknak, hogy az üzenetet október 18-án hozzák nyilvánosságra, amit a leányok meg is tettek.

A látnokok elragadtatásban. Balról jobbra — Maria Lolí. Conchita, Jacinta és Maria Cruz.


A MÁSODIK ÜZENET

A második üzenet sokkal későbben, a jelenések végén érkezett. A Szent Szűz Conchitának 1965 január 1-én kijelentette, hogy Szent Mihály arkangyal majd megjelenik június hó 18-án, és nevében üzenetet ad át. Szent Mihály útján a Szűzanya panaszkodott, hogy első üzenetének nem volt foganatja és figyelmeztetett arra, hogy második üzenete az utolsó lesz.

Ugyancsak figyelmeztetett arra is, hogy a pohár, amely legutóbb már majdnem tele volt, most már kicsordult.Kijelentette, hogy sok pap, püspök és érsek a kárhozat útján van és sok lelket visznek magukkal. Nagy bánatot okoz neki az Oltáriszentség elhanyagolása. Sürgette, hogy fordítsuk el magunktól Isten haragját igyekezetünkkel, mert Isten megbocsátana nekünk, ha a bűnbocsánatot őszinte szíwel kérnénk. Biztosított bennünket arról, hogy ha ezt őszintén kérjük, kérésünk meghallgatásra talál. Végső szavai azt mondták, hogy serkentsük magunkat fokozottabb önfeláldozásra és hivatkozzunk Jézus szenvedéseire.


AZ ÜZENET HITTÉTELEK SZERINT REÁLIS

A látnokok elragadtatás közben rózsafüzérrel a kezükhen. Szűz Mária megtanította őket arra, hogyan kell a rózsatüzért rendesen imádkozni és megparancsolta nekik, hogy mondják el vele ahányszor megjelenik.

Eugenio Beitia püspök, Santander egyik korábbi püspöke, 1965 július 8-án nyilatkozatot adott ki, amelyben a garabandali jelenések természetfeletti jellegét elutasította. Ugyanabban a nyilatkozatban azonban elismerte az üzenetnek hittételeink szerinti igazságát. “Hangsúlyoznunk kell — mondta — hogy sem az üzenet, sem pedig az abban foglalt lelki tanácsok vallási szempontból semmiféle elítélendő vagy elvetendő tanítást nem tartalmaznak. Ezek mind nyilvánosságra kerültek már a hívőkhöz szólva, akik számára az imát és az Oltáriszentség tiszteletét, különösképpen a Mária iránti tíszteletet a hagyományoknak megfelelően és a bűneink által megbántott szentséges Istentől való félelmet szorgalmazzák. Ezek mindössze megismétlik az Egyház tanítását ezekben a kérdésekben”.

A RÓZSAFÜZÉR ÜZENETE ÉS AZ EGYÉNI IMÁK FELÚJÍTÁSA

Beitia püspök említi “a Mária-tisztelet fokozását a hagyományos és dícséretes módon”, minthogy ez is egy része a garabandáli lelki jótanácsoknak. Ugyanakkor ez nem része annak, amit hivatalos üzenetnek nevezhetünk és amit Szűz Mária akár közvetlenül, akár közvetve Szent Mihály útján 1965-ben adott.

De a tágabb értelmű garabandali üzenet határozottan sürgeti a hagyományos Mária-imát, a rózsafüzért. A Boldogságos Szüz vette a fáradságot, hogy megtanítsa a leányokat, hogyan mondják azt helyesen, vagyis igen lassan és figyelmesen. Megkövetelte tőlük, hogy elmondják minden jelenéskor, de ezenkívül naponta is.

Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy a Szűzanya megtanította a leányokat arra, hogy a többi fontos imát is ugyanúgy mondják. Az első leckét az egyéni imára 1961 augusztus 8-án adta Cruz Máriának, amikor az elragadtatásban volt a község templomában. Conchita ezt a következőképpen írja le naplójában: “…Először nagyon lassan kezdte mondani a Hitvallást a Boldogságos Szűzzel.Cruz Mária akkor elmondta, hogy a Szűzanya átvette a szót és előre mondta az imát, hogy megtanítsa őt lassan imádkozni. A Hitvallás után az Üdvözlégy mennyország Királynéjá-t és a keresztvetést végeztette vele igen lassan és pontosan.”

HANGSZALAGOK TÁJÉKOZTATNAK

A hangfelvételek a gyermekekről, amint elragadtatás közben a rózsafüzért és más imákat mondják, két jellegzetességet fednek fel ezekben az “igen lassú” imádságokban. Minden szó nagyon-nagyon lassan volt kiejtve és határozott szünet volt minden kéthárom szó között, pl.: Ü d v ö z l é g y, Mária, — malaszttalvagy te teljes, — az Úr — van teveled.

RÓZSAFÜZÉR ÉS EGYÉNI IMÁK FELÚJÍTÁSA

A Szüzanya megtanított minket a rózsafüzér, az egyéni és a közös imák elmondására. Közölte velünk, hogy mindezeket az imákat lassan kell elmondanunk, hogy gondolkodhassunk és szeressünk imádkozni. Ha gondolatunkat az imára fordítjuk, a szívünk követni fogja az imát. A rózsafüzérnek és minden más közös imának ez a lassú, kihangsúlyozott és hatásos imádkozása új és gyümölcsöző jelleget ad.

FORMASÁGTÓL MENTES ÜZENET

Ezek a részletes utasítások az egyéni ima megújítására és sok más, amit a Boldogságos Szűz tanított a gyermekeknek többszöri megjelenése és üzenetei alkalmával (belső szó, kísérő látomás nélkül), magukban foglalják azt, amit a formaságok nélküli, de hiteles garabandali üzenetnek nevezhetünk.


MAGÁNJELLEGŰ ÜZENETEK

A Miasszonyunk üzenetei közül sok tisztán magánjellegű volt. Voltak felvilágosító üzenetek, vigasztaló üzenetek azok számára, akik a faluba személyes problémáikkal jöttek. Mások kijelentések voltak, melyek egyes látogatóknak feltárták titkos gondolataikat és cselekedeteiket. Ezek között kételkedő papok is voltak. A Boldogságos Szűz kijelentette Conchitának, hogy a nagy amerikai Garabandalapostol, Joey Lomangino, a nagy csoda napján visszanyeri látását. Ugyancsak mondott a Szüzanya Conchitának és három barátnőjének más hasonló dolgot is.

ISTENI PARANCS A LELKI VÁLSÁG IDEJÉN

A jelenések alatt adott üzenetek nem tartalmasnak új hittételeket. Hitünk mélysége tőlük nem fog növekedni. Az isteni kinyilatkoztatások az utolsó apostol halálával lezáródtak. A jelenések üzenetei isteni parancsok, melyek megmondják, hogy lelki válság idején mit tegyünk. Ebből a szempontból érdekes megjegyeznünk, hogy a garabandali üzenetek minket előre figyelmeztettek a dolgokra, melyek mellett síkra kell szállnunk, amelyek rövidesen célpontjai lesznek az Egyház elleni közvetlen vagy közvetett támadásoknak, nevezetesen: Mária, rózsafüzér, Oltáriszentség, bűn, elégtétel és feloldozás, Jézus kínszenvedése feletti elmélkedés (amely minket a bűn meglátására, az elégtételre és az erős
fogadásra képesít). Az ő követelése a papok és egyháziak imádságát illetően, akik a kárhozat útján vannak, különösen előrelátó és jelentős.

A NAGY CSODA MÉG JÖNNI FOG

a) A garabandali eseménynek még nincsen vége. A csúcspontja a nagy csoda lesz, amikor Isten, a mi Urunk a csodát végrehajtja.

b) Ahogyan megfegyelmezésünk lelki ürességünknek megfelelően nagyon nagy lesz, ugyanolyan nagy lesz a világ ínségét kielégítendő csoda is.

c) “A Szűzanya megmondta nekem a csoda napját és hogy az miből fog állani. Nyolc nappal előtte kell nyilvánosságra hoznom úgy, hogy az emberek gyülekezzenek. A pápa látni fogja majd bárhol is lesz, hasonlóképpen Padre Pio is. A betegek, akik a csodánál jelen lesznek, meggyógyulnak és a bűnösök megtérnek”.

d) “Senki lelkében nem lesz kétség, aki ezt a csodát látja majd, amelyet Isten. a mi Urunk fog végrehajtani a Boldogságos Szűz közbenjárásával. Most pedig, amikor várjuk a csodának eme nagy napját, lássuk, hogy a világ megváltozik-e és a megpróbáltatást el tudjuk-e majd ezáltal kerülni”.

e) Padre Pioról megbízhatóan jelentik, hogy látta a csodát halála előtt. Ezen ne csodálkozzunk, mert mint tudjuk, egy másik személy, Ft. Luis Andreu, S.J. is látta a csodát és a Boldogságos Szüzet 6 órával halála előtt, 1961 augusztus 8-án. XII Pius pápa látta a fatimai csodát, a táncoló napot a Vatikánban négyszer és harminc évvel az eredeti portugáliai jelenés után.

f) Érdekes az a mód, ahogyan Conchita a csoda nagyságát leírja. “Nagy dolog lesz a világ szükségleteivel arányosan”. Sokan úgy érzik, hogy a világ egy nagy égi eseményre szorul, hogy az felrázza és az Istenhez visszavezesse. Megjegyzendő, hogy a megpróbáltatás feltételes. Elkerülhető, “amennyiben a világ megváltozik”.

g) Conchita leírásában további felvilágositást is ad a csodát illetően Istennel való párbeszédéből 1963 július 20-án. “Mikor történik meg majd a csoda? Meg fog több embert téríteni?” — kérdezte Urától. “Megtérítí az egész világot” — válaszolta az Úr”. “Oroszország is megtér?” — kérdezte. “Igen, Oroszország is megtér és ezáltal mindenki (“todos”) szeretni fogja Szíveinket” — felelte az Úr.

h) Conchita az egyetlen, akinek a Boldogságos Szűz a csodáról beszélt. Egybe fog esni egy egyházi eseménnyel és egy szentnek a megünneplésével, aki az Oltáriszentség vértanúja, továbbá csütörtökön este lesz, l/2 9-kor. Nemcsak a községben tartózkodók látják, hanem a környező hegyeken tartózkodók is. A legnagyobb csoda lesz, amit Jézus tett a világnak. Semmi kétség sem lesz a felől, hogy Istentől jön és az emberiség javára történik. A csodának egy jele (“un senal del milagro”), amit lehetséges lesz filmezni, vagy televízión közvetíteni, de nem megérinteni, a fenyők között marad.

AZ ISTENI FIGYELMEZTETÉS

A Szűzanya Conchitát 1965 január 1-én a fenyőknél, egy isteni figyelmeztetésre intette, ami meg fogja előzni a nagy csodát. Mindenki fogja látni és tapasztalni az egész világon, és Istennek közvetlen cselekedete lesz. Felfogóképességünket meg fogja haladni. Ha valaki meghal tőle, az kizárólag az ijedségtől lesz, amit a figyelmeztetés meglátása okoz. A figyelmeztetés a csoda előtt lesz és ideje Conchita előtt ismeretlen; célja pedig az lesz, hogy az embereknek lehetőséget adjon megjavulni a nagy égijel előtt.

A LÁTHATÓ SZENTÁLDOZÁS CSODÁJA

Már az első jelenések idején a leányok csodát kértek, amivel bizonyíthatják a jelenéseket. Egyet kaptak, melyet Conchita kis csodának nevezett (un milagruco), ami szokásos kifejezés Santander vidékén. Egy látható ostya jelent meg hirtelen és megmagyarázhatatlanul Conchita nyelvén 1962 július 19-én hajnali l:40-kor. Pontosan ezt a csodát hirdette meg Conchita 15 nappal előtte Szent Mihály arkangyal kérésére, ki neki a szentáldozást kiszolgáltatta. Sokan látták az eseményt és egy férfi, aki kis távolságra állott Conchitától, néhány fényképet is készitett. (Egy üzletember Barcelonából kölcsönkért fénképezőgéppel és egyetlen magnéziumlámpával fllmezte “a látható ostya csodáját”.)


ELÉG BIZONYÍTÉK VAN MÁR

A jelenésekkel és látomásokkal kapcsolatosan más rendkívüli jelenség is történt, melyre földi magyarázat nincs. Ezek, különösen, ha összegezzük őket, erőteljes bizonyítékul szolgálnak az események valószínűségéhez.

A három hívás, mely megelőzte és előre jelezte Szűzanyánk érkezését, az elragadtatás alatti menések, ringások és esések, a gyermekek többletsúlya mások számára és rendkívüli könnyűsége egymás számára az elragadtatás alatt, az emberileg megmagyarázhatatlan ismeretek, számukra teljesen ismeretlen emberek cselekedeteiről, vagy gondolatairól, valamint a Szűzanya által megcsókolt tárgyak, amiket a tulajdonosok látomás közben csodálatosan visszakaptak a látomások közben; ezek voltak azok a rendkívüli és emberileg megmagyarázhatatian jelenések, melyek Garabandalban történtek.

A MEGCSÓKOLT TÁRGYAK ÉS CSODÁK

A tárgyak megcsókolása a korai jelenéseknél kezdődött, ugyanakkor a Szent Szűz olyan lényegesnek tartotta, hogy legutolsó jelenésének legfőbb céljául tűzte ki 1965 november 13-án Garabandalban, valamint Conchitának is bejelentette, hogy ebből a célból fog eljönni. “Egy rendkívüli jelenés volt, — írja Conchita — hogy megcsókoljon vallásos tárgyakat, melyeket utána szétosztunk, mivel ezek különös fontossággal bírnak”. Conchita beszámolót írt erről a látomásról.

A beszámoló fontosabb részei a következők:

A Szűzanya nekem azt mondta: “Vissza fogsz emlékezni, hogy mit mondtam neked a névnapodon (Szeplőtelen fogantatás napján, december 8-án), hogy sokat fogsz a földön szenvedni. Igen, hát bízzál bennünk és ajánld fel szenvedéseidet bőkezűen Szent Szívünknek hittestvéreid javára. Igy érezni fogod közelségünket”.

Ekkor mondtam neki: “Milyen méltatlan vagyok, Szűzanyám, a sok kegyre, amit rajtad keresztül kaptam. De ugyanakkor te eljössz hozzám ma, hogy megkönnyítsed kis keresztemet, amelyet hordozok most”.

A Szűzanya válaszolt: “Conchita, nem teéretted jöttem egyedül. Összes gyermekemért jöttem, hogy őket közelebb hozzam Szíveinkhez”.

Akkor azt mondta: “Adj ide nekem mindent, ami nálad van, hogy megcsókolhassam “.

Odaadtam neki mindent. Egy feszület volt nálam. Azt is megcsókolta és azt mondta: “Helyezd el a Kisded Jézus kezeibe”. Megtettem. A Kisded nem szólt hozzám semmit.

Miután mindent megcsókolt, azt mondta nekem: “A csókok által, amiket a tárgyaknak adtam, a Fiam csodákat fog cselekedni. Osszad szét őket mások között”.

“Örömmel teszem” — mondtam.

Kérte, hogy tolmácsoljam az emberek kérését, melyeket a Szüzanyának szántak.

Elmondtam neki a kéréseket.

Ekkor azt mondta: “Beszélj hozzám, Conchita, beszélj a gyermekeimről. Öket mind a köpenyem alatt tartom”.

“Az nagyon kicsi,mind nem férnek el alatta” — feleltem.

A Szűzanya mosolygott: “Tudod, Conchita, hogy miért nem jöttem személyesen június 18-án, hogy a világnak szóló üzenetemet meghozzam? Mert fájt volna, ha nekem kellett volna megmondanom neked. De meg kell mondanom neked a ti saját érdekeitekért, és ha megtartjátok, akkor Isten dicsőségére. Nagyon szeretlek titeket és kívánom, hogy üdvözüljetek és hogy mennyei Atyátokkal itt az égben egyesülni tudjatok, ugyanúgy a Fiával és a Szentlélekkel. Számíthatunk rád, ugye, Conchita?”

“Ha láthatnálak állandóan, akkor igent mondanék. De ha nem, akkor nem tudom, mert én olyan rossz vagyok” — feleltem.

“Te tégy meg mindent, amit tudsz és mi segíteni fogunk”.

A Szűzanya csak rövid ideig maradt.

“Ez az utolsó alkalom, hogy engem itt látsz (sera la ultima ves que me vea aqui”). De én mindig veletek és a gyermekeimmel fogok maradni” – mondta.

Ugyancsak mondta nekem: “Conchita, miért nem látogatod meg gyakrabban a Fiamat a tabernákulumban?
Ö ott vár rád éjjel és nappal”.

Ekkor mondtam a Szűzanyának: “Boldog vagyok, amikor mindkettőtöket látom. Miért nem viszel magaddal most az égbe?”

“Emlékezz, hogy mit mondtam névnapodon” — válaszolta a Szűzanya. — “Amikor te magad Istennek átadod, kezednek tele kell lenni jótéteményeiddel testvéreid iránt és az Isten dicsőségére. De jelenleg a kezed üres”.

Mindennek vége most már. A boldog pillanatok, amikor az Égi Mamámmal lehettem, a legjobb barátnőmmel (ezt a kifejezést Conchita gyakran használta) és a Gyermek Jézussal, elmúltak. Megszűntem őket látni, de nem szűntem meg jelenlétüket érezni.

Mégegyszer nyugalmat adtak lelkemnek, örömet és erős vágyat, hogy hibáimat legyőzzem és hogy minden erőmmel Jézus és Mária szívét szeressem, akik minket annyira szeretnek …

Ui. (A következőket magam állitom — Esto lo digi yo.) Nincs értelme a csodákban hinni, ha nem követjük az üzeneteket, illetve, ha nem követjük, amit az Egyház kíván tőlünk.

A csoda meg fog történni úgy, hogy mi végrehajtjuk az üzeneteket és elismerjük a jelenéseket. Ambár, ha végrehajtjuk az üzeneteket, nem fontos, hogy a jelenésekben higgyünk.

A SZÍVESSÉGEK SOKASÁGA

A megcsókolt tárgyak és az abból származó javak — akár anyagiak, akár lelkiek — Isten akaratából születtek és az elsődleges eszközei voltak, hogy kifejlesszük és megtartsuk hitünket a jelenésekben a nagy csoda elérkeztéig. Ez a számos csoda — akár anyagi, akár lelki — mindenesetre oka volt a Garabandal-mozgalom terjedésének az egész világon, a különböző santanderi püspökök negatív magatartása ellenére.

A SZERETET ÜZENETE

Az 1965 november 13-i látomás legjelentősebb része, hogy a garabandali jelenések szeretetteljes üzenettel zárultak: “Az összes gyermekemért jöttem, hogy azokat közelebb hozzam szívemhez … beszélj nekem gyermekeimről. Mindet a palástom alatt tartom…mindig veletek leszek és gyermekeimmel”. Szeretet volt ez csodákkal alátámasztva, mely folyamatos bizonyitéka ennek a szeretetnek. De a Szüzanya szeretete és gondoskodása rólunk csak azért volt, hogy közelebb hozzon minket Szent Fiához, aki bizonyítja szeretetét az által, hogy a szentségházban éjjelnappal vár ránk.

CONCHITA HASONLÓ A FATIMAI LUCIÁHOZ

A négy leány között, akiket a garabandali események érintettek, Conchita elvitathatatlanul a leglényegesebb személy. Conchita vezető szerepe a fatimai Luciáéhoz hasonlítható. Nemcsak abban hasonlít Luciára, hogy Isten fő eszköze volt, hanem mint Lucia, ő is adott nekünk egy történelmi írást, ami a garabandali események legalapvetőbb része. Lucia megírta “emlék”-eit, Conchita a Naplóját. Mindkét irat egyszerű és valószerü. Conchita 1962-ben kezdte el írni, amikor 13 éves volt és 1963 végén fejezte be, amikor még csak 14 éves volt. Ez a lelki napló közvetlen és mentes minden megszépitéstől és kicseng belőle a valószerűség, meg a különleges kedvesség.

KÜLÖNBÖZŐ FOKÚ RÉSZVÉTEL

Vannak még más érdekes részei is a hasonlóságnak Fatima és Garabandal között, a látomásokat, látókat illetően. Mindkét esetben több gyermek volt érdekelve, ami biztosítja az üzenetek hitelességét és pontosságát. Ugyancsak minden alkalommal különbség van abban, hogy a látomást látók milyen mértékben voltak az események részesei. Fatimában Lucia beszélt a jelenéshez és Francisco sohasem hallotta a Miasszonyunk hangját. Garabandalban Conchita többször látta a Szűzanyát, mint a többi három leány, továbbá ő volt a leginkább érintve a beszélgetésekben, amelyek különösen jellegzetesek a spanyolországi eseményekre, ha összehasonlítjuk azokat akár a lourdes-i, akár a fatimai eseményekkel.

Loli a következő fontos személy, aki jobban az események középpontjában állt, mint akár Jacinta, vagy Maria Cruz. Végeredményben csak igen keveset tudunk Jacintáról, aki csendes és zárkózottabb természetu, de Maria Cruz méginkább.


A SZENVEDÉS MISSZIÓJA

A jelenések korai napjaiban Miasszonyunk előre jelezte, hogy a látomást látók részére eljön majd a tagadások és ellentmondások ideje egymás és szüleik között. Ezek a jóslatok be is váltak és nagy lelki szenvedések következtek mindegyik leányra, de különösen Conchitára. Miasszonyunk is, valamint a mi Urunk is megmondta Conchitának, hogy sokat kell majd szenvednie a világért — földi küldetése részeként.


GARABANDAL EGYEDÜLÁLLÓ ESEMÉNY

Garabandal több oknál fogva egyedülálló a történelemben a Mária-jelenések között. Ajelenések száma, ami kétezer körül van, már eleve csodálatos. A jelenések, valamint egy újfajta égi kapcsolat gyakori használata, nevezetesen a lelkük mélyén hallott üzenetek a nyilvánosság számára, különböztetik meg Garabandalt Lourdes-tól és Fatimától. A látomások ideje (1961 június 18-tól 1963 november 13-ig) és a látomás nélküli üzenetek időtartama (1963 áprilisától 1966 februárig) már maga is egyedülálló. A dolgok, amiket meghirdettek a jövőre nézve és amelyeknek még be kell következniük (a fígyelmeztetés, a nagy csoda és a fenyők feletti állandó jel, valamint a lehetséges büntetés) még különösebbek. A helyek változatossága, ahol a látomások lezajlottak (a templomban, a templom kapujánál, otthon, a falu különböző utcáiban, a fenyőknél, a temetőben), elámító. Az idő, amikor a jelenések történtek, a nappalnak és az éjszakának valósággal minden órájában, szintén rendkívüli. A másodlagos vagy kísérő csodák bősége — mint a látható szentáldozás csodája, a hívások, az elragadtatásos menetek és esések — mind szinte lenyűgöző. A látnokok küzdelmei, a nehézségek és ellenkezések, amelyek szinte állandóan kísérték az eseményeket, olyan rendkívüliek, hogy nem igen lehet rájuk természetes magyarázatot találni. A mód, ahogyan Garabandal áthidalta az akadályokat és szélesebb körökben is ismertté és elfogadottá vált, még egy, szinte hihetetien tény az eseményekkel kapcsolatosan. Végül mindezek közt a legfontosabb, hogy a garabandali jelenések terjedését mindenütt szinte csodálatos áldásözön kísérte gyógyításokkal, megtérésekkel és a hit, valamint a felebaráti szeretet csodálatos erősödésével mind a terjesztők, mind pedig a követők részéről.

ORVOSOK ÉS HITTUDÓSOK VÉLEMÉNYEI

1962 nyarán egy spanyol teológus néhányjegyzetet készített Garabandalról dr. Ricardo Puncernau, a barcelonai egyetem ideggyógyásza számára. (A teológus nevét nem közöljük az okmány magánjellege miatt.) A következőkben közöljük a teológus néhány idevágó észrevételét.

a) A doktorok által nyújtott tájékoztatás tanulmányozása után (dr. Ortiz gyermekorvos Santanderből, aki 22 egymásutáni napot töltött a leányok tanulmányozására) arra a meggyőződésre jutottam, hogy bárminemű rendes, vagy rendellenes lélektani magyarázat kizárt.

b) (A szerző megjegyzése: dr.Puncernau komoly orvosi tekintély Garabandalt illetőleg. Ö kb. 20 alkalommal látta a leányokat elragadtatásban és alaposan megvizsgálta őket az alatt és után. Arra a megállapításra jutott, hogy semminemű természetes, akár rendes, akár rendellenes magyarázat a garabandali eseményekre nem adható.)

c) A lelki élet szakemberei szerint a szellemek megkülönböztetésének szabályai nem mutatnak San Sebastían de Garabandal esetében ördögi befolyásra. Ugyancsak nincsen nyoma a világi felfogásnak, becsvágynak, pénzéhségnek vagy gőgnek sem.

d) Számos vallásos, okos, mérsékelt és becsületes ember, akik San Sebastian de Garabandalt meglátogatták, hajlamosak egy természetfeletti magyarázatra. Közöttük volt néhány Spanyolországban ma élő kiváló teológus is.

e) Hiszem, hogy komoly és több mint elégséges alapja van annak a hitnek, hogy a Szent Szűz jelenései a négy leány számára San Sebastian de Garabandalban “valódiak”.

AZ EGYHÁZ ÁLLÁSPONTJA

a)Santander püspökei a jelenések óta több különböző kijelentést tettek. Mindannyian visszautasitják a garabandali események isteni eredetét. Ámbár Róma következetesen a helyi püspökök kezébe helyezte a kivizsgálást, mégis az eseményekben személyes érdeklődést mutatott.

b) Conchitát Ottavini bíboros 1966 januárjában Rómába hívta. Conchita meglátogatta a vatikáni irodát és ott két és fél órát igen szívélyes kihallgatással töltött el. A látogatás után néhány nappal pápai kihallgatást kapott. A pápa a beszélgetés közben mondta neki, hogy: “megáldalak és velem együtt az egész Egyház megáld téged”. Ez nem magyarázható a garabandali történetek jóváhagyásának, de mindenesetre említésreméltó.

c) Ezenkivül az örök város fontosabb helyeiről több magánkijelentés is történt Garabandallal kapcsolatban. Jóllehet egyik sem fogható fel annak, hogy Róma jóváhagyta volna a jelenéseket, mégis ezek azt jelentik, hogy Róma sokkal nyíltabb a garabandali kérdésben, mint Santander volt napjainkig. A santanderi kijelentések ellenére nem tekintik a dolgot lezártnak.

A JELENÉSEK KIVIZSGÁLÁS ALATT

Befejezésül: Rómában a kérdés határozottan nyitva áll, amit nem tapasztalhattunk Santander részéről. A jelekből következtetve a dolog nyílt kérdés, mely nem zárja ki a garabandali események jövőbeni jóváhagyását és elfogadását. Mindezt Seper bíboros a Hittani Kongregáció vezetője jól összefoglalta, amikor egy amerikai asszony megkérdezte, hogy szabad-e beszélnie Garabandalról az Egyesült Államokban. Válasza az volt, hogy az asszony igenis beszélhet róla, amíg kihangsúlyozza, hogy a dolog kivizsgálás alatt van.

A garabandali események végleges jóváhagyása nem valószínű sem Santander, sem pedig Róma által addig, amíg a nagy csoda meg nem történik. Ennek célja, hogy félreérthetetlenül megerősítse ezeket az igen rendkívüli és érdekes eseményeket, melyeket Isten adott válságban levő Egyházának.

KIADVA EGYHÁZI JÓVÁHAGYÁSSAL

Kijelentés. A garabandali események még mindig kivizsgálás alatt vannak és a szerző nem kivánja megelozni az Egyház végső döntését Conchita kijelentéséről: “Ha mi követjük az üzenetet, nem határoz, hogy nem hiszünk a jelenésekben”. Az üzenetnek ebben a szellemben való terjesztése már eddig is bőséges lelki gyümölcsöt hozott. Ebben a szellemben írtuk összefoglalásunkat is.Ft. Pelletier József Rómában tanult teológiát, ahol teológiai fokozatot kapott. Utána a bostoni egyetemen felsőbbfokú végzettséget szerzett társadalomtudományból. 1937-ben történt pappászentelése óta a massachusettsi Worchester Assumption College-ában működik. Sokat írt Fatimáról és Garabandalról. A Mária-jelenések ismert szaktekintélye.

Mi történt Garabandalban

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

A Szűzanya megjelenése Egyiptomban

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

2009. december 11-én hajnalban nagy esemény köszöntött az egyiptomiakra a híres gízai térségben (Kairó), a Nílus egyik szigetén El-Waraq-ban megjelent a Boldogságos Szent Szűz. Több, mint 200 ezren voltak szemtanúi a csodás eseménynek, amely mindannyiunk reménye szerint a béke és az egység előmozdításának a gyümölcsét termi sok megtéréssel.

„A középső kupola fölött tűnt fel aranykoronával a fején, tiszta fehérbe és kékbe öltözve, teljes magasságában egy fénypalásttal körbevonva. A templom tetején álló keresztek fényesen ragyogtak, ahogy az alakzat az épület kupolái és ikertornyai közt lebeget”

Csütörtök éjjel (2009.12.11-én), valamivel éjfél után, a varaqui biztonsági őrök egy különleges fényjelenségnek voltak tanúi, mely a Szűz Mária és Mihály arkangyalnak szentelt kopt templom fölött lebegett.

Erre az izzó fényességre, amely elhalványította a közvilágítást, figyelmes lett az egyik kávézóban üldögélő muzulmán baráti társaság. Érdeklődve felnéztek, közülük ketten úgy, hogy a fény egy női alakzat formáját ölti fel.. Pár kopt járókelő rögtön a szeretett Szent Szűzzel azonosította a jelenséget. A középső kupola fölött tűnt fel aranykoronával a fején, tiszta fehérbe és kékbe öltözve, teljes magasságában egy fénypalásttal körbevonva. A templom tetején álló keresztek fényesen ragyogtak, ahogy az alakzat az épület kupolái és ikertornyai közt lebeget. A jelenés péntek hajnali 1 órától 4-ig tartott. Gyorsan híre ment a dolognak, az emberek a mobiltelefonjaikkal felvételeket készítettek, izgatottan hívták szeretteiket, hogy megosszák velük a hírt a különleges eseményről. Ennek köszönhetően a tömeg gyorsan felduzzadt a téren.

Értesítették papokat is, akik már réges-rég  hazamentek de a hír hallatára rohantak vissza a templomhoz hogy ellenőrizzék az esemény valódiságát. A Gízai Biztonsági Hatóságok gyorsan felmérték a helyzetet és a terület kordonnal való bekerítését sürgették a tömeg védelmére és a rend fenntartására.

A következő órákban őrült izgalommal terjedt a hír, hogy a Szent Szűz megjelent. A Világosság Anyja. (Mother of Light- light=fény)

Érdekessége a dolognak, hogy muzulmánok kezdték el elsőként terjeszteni jelenés hírét.

Nem véletlen, hogy a Szent Szűz a következőt mondja Lukács evangéliumában: ’Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék’ (Lk. 1,48.)

Emberek ezrei vették körbe a templomot. A decemberi csípős hideg ellenére a tömeg másnap reggelig letáborozott, néhányan kijjebb tábortüzeket gyújtottak, hogy felmelegedhessenek.

Folyamatosan himnuszok és imák töltötték be az éjszaka levegőjét a Szent Szűz tiszteletére.

A tömegben egyaránt jelen voltak muzulmánok és keresztények, elfátyolozott hölgyek egymás mellett a fedetlenekkel, mind résztvevői az új jelenésnek

Hajnali egy óra körül egy fényes galambot vettek észre a templom kupolái fölött repülni, majd a tornyon landolni. Hirtelen egy örömteli kiáltás hallatszott:”A Szűz, a Szent Szűz megjelent!”

Emberek százai csoportosultak vastag ruhákba öltözve a szomszédos háztetőkön és kapcsolódtak be az utcán gyülekező ezrek éneklésébe: Ó Szent Szűz, Világosság Anyja, jöjj el hozzánk mindig!

Watani, a cikk írója beszélt Giza érsekével Anba Theodosius-sal, aki elmondta, hogy dec. 11-én éppen Alexandira délnyugati részén tartózkodott a Mar Mina kolostorban Maryut-ban, amikor telefonon kereste őt a waraq-i templom papja, hogy értesítsen Szűz Mária megjelenésről. Óvatosságra intettem, mivel képtelenség lett volna bármiféle nyilatkozatot kiadni addig, amíg nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy valóban a Szent Szűz jelent meg. Tájékoztattuk Shenouda pátriárkát Amerikában, aki bekapcsolódott velünk együtt követve tovább az eseményeket. Végül, amikor biztossá vált, hogy a Szent Szűz jelent meg ezrek szeme láttára, kiadtunk egy hivatalos nyilatkozatot az eseménnyel kapcsolatban.

Az egyik szemtanú (Maher Nazmy) gondolata a jelenés okáról: „Isten közelebb akar minket warraqiakat vezetni magához. A legtöbben kereskedők, kézművesek vagyunk, Rá már nem marad időnk, túlságosan elfoglal minket a megélhetésünk. Amióta a Szent Szűz megjelent, a templom telve van az imádókkal.”

A warraq-i templom papja Daoud Ibrahim a következőket mondta a cikk írójának: „A jelenés a béke üzenetét hordozza, felhívás a kiengesztelődésre.”

„Mihelyst tudomást szereztünk az eseményről, értesítettük a püspökséget, ők pedig III. Shenouda pátriárkát, aki éppen az Egyült Államokban volt orvosi vizsgálatokon. Az egyház nagy gonddal regisztrálta és dokumentálta az eseményt, a szemtanúk számával, fényképekkel és videofelvételekkel együtt.”

Cikk írói: Victor Salama- Nader Shukry

Fordította: Fekete Zsuzsa

http://www.wataninet.com/ArticleDetails.aspx?A=25345

Nagyfalui üzenet, 2009. december

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

2009 (2010)– A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER

”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)

63. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evagéliumokat! (Lk.3,1-6; 3,10-18; Lk.1,39-45; 1,26-38; Lk.2, 15-20; Mt.10,17-22; Lk.2,41-52; Mt.16,13-19)

Havi mottó:„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni!” (Mt.5,9)

Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy Jézus lelkületében csak jót cselekedve élhessünk!

Konkrét feladatunk: Jézus segítségével békét viszünk oda, ahol békétlenség uralkodik!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 decemberében

„Szeretteim! Az év legszebb hónapjában, amikor a Béke Fejedelmének születését ünneplitek, a békéről akarok beszélni nektek. Azért teremtettünk titeket, hogy az égi békénk befogadói, hordozói és tovább adói legyetek. Mégis szomorúan látjuk, Karácsonyhoz közeledve, a békétlenséget a szívetekben, családotokban, a vallások és a nemzetek között.

Most engedjétek meg, hogy felfedjem nektek, békétlenségetek néhány okozóját!

Tudnotok kell, hogy a Tíz parancs nélkül, szentségek, áldozathozatal, megbocsátás – bocsánatkérés nélkül,… egyszóval Nélkülünk, nem fogjátok a békét sem a Földön, sem az Égben megtapasztalni. Egyes emberekkel csak úgy lehettek látszólag békében, ha gonoszságaikkal egyetértetek, ha a törvényeinket megszegitek. Ezt ne tegyétek, mert ez hamis béke.

Kérlek titeket ne legyetek olyanok, mint Jeruzsálem, amely a neve után a Béke Városa, mégis szinte állandó harc dúl benne. Vigyázzatok, ti necsak névszerint legyetek a béke emberei, hanem a valóságban is.

Jó, ha azt is tudjátok, hogy a világ összes javai sem képesek megadni nektek a szívbékét. Gondoljatok most egy családra, amely Nélkülünk építette fel az emeletes házát. Miután befejezték az építkezést, valaki megkérdezte a családfőt, mennyibe került ez a gyönyörű ház? Azt nem tudom megmondani, hogy mennyibe került, de azt igen, sajnos ráment a házasságunk, a családi békénk, mert számunkra a valami (a pénz) fontosabb volt, mint a Valaki (Isten, család).

Ezek után elmondom nektek azt is, hogy mi a feltétele a ti békességeteknek!

Tudnotok kell, hogy a szívbéke megszerzése az nem ’sült galamb ügy’, amely különösebb erőfeszítés nélkül a szátokba repül, hanem komoly önfegyelmező lelki munka, harc eredménye. Ebbe a harcba nem hal bele senki körülöttetek, csupán azok az egoista vágyaitok, bűneitek, amelyek békétlenségeitek előidézői.

Vegyétek tudomásul azt, hogy Nélkülem, de nélkületek sem jöhet létre a szívbéke, csak kölcsönös együtt működésünk által. Ezért a szívbéke érdekében úgy kérjétek a Mi segítségünket, mintha minden Tőlünk függne, ugyanakkor úgy tegyétek meg a ti személyes részeteket, mintha minden tőletek függne. Lelki békét ezért sohase az emberektől és a körülményektől várjatok, hanem elsősorban Felülről – Tőlünk és belülről – önmagatokból.

Mindazok a személyek, akik visszatérnek a Sinai hegyhez (a Tíz parancsolathoz) a szentségekhez, az erényes élethez, egyszóval Hozzánk, azok a teremtményeink meg fogják tapasztalni a lelki békét. Bízzatok abban, hogy akik őszinte bűnbánattal jönnek Hozzánk, megbékélt szívvel fognak a Béke Országa, az Új Világ felé haladni.

Tanuljátok meg azt is, hogy a lelki életetek útján, ne személyekben, hanem célokban gondolkozzatok. Ezáltal a lelki békéteket maradandó sziklára fogjátok építeni. Minden tiszta szívben, ahol Jézus megszületik és ott, ahol kölcsönös szeretet van, a béke honol.

A családi békesség érdekében néha meg kell tanuljatok lemondani az igazatokról, akaratotokról, elképzeléseitekről, a jóról egy felismert jobbért. Gondosan kerüljetek el mindent, ami békétlenségre vezetne. Komoly ok nélkül ne mondjatok ellen másoknak. Jelentéktelen dolgok miatt ne veszekedjetek, inkább tanuljátok meg megbeszélni az ügyeiteket. Higyétek el, sok rossztól, szerencsétlenségtől, álmatlan éjszakától, … menekültök meg, ha áldozatok árán is a békét választjátok.

A békeszerető, az Égiek oltalmában részesül, százszoros jutalmat kap már a Földön és Isten fiának fogják hívni. Próbáljátok megélni a házi áldást, amely a legtöbb család falán ott függ: ’Hol hit, ott szeretet!Hol szeretet, ott béke! Hol béke, ott áldás! Hol áldás, ott Isten! Hol Isten, ott szükség nincsen.’

Most gondolkozzatok el néhány tömör közmondáson a békével kapcsolatosan!

A béke orvosság, a veszekedés méreg! Vigyázz a békére, mint a szemed fényére! Szeresd a békét, ha sokáig akarsz élni! Sokat láss és hallgass, hogy békében maradhass. Ha békében akarsz élni, hagyj békét másnak! Jobb megbocsátani és türni, mint veszekedni és haragudni. Csak akinek béke van a szívében, az tud békét ajándékozni másoknak.

Befejezésül azt ajánlom nektek, ha lelketekben Karácsony előtt is nagy harc dúl, lélekben álljatok a kereszt elé és szemléljétek Jézus ártatlan szenvedését. Azután kérjétek az értetek megszületett, keresztrefeszített és feltámadt Jézus segítségét. Ha így cselekedtek, életetek legnagyobb mélységében is tapasztalni fogjátok Jézus jelenlétében a lelki békét.

Karácsony előtt, alatt és után is, megáldalak titeket egyik legnagyobb ajándékommal, a szívbékével!”

Házi feladat decemberre:

„KARÁCSONY ELŐTT, ALATT ÉS UTÁN IS ELHATÁROZOM, HOGY ELSŐSORBAN JÉZUS BÉKÉJÉVEL AKAROM MEGAJÁNDÉKOZNI A FIZIKAI ÉS LELKI CSALÁDOMAT! ”

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK ÉLETE ÉS TANÍTÁSA

Szent Miklós a IV. sázadban élt Myra (Kisázsia) városában. Püspök volt: Jézus Krisztus volt az eszményképe, aki körüljárt jót cselekedve. Boldogan engedelmeskedett a szüleinek, mint gyermek és nagyon szeretett templomba járni. Ahol csak tudott segített, mennyei kincseket gyüjtve. Mondogatta: nagyobb boldogság adni, mint kapni!

Jelmondata volt: minden nap tégy valami jót és veled lesz Isten!

Halála után  Isten sok csoda által igazolta, hogy az Égben van és onnan is tud segíteni!

Szent Miklós püspök, mondd mi a XXI. század gyermekei mit tegyünk?

Gondolkozzatok el Karácsonyhoz közeledve, kik azok a keresztények (engesztelők) közületek, akik életvitelük miatt virgácsot érdemelnek?

 • Az Ézsau lelkületüek, akik egy tál lencséért (evilági, múlandó javakért) eladják még az üdvösségüket is.
 • A Judási lelkületüek, akik a valamit (a pénzt) fontosabbnak értékelik, mint a Valakit, azaz Jézust, vagy a családjukat.
 • Azok a szívtelen keresztények, akik bár segíthetnének az éhezőkön, szomjazókon, ruhátlanokon, betegeken, szükségben lévőkön, mégsem teszik! Ezeknek a személyeknek azt mondja Szent Jakab apostol: aki jót tehetne, de nem teszi, vétke az annak!
 • Virgácsot érdemel az a keresztény, aki rossz tanácsot ad a felebarátjának; aki elmulasztja tanítani a tudatlant; aki a bűnösöket, a kárhozat útján lévőket nem figyelmezteti; aki haragot tart a Nap lemenetele után is; aki naponta bosszant másokat; aki nem vigasztalja meg a szomorkodót; aki nem imádkozik az élőkért és a holtakért;
 • Virgácsot érdemel az a személy, aki azért teszi a jót, hogy lássák és megdícsérjék az emberek.
 • Virgácsot érdemel az, aki cigarettát ad a cigarettázónak; italt ad a részeg embernek; romlott ételt ad a rászorulóknak; drogot ad a drogozónak; aki lejárt pénzt tesz a perselybe; aki törvénytelenül elveszi az özvegyek házát; aki számára a vagyon cél és nem eszköz; aki csak kapni szeret, de adni nem…

Mit tegyetek, ha ezek és más bűnök is ott vannak az életetekben?

Ismerjétek be azokat, kérjetek Istentől bocsánatot és induljatok el a jócselekedet útján!!!

Gondolkozzatok el azon is, kik érdemelnek közületek az Égiektől ajándékot?

 • Mindazok, akik az irgalmas szamaritánus lelkületével a bajban lévőtől nem kérdezik meg sem a vallását, nemzetiségét, állását,… egyszerüen csak segítenek rajta!
 • Mindazok a személyek, akik Árpádházi Szent Erzsébettel, Tours-i Szent Mártonnal és velem együtt elhiszik azt, amit egynek a legkisebbnek tesznek, azt Jézusnak teszik!
 • Ajándékot érdemelnek mindazok a keresztények,  akik mindent Isten dicsőségére tesznek, akik barátokat vásárolnak a pénzükön!
 • Ajándékot érdemelnek azok a személyek, akik az örökös elégedetlenség helyett a hálát választják a legkisebb kapott jóért is. Ugye tapasztalod, az elégedett ember boldog, az elégedetlen ember boldogtalan.
 • Gondoljatok Teréz Anyára, akinek azt mondogatták: amit te teszel a szegényekért, az csak egy csepp a tengerben! Ő erre azt válaszolta: amit teszek, ha nem tenném, a tenger egy cseppel kevesebb volna!
 • Isten elsősorban nem mennyiségi adakozást vár tőletek, hanem, hogy nagy szeretettel tegyétek, amit tesztek.
 • Tudd meg, akinek van ideje imádkozni, az szereti Istent; aki komolyan böjtöl az szereti önmagát és aki jót cselekszik, szereti a felebarátját!
 • Az a személy, aki szeret adakozni, az Istentől bocsánatot, áldást, örök életet nyer.
 • Jegyezd meg: ha a rászorulónak Jézus Nevében adtál, felejtsd el, de ha kaptál bármilyen csekély dolgot is, emlegesd azt!
 • Vésd a szívedbe a jócselekedet szellemét: „Akard mindenkinek a javát és ne akard senkinek a kárát!”
  Szent Miklós püspök! Kérünk járj közbe értünk az Égben, hogy a jó gondolataink, szavaink és cselekedeteink által mindannyian mennyei, örök ajándékban részesüljünk! Ámen!

Előretekintés 2010 januárjára:

Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy igazi keresztényekké – engesztelőkké váljunk.

Konkrét feladatunk lesz: kísértéseinkben megtanulunk nemet mondani a Gonosznak és igent Jézusnak!

Jézus békéjével teljes Karácsonyi ünnepeket és  jótettekben gazdag Új Évet kívánunk mindenkinek!

Nagyfalui üzenet, 2009. november

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – NOVEMBER

”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”

62. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a négy evangéliumból a csodákat!

Havi mottó:„Aki hisz, annak minden lehetséges!” (Mk.9,23)

Havi imaszándék: együtt fogjuk kérni a Csodásérmű Boldog Asszonyt, hogy vezessen el minket a szeplőtelen életre!

Konkrét feladatunk: lelki védelmünk érdekében, értékelni és használni akarjuk a szentelményeket: a megáldott keresztet, szentképeket, szobrokat, a csodásérmet, a szentelt gyertyát, tömjént, vizet, stb.!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 novemberében

„Szeretteim! Ebben a hónapban, amikor a Csodásérmű Boldog Asszonyról emlékeztek meg, elmondom nektek, hogy mit kell tudjatok a csodáról.

Az Atya, a választott néppel, életük  döntő pillanataiban tett csodát! Az első keresztények életében, azért történt nagyon sok csoda, mert élő hitük volt és azt akartuk, hogy a kereszténység minél gyorsabban terjedjen el a világon. Ha a Szentírást átolvassátok, látni fogjátok, hogy voltak csodák, úgy a választott nép, mint a keresztények életében. Gondoljatok a háron ifjúra, akik a tüzes kemencében életben maradtak, vagy Dánielre, aki az oroszlánok verméből élve került ki. Gondoljatok a pünkösdi csodára, a több ezer megtérőre; Saul hírtelen megváltozására, akiből Pál apostol lett! Gondoljatok a vakok, süketek, bénák, némák gyógyulásaira és a halottak feltámasztására. Csodákkal igazoljuk mindazokat, akiket az Egyház boldoggá és szentté avat. Zarándokhelyeken is számtalan csoda történik! Én azt mondom nektek, ahol élő hit van, ott voltak, vannak és lesznek csodák. A csoda olyan rendkívüli esemény, amely természetes erő segítségével nem jöhet létre. A csoda által, a természet törvénye nem szűnik meg, csak felfüggesztődik. Tudnotok kell, csodát csak a Szentháromság tehet és azok a személyek, akik erre Tőlünk hatalmat kapnak.

Világotokban vannak igazi és hamis csodák. Az igazi csodák a Szentháromságtól és követőiktől, a hamis csodák az Antikrisztustól és követőiktől vannak. Az igazi csodák a Szentháromság felé visznek titeket, míg a hamis csodák által, a Gonosz Istentől akar elszakítani benneteket.

A Szentháromság a csoda által igazolja, hogy Ő létezik és a természet Ura! Az Atya, a csoda által pecsétel meg Általa kiválasztott helyeket, személyeket és közösségeket. A csoda, a jóakaratú emberekből élő hitet, Istenbe vetett bizalmat, hálát, megtérést vált ki.

A Szentháromság ott nem tesz csodát, ahol nincs igazi hit, ahol nem fogadják el a küldötteit; ahol rosszindulat, féltékenység, léhaság, szenzáció éhség,… van. Tudnotok kell, Jézus se önmagáért a kereszten, se a Kísértő kérésére nem tett csodát.

Sokan azért nem fogadják el a csodát, mert nem akarják elfogadni a Szentháromság által létrehozott zarándokhelyeket, az Általunk kiválasztott személyeket és az általuk közvetített tanításokat. Az igazi csodák visszautasítása mögött lelki érzéketlenséget, féltékenységet, irígységet, hamis okosságot és zárt lelkületet lehet észrevenni. A szabadgondolkodók semmilyen csodát nem fogadnak el. Elvük: nincs Isten – nincs csoda sem! Ez Ellenem elkövetett égbekiáltó bűn! Nagy a felelősségük Isten előtt azoknak a megátalkodott személyeknek, akik látták a csodát és mégse hitték el azt!

Gondolkozzatok el azon, vajon miért dicsőítette meg az Isten a Szentháromság hegyét: jelekkel, csodákkal, megtérésekkel, szabadulásokkal? Ezáltal Isten a Szentháromság hegyre, a kiválasztott személyekre, az engesztelő közösségre és az ottani tanításokra akarja elsősorban felhívni a figyelmeteket! A Szentháromság hegyén történt csodák által, Isten a Nagy Figyelmeztetés előtt a Jó melletti végleges döntésre akar meghívni titeket. Minden egyes csoda a Szentháromság különleges jelenlétére, szeretetére, hatalmára, munkájára is irányítja a figyelmeteket!

Ebben a hónapban arra kérlek titeket, hogy használjátok hittel a szentelményeket: a csodásérmet, a szentelt vizet-gyertyát-tömjént; a megáldott szentképeket, szobrokat, kereszteket! Ha hittel viselitek az Egyházam által megáldott csodásérmet, általa az egész Egyház imájának az erejét és Mária édesanyai Szeretetét, Gondoskodását, Hatalmát,… fogjátok megtapasztalni, amelyet Ő, a Szentháromságtól kapott.

Befejezésűl, egy titkot árulok el nektek: akiknek a szívében szeretet van, azok a személyek a legnagyobb isteni csoda hordozói!!!

Megáldalak titeket a legnagyobb isteni csodával, az igazi szeretettel!!!”

Házi feladat novemberre:

„LEGYEN A NAPI RÖPIMÁNK: Ó, BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT SZŰZ MÁRIA, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK, KIK HOZZÁD MENEKÜLÜNK! ”

Előretekintés 2009 decemberére:

Közös imaszándék lesz: Jézus lelkületében, csak jót cselekedve akarunk élni! Azért fohászkodunk, hogy ez sikerüljön.

Konkrét feladatunk lesz: minden nap tégy valami jót és veled lesz Isten!

N.B. A jövő évben a szenteket fogjuk jobban megismerni, megszeretni és követni!!!

A Csodásérem története

A francia forradalmak a XIX. században, mind vérengzés, mind egyházellenesség tekintetéből kitüntek. Mégis a nagy hagyománnyal rendelkező francia Egyház virágai minden pusztítás ellenére gazdagon pompáztak. Ebben a században került sor a Csodásérem, La Salette és Lourdes jelenéseire és ebben a korban élt Kis Szent Teréz, Viennay Szent János, stb.

Labouré  Szent Katalin, aki találkozott a Szent Szűzzel és látomásban megkapta a Csodásérem tervét, 1806 május 2-án született Fain-les-Motuiers (Franciaország) nevű faluban. A szülei becsületes földművesek és bátor keresztények voltak. Isten tizenegy gyermekkel, nyolc fiúval és három lánnyal áldotta meg a házasságukat. Katalin egész életét különösen Szűz Mária és a keresztre feszített Jézus iránti szeretet jellemezte. Katalin 9 éves volt, amikor elveszítette édesanyját. Ekkor Szűz Mária szobrát a keblére szorítva könnyek között mondta: “mostantól, Te vagy az én Édesanyám!” Ettől a naptól kezdve elmélyültebbé vált a kapcsolata az Istenanyával. Noha 12 évesen át  kellett vennie a háztartás irányítását, minden nap talált időt arra, hogy vissza vonuljon a templomba imádkozni.

Egy alkalommal megjelent neki álmában Páli Szent Vince és meghívta, hogy lépjen be az általa alapított rendbe. 1830 január 19-én lépett be Katalin a Szeretet leányai Társulatba, az Irgalmas Nővérek Rendjébe. Főnöknője így jellemezte: erős jellemű, jó természetű, szorgalmas, tökéletességre törekvő! Katalin nővér a szerzetesrendben minden feladatát lelkiismeretesen és örömmel végezte. 1835 május 3-án Katalin nővér letette Istennek a szegénységi, tisztasági, engedelmességi, valamint a szegények és a betegek testi-lelki szolgálatára vonatkozó fogadalmát.

1876-ban mondta: „még ebben az évben meghalok!” December utolsó napjaiban felvette a betegek szentségét, bocsánatot kért mindenkitől. 1876 utolsó napján este hét órakor csendesen elaludt az Úrban. Amikor 1933-ban, Laboure Katalin boldoggá avatásának szertartása előtt felnyitották sírját, testét épségben találták, noha 56 évet feküdt a teste a nedves sírban. XII. Piusz pápa Katalin nővért 1947 július 27-én a szentek közé iktatta. Katalin nővér különösen a hivatásbeli kötelességek szentje. Ő a legegyszerűbb és legnehezebb munkát is örömmel végezte.

A Labouré Szent Katalin testét tartalmazó ereklyetartó Szűz Mária Csodásérme kápolnában látható. A Párizs szívében található kápolnát napjainkban is ezrével látogatják a zarándokok, a világ minden tájáról.

Szűz Mária jelenései

Szűz Mária első jelenésére 1830 július 18-ról 19-re virradó éjszaka került sor. Labouré Katalin így számolt be az eseményről: „Szent Vince napjának előestéjén hatalmas vágy vett rajtam erőt, hogy lássam Szűz Máriát. Abban a hitben tértem nyugovóra, hogy éjjel meglátom az én drága Anyámat. Fél tizenkettőkor hallottam, hogy valaki hív engem. Négy-öt éves, fehér ruhát viselő gyermeket pillantottam meg!

Gyere a kápolnába, ott vár téged a Szűzanya!” mondta nekem.

Mindenhol felgyúltak a fények, ahol elhaladtunk. A kápolnában is világosság volt. Letérdeltem az oltár lépcsője előtt és a kezemet Szűz Mária ölébe helyeztem. Ekkor a következőket mondta a Szűzanya:

„Gyermekem, az Úristen megbíz téged valamivel. Nagyon sokat fogsz szenvedni emiatt. Mondj el mindent a lelkiatyádnak. Ő ugyan ellentmond majd neked, de ne félj! Látni fogsz bizonyos dolgokat. Amikor elmélkedsz többször részesülsz majd sugallatban. Tájékoztasd a lelkiatyádat mindenről.”

Aztán a Szűzanya az oltárra mutatva azt tanácsolta: „Bánatomban és szenvedéseim közepette az Oltárhoz menjek kiönteni a szívemet. Ott mindig megkapom a szükséges vigasztalást.”

Azután a Szűzanya beszélt a nagy szerencsétlenségekről, amelyek az egész világot fogják érni. „Amikor azt fogjátok hinni, hogy minden elveszett, Én akkor is veletek leszek. Bízzatok!” Ezután egyedül találtam magam a kápolnában.

Szűz Mária második jelenésére 1830 november 27-én került sor. Katalin nővér erre így emlékezik vissza: „Szűz Mária fehér féltekén állt, lába alatt zöld, sárgafoltos kígyó tekergőzött. A Szűzanya az Égre nézve, kezében aranyszínű gömböt tartott, amelyen arany kereszt volt. „A Földgömb az egész világot jelképezi és minden embert egyenként” magyarázta a Szent Szűz.

Szűz Mária kezén drágakövekkel díszített gyűrűket láttam. Azt mondta nekem: „A drágakövekből áradó fénysugarak azt a kegyelmet jelképezik, amelyet mindazoknak megadok, akik kérik.” Ovális képet láttam, benne arany betükkel írt fohászt: „Ő, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!” Azután azt mondta: „Veress ilyen érmet! Azok, akik hittel viselik, nagy kegyelemben részesülnek majd!” Ezután az ovális kép megfordult. Egy kereszt tűnt elő, amely egy nagy M betü felett emelkedett, alatta pedig Jézus és Szűz Mária Szent Szíve volt látható. Az egyiket töviskorona, a másikat tőr szúrta át. Ezután azt hallottam: „Verettetned kell ilyen érmet! Azok, akik bizalommal viselik különösen nagy kegyelemben és oltalomban részesülnek majd”. A jelenés, ezekkel a szavakkal zárult: „Többé már nem látsz engem, de ha imádkozol, mindig veled leszek!”

Az Egyház viszonyulása

A Csodásérmet Párizs érseke kivizsgáltatta és elfogadta. XVI. Gergely pápától kezdve egészen II. János Pál pápáig áldásukat adták a Csodáséremre. A hívők így nevezték az érmet: „Szűz Mária Csodás Érme!”

A Csodásérem által gyógyulások, megtérések, szabadulások,… következtek be. Most rajtad a sor, hogy te is kipróbáld és másoknak is ajánld Mária segítségét a Csodásérem által. Legyen a napi röpimád:

„Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”

(Összeállitotta Ft. Csilik János)

Nagyfalui üzenet, 2009. október

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – OKTÓBER

”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”

61. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk. 10,2-52).

Havi mottó:„Éljünk annak a tudatában: Szűz Mária Országa, Népe és Gyermekei vagyunk!

Havi imaszándék: ki-ki könyörögjön a népe szentté válásáért és a nemzetiségek közötti megbékélésért!

Konkrét feladatunk: Akarom a másik nemzetiséghez tartozót úgy szeretni, mint a saját népemet!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 októberében

„Szeretteim! Ebben a hónapban a nemzetiségekről, egymáshoz való viszonyulásotokról, ezzel kapcsolatos erényeitekről és bűneitekről akarok beszélni nektek. Mindenekelőtt elmondom nektek, azok az emberek alkotnak egy nemzetiséget, akik egy őstől származnak, vérük rokon, ugyanazt a nyelvet beszélik, közös volt a sorsuk a történelem folyamán és közös testi-lelki sajátságaik vannak. Ebből kifolyólag, annyi nemzetiség van, ahány nyelv van a világban. Nemzetnek nevezitek egy állam polgárainak az összességét, ahol több nyelvet beszélnek. A Szentírásból világosan kivehetitek azt, hogy kezdetben csak egy nyelv volt a Földön. A bábeli torony építésénél, az emberek gőgje miatt, az Atya megzavarta az emberek nyelvét, hogy így bűnük miatt megalázza és szétszéledésre kényszerítse őket. Nemzetiségekre való szakadásotok részben büntetés volt, részben az Atya emberek javára irányuló gondviseléséből eredt. A nemzetiségek sokfélesége, különböző kulturákat eredményezett, megakadályozta az erkölcsi romlás világméretü elterjedését és ez a bámulatos változatosság is az Atya dicsőségét hirdeti.

Hogyan viszonyuljatok a saját nemzetiségetekhez? Mindenki szeresse elsősorban a saját nemzetiségét, úgy, mint a családotokban a szüleiteket. Jézus, Mária, a próféták, az apostolok és a nagy szentek lelkesedtek a nemzetiségükért! Jézus, szinte kizárólag az Igéret Földjén működött és elsősorban a saját nemzetiségének a javán dolgozott. Arra kérlek titeket, mindenki törekedjen megismerni etnikumának erényeit és nagy cselekedeteit. Nagy hibát követ el  az a személy, aki nemzetiségével szemben közömbös vagy megtagadja etnikumához való tartozását. Óvakodjatok attól is, hogy túlságosan szeressétek, azaz bálványozzátok nemzetiségeteket. Vigyázzatok, a bűneiteket, hibáitokat nem szabad erénynek tartani, hanem törekedjetek azokat megbánva, kiküszöbölni. Vigyázzatok arra, hogy a saját nemzetiségetek megbecsülése ne hozza maga után a többiek lebecsülését! Éljetek annak a tudatában, hogy a keresztre feszített Jézus nemcsak János apostolt, hanem minden embert Máriára bízott! Azóta Mária Országa, Mária Népe, Mária Gyermekei lettetek mindannyian! Most megkérdezem tőletek: meglátszik-e a viszonyulásaitokon, hogy Máriához, Égi Édesanyátokhoz tartoztok?

Hogyan viszonyuljatok a más nemzetiségűekhez? Vigyázzatok, a nemzetiségeteket ne más etnikum fölé helyezve éljétek meg gőgösen, hanem egymás mellett alázatban és szeretetben. Az Atya Akarata szerint, a nemzetiségek között nincs se fölé, se alárendelési viszony, csak mellérendelés. Tudnotok kell, egységben, kéz a kézben erősek vagytok, ellenségeskedésben felmorzsolódtok. Vegyétek tudomásul, akik a másik etnikumát lebecsülik, utálják, sértegetik,… azok a személyek, a saját nemzetiségűket sem szeretik igazán.

Vigyázzatok, vétkeztek más nemzetiségűekkel szemben, ha az egész etnikum számlájára írjátok mindazokat a sérelmeket, amelyeket egyes emberek részéről elszenvedtetek. Óvakodjatok e téves általánosítástól! Gondoljatok arra, vajon meg szabad-e vetni Jézust és az apostolokat Judás árulása miatt?

Arra kérlek titeket: örüljetek a nemzetiségeteknek, de a másik nemzetiségének is. Kövesse mindenki elsősorban saját nemzetiségének jó példáit, szentjeit. Legyetek hálásak a más nemzetiségű misszionáriusoknak, akik őseiteknek az evangéliumot hírdették, és akik az életüket is feláldozták értük. Minél több nemzetiségűt vagytok képesek befogadni a szívetekbe, lelkileg annál gazdagabbak  lesztek. Tudnotok kell, hogy a saját etnikumotok szeretete és az egyetemes emberszeretet nem ellentétek, hanem egymással összefüggnek, kiegészítik egymást. Kérlek titeket, éljétek meg a lehető legjobban engesztelő hivatásotokat! Engeszteljetek elsősorban önmagatokért, családotokért, nemzetiségetekért és minden népért!

Most megköszönöm nektek a Szentháromság nevében azt, hogy a nemzetiségeteken belül és más nemzetiségű testvéreitekkel is kiengesztelődtetek. Jó példátok messzire világít, mint a hegyre épült város!

Mit várok minden gyermekemtől? Arra hívok meg minden nemzetiséget, hogy Istennek felajánlva éljen! Elvárom a főpapjaimtól, a papjaimtól, hogy minden évben ünnepélyesen ajánlják fel Mária által a Szentháromságnak a rájuk bízott nemzeteket! A Szentháromság minden nemzetiségű embert szeret és meg akar menteni az Új Világra, az üdvösségre!

Együttmüködtök-e az etnikumotokat megmentő tervünkkel? Imádkozzatok minden nap, minden nemzetiségűért, hogy az Atya rájuk vonatkozó Akaratát fel tudják ismerni és meg tudják valósítani. Fedezzétek fel és értékeljétek minden etnikumban azt az „egyedi szépséget”, amelyet az Atya helyezett el bennük. Tudnotok kell, minden embernek, nemzetiségétől függetlenül vannak jó és rossz tulajdonságai. Szeressétek egymásban a jót, ami az Atyától van, de ne szeressétek a rosszat, ami az embertől van! Tudnotok kell, hogy amikor együtt engeszteltek az összes nemzet megtéréséért, gyönyörködnek bennetek mindazok, akik az Égben vannak. Meghívlak titeket, arra, hogy versenyezzetek egymás között abban, hogy ki szereti jobban az Égieket és a körülötte élő embereket. A pünkösdi nyelvcsodával, a különböző nyelvű embereket arra az egységre hívtam meg, ami a Mennyországban van. Vegyétek alázatosan tudomásul, hogy a halálotokkal megszűnik a nemzetiségetek. A Mennyországban nincs nemzeti különbség. Akik üdvözülni fognak, közös énekkel fogják dicsőíteni a Szentháromságot. Befejezésül mondom: Mária, aki minden nemzetiségűnek Édesanyja, Boldog Asszony! Ha Rá hallgattok, ti is boldogok lesztek nemcsak a Földön, hanem az Új Világban is. Megáldalak titeket az összes nemzetiségű ember iránti szeretet kegyelmével!!!”

Csíksomlyó-i zarádokhely rövid története

Csíksomlyó  története a XII.- XIII. századra megy vissza. Nevét a Somlyó hegyétől (1035 m) kapta. A csík előnév a tájra utal.

Vajon  érdemes-e elzarándokolni a Csíksomlyó-i kegyhelyre? A ferences szerzetesek az 1400-as években telepedtek le véglegesen Csíksomlyón. 1442-48 között épitették fel az első gótikus templomot és a kolostort , 1876-ban szentelték fel a jelenlegi barokk kegytemplomot, Sarlós Boldogasszony tiszteletére.

A kegytemplom legnagyobb értéke, Jézus után, Szűz Mária kegyszobra. A főoltár bal oldalán található a Labarum, amely a győzelem jelképe: a törökök – tatárok  – hitújítók felett. 1567-ben, a hitújítás korában, János Zsigmond, erdélyi fejedelem, karddal akarta a színtiszta katolikusokat az unitárius vallásra kényszeríteni. Pünkösd szombatján, a katolikus hívek Csíksomlyón gyülekeztek. Imádkozva, Szűz Mária oltalmába ajánlották magukat és a hitüket védő férfiakat. A csata diadallal végződött. Ennek a történelmi eseménynek az emlékére van minden évben Pünkösd szombatján a búcsú, a Nyeregben.

A Kissomlyó hegyén három kápolna található. A Salvator kápolna, amely az 1456-os Nándorfehérvár-i győzelem emlékére épült. A Salvator kápolna keleti oldalán a szenvedő Jézus kápolnája van, amelyben egy oszlophoz kötött Jézus szobra látható. A Kissomlyó nyugati oldalán Szt. Antal kápolna van. Ezt egy család építette, akik az 1661-es tatárdúlás alkalmával csodálatos módon menekültek meg. A Kissomlyó hegy lábától a keresztút van a Salvator kápolnáig. A XIII. Stációnál kapta B. Madarász Éva és Ft. Csilik János “az egység karizmáját” a Szentháromságtól. Mindez, “Mária évében” történt, 1987 szeptember 4-én ½ 12-órakor. Feladatunk: egységre vezetni a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. Ezt tettük Érsemjénben 7 éven át és Szilágynagyfaluban már 5 éve.

Most részletesebben írok a Csíksomlyó-i Kegytemplom legnagyobb értékéről, a Csodatevő Szűz Mária kegyszobráról. Szűz Mária kegyszobra: a XVI. század elején készült, hársfából; alkotója ismeretlen; magassága 2,27 m; a világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A Kegyszobor a Napba öltözött asszonyt ábrázolja, akinek a lába alatt a Hold, fején 12  csillagból álló korona van. Egyben Királynőként is van ábrázolva Szűz Mária: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján Jézus ül, aki a világ Megváltója.

A kegyszobor a Mária zarándoklat középpontjában áll. A zarándokok kérik a közbenjárását, megsimogatják a lábát, hozzá érintik a kegytárgyakat, bízva a Szűzanya édesanyai áldásában.

Miért codálatos a Csíksomlyó-i kegyszobor? Többször is olyan fényben ragyogott, hogy világossága betöltötte a templomot. Az öröm és a szomorúság is sokszor kifejezésre jutott Mária arcán. Sokan azt vették észre, hogy Szűz Mária nézi, tekintetével követi őket. Esetenként, a szentmisék allatt a kegyszobor arca piros volt. Csodálatos Mária arcának a tisztasága, amely tisztításra soha nem szorul. Ezért a bűnben maradó bűnösök nem tudnak megállni előtte, mert nem tudják elviselni Mária tiszta tekintetét, amely a megtérésre hív. A török-tatár dúlások alkalmával a kegyszobor Csíksomlyón maradt. A hagyomány szerint, egyik tatár vezér, a kegyszobrot nyolc pár ökörrel akarta elszállítani. Ekkor a kegyszobor olyan súlyossá vált, hogy az ökrök nem tudták megmozdítani a szekeret. Akkor a tatár vezér ledobatta a kegyszobrot a szekérről és dühében a kardjával megsebezte Mária arcát és nyakát. Ezek után a tatár karja megbénult. Ezek a sérülések ma is láthatóak a kegyszobron. Többször megkísérelték a Szűz Mária arcán lévő piros sebhelyet befesteni, de a festék lepergett róla. Sokan tapasztalták azt, hogy a Szűzanya meghallgatta és teljesítette a kéréseiket. Ezek emlékére örzik a kegyszobor két oldalán a fogadalmi tárgyakat és hálatáblákat. A feljegyzésekben halott feltámadásról is megemlékeznek. Egy 7 éves gyerek hirtelen meghalt. Nagymamája a halott gyerek testére tette a Csíksomlyó-i Szűzanya képét, kérve közbenjárását. Három óra múlva, a körülállók nagy ámulatára a halott gyermekbe visszatért az élet.

A Csodatevő  Szűzanyának tulajdonítják azt is, hogy Erdélyben a nagy hitetlenség  és közömbösség közepette sokakban a hit megmaradt és virágzott. Az emlékkönyvben olvashatjuk: a Szűzanya mindenkinek az Édesanyja, Ő mindenkit szeret, Ő senkit nem enged el Csíksomlyóról ajándék nélkül!!! A legnagyobb csoda az, ami a szívek mélyén történik mindazokban, akik a Csíksomlyó-i Szűzanyával találkoznak. Csodálatos látni: a szomorúak örömmel mennek haza, a bűnösök bűnbánóan, a haragosok megbékélve,… mindannyian jó elhatározással!!! Csíksomlyó-i  Csodatévő Szűzanya, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

Házi feladat októberre:

„SZŰZ MÁRIA, AKI MINDEN NEMZETISÉGŰNEK AZ ÉDESANYJA VAGY, SEGITS, HOGY HELYESEN SZERESSÜK A NEMZETISÉGÜNKET ÉS MINDEN MÁS ETNIKUMOT! ”

Előretekintés 2009 novemberére:

Közös imaszándék lesz: együtt fogjuk kérni a Csodásérmű Boldog Asszonyt, hogy vezessen el minket a szeplőtelen életre!

Konkrét feladatunk lesz: lelki védelmünk érdekében, értékelni és használni akarjuk a szentelményeket: a megáldott keresztet, szentképeket, szobrokat, a csodásérmet, a szentelt gyertyát-tömjént-vizet, stb.!

Következő oldal »