Nagyfalui üzenet, 2009. április

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS

”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”

55. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk.14-15; Jn.20,1-9; 20,19-31; Lk.24,35-48)

Havi mottó:“Én megbocsátok neked, te bocsáss meg nekem, hogy mindkettőnknek bocsásson meg az Isten!

Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik nem akarnak megbocsátani és bocsánatot kérni!

Konkrét feladatunk: az Irgalmas és feltámadt Krisztus iránti szeretetből végezzünk egy őszite szentgyónást!!!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 áprilisában

“Szeretteim! Nem véletlen az, hogy éppen akkor áldottátok meg Szilágy-Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén az Irgalmas Szívü Jézus kápolnáját, amikor Lengyelországban, Krakkóban szentelték az örökimádási kápolnát. Ti, most még nem tudjátok felfogni mekkora kegyelem számotokra, hogy Szent Fausztina ereklyéjét elhozták a Szentháromság hegyére!!! Mivel ebben a hónapban van az Isteni Irgalmasság vasárnapja, ezért az Irgalmasság üzenetére irányitom a figyelmeteket, amelyet Szent Fausztina közvetitésével kaptatok. Amit Szent Fausztinának mondott évtizedekkel ezelőtt az Irgalmas Jézus, az mindenkinek szól, elsősorban az engesztelőknek!

Mit tanulhattok az Isteni Irgalmasság üzenetéből?

Szent Fausztina fehér ruhában látta az Irgalmas Jézust. Viseld te is mindig a lelki tisztaság fehér ruháját! Az Irgalmas Jézus áldásra emelte az egyik kezét. Ha te is megtanulsz csak jót gondolni, mondani és tenni, áldás leszel az egész emberiség számára.

Az Irgalmas Szívü Jézus oldalából egy piros és egy halvány hatalmas sugár tört elő! Ezek elsősorban a szentségeket és az Irgalmas Jézus összes kegyelmeit jelzik. Nektek, engesztelőknek az a feladatotok, hogy lélekben összegyüjtsétek Jézus Szent Vérét és Mária Szent Könnyeit és hintsétek azokat a bűnös emberiségre, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot nyerjetek. Jézus megigérte nektek, hogy a Szentháromság hegyén, az Ő kápolnájából fény és erő fog kiáradni az egész emberiségre. Az utolsó időben Napnál világosabb lesz az, hogy mit kell tegyetek, és ehhez rendkívüli erőt is fogtok kapni.

Szent Fausztinától azt kérte az Irgalmas Jézus, hogy festesse meg az Ő képét. Ő engedelmeskedett! Ha a bűnbánatban felszámoljátok önmagatokban az engedetlenséget, ráléptetek az életszentség útjára.

Szent Fausztina az Irgalmas Jézus kérésére azt iratta a megfestett képre: Jézusom bízom Benned! Mindazok a bűnösök és igazak, akik befogadják Jézus megbocsátó Szeretetét, megörvendeztetik Őt.

Szent Fausztina hallotta az Irgalmas Jézus igéreteit: akik Irgalmasság vasárnapján az Élet Forrásához járulnak (gyónnak és áldoznak) azoknak Jézus megbocsátja a bűneiket és elengedi teljesen az értük járó büntetést is. Arra kérlek titeket, hogy az Irgalmasság vasárnapja előtt, Nagypéntektől végezzetek kilencedet, hogy a szíveteket ezáltal készítsétek fel a rendkívüli kegyelmek befogadására.

Szent Fausztina még azt is hallotta az Irgalmas Jézustól, hogy a nagy Irgalmasság órája délután három órakor van. Amit ekkor kértek a megátalkodottak, a haldoklók, a tisztítótűzben szenvedők,… részére,a Mennyei Atya megadja nektek. Megköszönöm nektek azt, hogy a Szentháromság hegyén, minden nap, délután három órakor megszólal a kis harang, amely az Irgalmas Jézus megbocsátó Szeretetére figyelmeztet benneteket.

Szent Fausztinának mondta az Irgalmas Jézus, hogy minden lelket, aki az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozza, megvéd egész életében, különösen a halála óráján.

Kedves engesztelő gyermekeim! Ha egyszer is láttátok volna, hogy milyen szenvedés van a pokolban, sokkal komolyabban vennétek az engesztelő hivatásotokat!Előre mondom nektek: mielőtt Igazságos Bíróként megjelenik Jézus, el fog jönni a Földre, mint az Irgalmasság Királya. Szélesre fogja tárni az Irgalmasság kapuját. Mindazok, akik ezen nem akarnak bemenni, az Igazságosság kapuján kell majd áthaladniuk. Mielőtt az Igazság napja elérkezik, az embereknek jel adatik az égen: kialszik minden fény és nagy sötétség lesz az egész Földön. Akkor megjelenik az égen a Kereszt jele és az Irgalmas Jézus kezeinek és lábainak sebhelyeiből fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják az egész Földet. Ez röviddel a Nagy Figyelmeztetés előtt fog megtörténni. Azt akarom, hogy az Irgalmas Jézus Szeretete, megbocsátó szívedteken át áradjon a bűnös emberiségre. Azt akarom, hogy az ítéletetek a bűnös lelkek felett némuljon el, mert Isten Irgalma irántuk rendkívüli! Ne felejtsétek el, az Irgalmas Jézus megígérte, hogy azokat, akik terjesztik Irgalmasságának tiszteletét, egész életükben megoltalmazza, haláluk óráján pedig Irgalmas Megváltójuk lesz.

Megáldalak benneteket az Irgalmunkba vetett határtalan bizalom lelkületével!!!”


Házi feladat áprilisra:

“JÉZUS IRGALMAS SzíVE, ALAKíTSD SZíVEMET A TE SZíVED SZERINT!!!

Előretekintés 2009 májusára:

Közös imaszándék lesz: a fatimai Szűzanya szándékára engesztelünk!

Konkrét feladatunk lesz: a Szüzanya iránti szeretetből minden nap elimádkozunk egy rózsafűzért.

Jókivánságunk: Irgalmas szívvel teljes Húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Szent Fausztina nővér élete és küldetése

Szent Fausztina nővér teljes lengyel neve: Maria Faustyna Helena Kowalska. A keresztségben a Helena, az Irgalmasság Anyjáról elnevezett kongregációban, a beöltözése alkalmával, a Maria Faustyna nevet kapta.

Szent Fausztina nővér, Isten Irgalmasságának, ma már világszerte ismert apostola és az egész Egyház egyik legjelentősebb misztikusa. Egy tízgyerekes, szegény, vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként Glogowiecben (Lengyelország) született, 1905 augusztus 25-én. Germekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, szorgalom, engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte.

A hivatás hangja már hétéves korában megszólalt a lelkében (két évvel a szentáldozása előtt), de szülei nem akarják, hogy a kolostorba lépjen. Megpróbálta elnyomni magában Isten hívó szavát, amiért a szenvedő Jézus megdorgálta. 1925 augusztus 1-jén lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban. Ezt írta a naplójában: “Az volt a benyomásom mintha paradicsomi életbe léptem volna be. Szívem egyetlen hálaima volt!”

A rendben erős kísértést érzett, hogy egy másik kongregációba lépjen, ahol többet imádkozhatna. Megjelent neki Krisztus sebekkel borítva és így szólt: “Te fájdalmat okozol Nekem, ha kilépsz ebből a rendből. Vedd tudomásul, ide hívtalak, nem máshova! Itt sok kegyelmet készítettem számodra.” Újoncidejét Krakkóban töltötte és ott tette le első, majd öt évvel később örök fogadalmát: a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. A kongregáció több házában is dolgozott, mint szakács, kertész és portás. Kivülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette az állapotbeli kötelességeit, hűségesen megtartotta a rend szabályait, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulattal és önzetlen felebaráti szeretettel. Egész életében igyekezett együtt működni az Irgalmas Jézussal a lelkek megmentése érdekében. Ezt írta naplójában: “Jézusom, te tudod, hogy egész fiatal éveimtől kezdve nagy szent akartam lenni. Tudom azt, szentségem és tökéletességem akaratomnak az Isten Akaratával való szoros egyesülésen alapszik.”

Naplója feltárja lelki élete mélységeit: erőfeszítéseit, harcait, sok megalázó szenvedéseit, testi fájdalmait,… amelyeket a bűnös lelkek megmentéséért vállalt. Az egyszerű, mindössze két és fél osztályt végzett nővér szavai, gondolatainak mélysége, nem csupán olvasási élményt nyújt, de az Isteni Irgalmasság üzenete új lendületet adhat keresztény életünknek.

Teljesen átadott élete miatt, Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: az elmélkedés adományával, az Isteni Irgalmasság titkának mélységes megismerésével, látomásokkal, kinyilatkoztatásokkal, rejtett stigmákkal, a prófétálás adományával, az emberi lelkekben való olvasás tudományával és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmeivel.

Fizikailag teljesen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesülésben, a szentség hírében halt meg 1938 október 5-én, alig 33 évesen. Életéből 13 évet töltött a rendben. Testét, Krakkóban, a kolostori temető sírboltjában helyezték örök nyugalomra és 1966-ban a boldoggá avatása folyamán átkerült a kápolnába.

Erre az egyszerü, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre bízta az Úr Jézus az Irgalmasság üzenetét, amely az egész emberiségnek szól! “Ma téged küldelek az egész emberiséghez Irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és Irgalmas Szívemhez ölelni.”

Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa, mint Krakkó érseke kezdeményezte Fausztina nővér boldoggá avatását. 1993 április 18-án, Húsvét második vasárnapján ő avatta boldoggá Fausztina nővért. 1997 június 17-én, a pápa elzarándokolt Boldog Fausztina sírjához. 2000 április 30-án II. János Pál pápa Húsvét második vasárnapján szentté avatta Fausztina nővért és kihirdette az egész egyház számára az Isteni Irgalmasság ünnepét.

Lengyelországnak jelenleg három olyan nagy szentje van, akiket az egész világ ismer: Szent Maximilián Kolbe – a szeretet vértanúja, Szent Fausztina az Isteni Irgalmasság apostola, és II. János Pál pápa a temetésén jelenlévők kérték, hogy történjék meg minél előbb a szentté avatása, mondva “Subito Santo!”(Minél előbb avassák szentté).

Lépjünk bátran nyomdokaikba az életszentségre törekedve!!! (Összeállitotta Ft. Csilik János)

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s