Nagyfalui üzenet, 2009. május

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁJUS

”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”

56. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 10,11-18;15,1-17; Mt. 28,16-20; Jn. 17,11-19; 20,19-31).

Havi mottó:„Ha megtértek, lesz jövőtök!

Havi imaszándék: a fatimai Szűzanya egyik szándékára a bűnösök megtéréséért engesztelünk!

Konkrét feladatunk: a Rózsafüzér Királynője tiszteletére minden nap elimádkozunk egy rózsafüzért!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 májusában

„Szeretteim! Mária, a Szentháromság megbízásából jelent meg Fatimában, a gyerekeknek! Megmutatta nekik: az istentelen kommunizmust, a II. világháborút és a legborzalmasabb valóságot, a poklot. Ugyanakkor Portugália Őrangyala és Mária megmutatták az isteni eszközöket, amelyek által megmenthető az egész emberiség! A fatimai látnok gyerekek hősi fokban megtették mindazt, amit az Égiek kértek tőlük. Ezért lettek ők az egész emberiség jótevői és a Mennyország boldog örökösei! Jézussal és Máriával kérlek titeket, az egész emberiség megmentése érdekében, ti is tegyétek meg az Égiek kéréseit!

Legyetek gyermek lelkületüek: tanulékonyak, engedelmesek, tiszták, alázatosak, kitartóak… ugyanúgy mint Ferenc, Jácinta és Lucia, a Fatima-i látnokok!

Legyetek a családotokban, közösségetekben a béke eszközei! A fatimai gyerekek az Égieknek szót fogadtak és egész Portugália számára kiesdették a békét. Mondogasd minden nap: Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!

Legyetek alázatosak és imádságos lelkületüek, mint Portugália Angyala! Ő letérdelt, homlokával a földet érintette és úgy imádkozott. Hallgassatok a Rózsafüzér Királynőjére és minden nap végezzétek a rózsafüzért! Imában ajáljátok fel minden nap önmagatokat, szeretteiteket… Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által kérjetek az egész emberiség számára bűnbánatot és bűnbocsánatot! Ha Jézus Szent Szívét és Mária Szeplőtelen Szívét megszeretitek és megszerettetitek, akkor Ök győzni fognak bennetek és körülöttetek! Engeszteljetek egyedül is és együtt is: szeretetben, tisztaságban, felajánlottságban élve az egész emberiség megmeneküléséért.

Legyen bátorságotok megvallani a hiteteket Isten és az emberek előtt! „Istenem, én hiszek Benned” – imádkozták gyakran a fatimai gyerekek! Meg fogjátok látni, a tanúságtételetek által sokan megváltoznak, bűnbánatot tartanak, elkezdenek szeretni, boldogok lesznek!

Áldozzatok rendszeresen! Portugália Örangyala miután megáldoztatta a gyerekeket a következőket mondta: „Vegyétek Jézus Szent Testét és igyátok Jézus Szent Vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá bűneiket és vígasztaljátok meg a Jóistent!” Máriával együtt kérjük az elsőszombati engesztelő szentáldozást tőletek! Akartok-e hallgatni reánk?

Legyetek tiszták, hűségesek és ne kövessétek a divatot, amely által megbántjátok Jézust és Máriát. Lucia hallota Máriától, hogy a nemrég meghalt egyik barátnője az Égben van, és a másik barátnője pedig a világ végéig a tisztitótűzben fog szenvedni. Ezért azt mondom nektek, hogy vegyétek nagyon komolyan a bűnt, mert annak súlyos következményei vannak. Mária szomorúan mondta egy alkalommal Luciának: „Sajnos, úgy öltöznek a lányok, asszonyok, sőt az idősek is, hogy a tisztátalanság bűnére ingerlik a férfiakat.”

Ti ugye nem tartoztok ezek közé?

Hozzatok áldozatot a lelkek megmeneküléséért! Mária azt mondta a fatimai gyerekeknek:”Sok lélek azért kerül a pokolba, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Kérlek benneteket, örömmel vállaljátok és ajánljátok fel a bűnösök megtéréséért mindazt, ami nehéz az életetekben!

Fogadjátok el és viseljétek el türelmesen a fizikai és a lelki szenvedéseket, amelyet az Úr küld nektek!

A fatimai látnokok Igent mondtak minden kellemetlenségre, ami érte őket! Felajánlották a bűnösök megtéréséért: a verést, rágalmat, zaklatást, megfélemlítést, bebörtönzést, fenyegetéseket, betegségüket,… Neked is azt mondom: türj, szenvedj zokszó nélkül a lelkek megmeneküléséért, ha igazi engesztelő vagy!

Miután a fatimai gyerekek hősi fokban gyakorolták az Égiek kéréseit, Mária azt mondta nekik:

„Isten meg van elégedve veletek!!!” Jelenleg Isten ezt elmondhatja-e rólatok is?

Megáldalak titeket az örömteljes lélekmentés szent kegyelmével!!!”

Házi feladat májusra:

„Ó, JÉZUSOM BOCSÁSD MEG BŰNEINKET, MENTS MEG MINKET A POKOL TÜZÉTŐL, VIDD A MENNYBE A LELKEKET, KÜLÖNÖSEN AZOKAT, AKIK A LEGJOBBAN RÁSZORULNAK IRGALMADRA! ”

Előretekintés 2009 júniusára:

Közös imaszándék lesz:azért engesztelünk, hogy béke legyen a szívünkben, a családunkban, a nemzetek és vallások között és az egész világon!

Konkrét feladatunk lesz: ahol békétlenség van, oda mi békét viszünk!

N.B. Lélekben Medjugorjébe fogunk elzarándokolni, ahol a Szűzanya kijelentette „Én a Béke Királynője vagyok!”

A Fatima-i Szűzanya üzenete

Fatima, Portugáliában van, a lisszaboni egyházmegyében. Ettől a helytől néhány kilóméterre van Cova da Iria (Szent Irén völgye), ahol hatalmas bazilika hirdeti az 1917-es eseményeket. Szűz Mária, a legszegényebb vidéken, egy mennyei fénybe borított törpe tölgyfa fölött figyelmeztette az emberiséget a világot felforgató kommunista eszmékre és a még borzalmasabb II. világháború veszélyeire.

1916 május 13-tól 1917 október 13-ig három angyali és hat Mária-jelenés volt Fatimában, amelyet a 10 éves Lucia, a 9 éves Ferenc és a 7 éves Jácinta látott.

Portugália Őrangyala felszólította a gyerekeket, hogy imádokozzák vele együtt: „Istenem, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged! Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged!” A béke Angyala még azt is mondta a gyerekeknek: ”Imádkozzatok sokat! Jézus és Mária Szentséges Szíve általatok akarják Irgalmasságuk tervét megvalósítani! Imádkozzatok szüntelenül és vezekeljetek a sok bűnért, amellyel Istent megbántják és kérjétek Őt bűnösök megtéréséért. Igy fogjátok kieszközölni hazátok számára a békét. Fogadjátok megadással a szenvedést, amelyet az Úr fog küldeni és viseljétek el türelmesen!”.

Portugália Angyala, az Oltáriszentség jelenlétében a következő imára tanította meg a gyerekeket: „Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Teljes Szívemből imádlak és felajánlom Neked Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, Aki a világ összes tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az Isten káromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják. Jézus Legszentebb Szívének Végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket!” Ezután az Angyal, a földi tabernákulumból kiemelt Eucharisztiával megáldoztatta a gyerekeket, mondva: „Vegyétek Jézus Krisztus Testét és igyátok Vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá a bűneiket és vigasztaljátok meg a jó Istent!”

1917 május 13 és október 13 között került sor a „napnál is fényesebb Asszony” jelenéseire. Az Égből jött Asszony kérte a gyerekeket, hogy minden nap végezzék a rózsafűzért; ajánlják fel magukat Istennek, elfogadva minden szenvedést a bűnösök megtéréséért. Luciát felhasználta, hogy megalapítsa a világban Szeplőtelen Szíve tiszteletét; kérte az öt elsőszombati áldozást (gyónás-áldozás- rózsafűzér ima elmélkedve), kérte a pápától Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének,… Ezek mellett a Szűzanya kijelentette, hogy a kis látnokok az Égbe fognak jutni; hogy egy beteg, ha megtér az év folyamán meg fog gyógyulni; hogy egy lány, aki bűnben halt meg a világ végéig a tisztítótűzben fog szenvedni.

A Szűzanya kérésére a jelenés helyén kápolnát építettek. Szűz Mária az utolsó üzenetben ünnepélyesen kijelentette: „Én vagyok a Rózsafüzér Királynője!” Szűz Mária 10 percig tartó napcsodával hitelesítette a megjelenéseit!!!

A Szűzanya három titkot is közölt a látnokokkal, ami miatt nagyon sokat szenvedtek!

Az első titok a pokol látomása és azoknak a büntetésének a megjövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgatnak Mária figyelmeztetéseire!

A második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének a kinyilatkoztatása, amely reménycsillag a világbéke és a lelkek üdvössége számára. E két titok fő része: Engeszteljetek!!! Mentsétek meg a lelkeket!!!

A harmadik fatimai titkot II. János-Pál pápa 2000 május 13-án, Jácinta és Ferenc boldoggá avatási ünnepsége után fedte fel. A Pápa kifejezte köszönetét az Isten Anyának az oltalmáért, azért, hogy 1981 május 13-án az ellene elkövetett merénylet alkalmával, Szűz Mária anyai keze eltérítette a golyó pályáját megengedve, hogy a haldokló pápa megálljon a halál küszöbén. A fatimai Szűzanya koronájába építették bele azt a golyót, amelyet a pápa kocsijában találtak meg a Szent Péter téren elkövetett merénylet után. A harmadik fatimai titok elsősorban az ateista rendszernek az Egyház és a keresztények elleni harcát, és a második évezred utolsó századában tanúságot tevő híveknek a szenvedését, és a Szeplőtelen Szív győzelmét állitja elénk!

A leiriai megyéspüspök kivizsgálta a fatimai jelenéseket és 1930 október 13-án engedélyezte a Fatimai Szűzanya tiszteletét. Sőt, 1931 május 13-án, a teljes portugáliai püspöki kar elzarándokolt Fatimába és felajánlották Portugáliát Mária Szeplőtelen Szívének, ami által Portugália megmenekült a II. világháború borzalmaitól.

Jelenleg Fatima Európa leglátogatottabb Mária kegyhelye, évi több mint hat millió zarándokával.

Mikor haltak meg a látnokok? Ferenc Marto: 1919 április 4-én! Jácinta Marto: 1920 február 20-án!

Lucia Santos: 2005 február 13-án, 97 éves korában.

Megrendítő, hogy a Szent Szűz az emberi üdvösség és a világ jobbra fordulása érdekében egészen kis dolgokat kér és annak fejében olyan igéreteket ad, ami minden képzeletet felülmúl!

Most köszönjük meg mi is a fatimai Szűzanya oltalmát és bizzuk az egész Egyházat és az emberiséget az Ő Kezére a harmadik évezredben is!!!

Fatimai Szent Szűz, aki a Rózsafüzér Királynője vagy, Boldog Ferenc, Boldog Jácinta, és Lucia könyörögjetek érettünk, hogy minél több lelket megmentő engesztelők lehessünk!!! (Összeállitotta Ft. Csilik János)

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s