Hamis Messiás Project

Posted On január 27, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped 4 hozzászólás

“Akkor ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! ne higgyétek. 24Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. 25Lám, előre megmondtam nektek. 26Ha tehát azt mondják nektek, hogy kinn van a pusztában -, ne menjetek ki, hogy a házban rejtőzködik -, ne higgyétek el! 27Amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 28Ahol a hulla van, oda gyűlnek a keselyűk”

Máté Evangéliuma 24.

Blue Beam Project (Nasa)

Sajnos a világ hitehagyása és bűnei valamint a bűnbánat hiánya elősegítí az Antikrisztus és az Új Világrend fellépését eme folyamatok meggyorsultak napjainkban.

Nos nézzük  a Hamis messiás Projectet .Célja elismert és köztudat más orszégokban sajnos Magyarországon nem beszélnek róla hiszen minden média cionisták kezében van illetve a tőmegtájékoztatási eszközök 95%.Célja az Új világrend Új globális világvallás a globális világkormány és az Antikrisztus fellépésnek elősegítése.A háttérhatalom kidolgozott egy 4.lépéses programot annak érdekében hogy megtévesszék a világ összes polgárát illetve ami még fontosabb nekik hogy a lehető legjobban összezavarják a különböző vallásokat mint pl a Keresztényeket ,a Muszlimokat stb.Miért van erre szükség?

Elsősorban a gonoszság teljes rombolás,másodsorban minden ellen ami Isteni rendelés ,törvény vagy hagyomány azaz az emberekben felkelteni a lázadás lelkületét Isten ellen Jézus Krisztus ellen valamint lejáratni ha lehet teljesen letagadni hogy Isten létezik és hogy szereti az embert.A sátán és csapata erre minden eszközt felhasznál ami rendelkezésére áll,továbbá nagy megpróbáltatás is ez hogy az ember megtagadja Jézus Krisztust az emberek előtt vagy hűséges és üdvözűl.

Emlékezzünk Jézus Úrunk szavára “AKI MEGTAGAD ENGEM AZ EMBEREK ELŐTT AZT ÉN IS MEGTAGADOM AZ ATYÁM ELŐTT”

kedves olvasó testvérem Jézus Úrunk ezen szavai erre az időszakra vonatkozik.Hamarosan felteszik a kérést mindenkinek kivétel nélkül hogy Ki is volt Jézus Krisztus? Ők tehát az ellenség már előkészítették a teljes erkölcsi rombolást a személy lezülessztését csak a moslék folyik minden helyről médiából.Nem beszélve a rengeteg okkult,könyvekről ,lélekvándorlásról,hamis tanításokról és a Hamis Prófétákról.

NASA Blue Beam Project.

1,lépés :A Haarp technológia segitségével világ különböző pontjain minél több és nagyobb földrengést okozni pl:HAITI földrengés,vagy a Szechuáni,ezen mind a haarp technológiával mesterségesen előidézett földrengés volt.

Miért?

A tervben az szerepel hogy a földrengések után bejelentik majd hogy “megcáfolhatatlan bizonyítékokat” találtak arra nézva hogy a Szentírás téved nem is úgy van,illetve hogy hazugság az egész állítják majd ők és ez világ méretű publikációt kap majd a médiákon keresztül.  Egyszóval a gyenge hítű és,vagy szentírást nem vagy csak részben ismerő embereket megtévesszék.

2.lépés a Nagy Űr show a nasa kifejlesztett egy óriási 3D hologram technológia használatára képes projectort amit miután elkészült az ürbe szálkították és mai napig is próbálgatják ezzel a technikával bármilyen 3D képet vetítení tudnak a világ bármely pontjára felhasználva az égbolt 60km vastag magnézium rétegét “mozivászonként”.Bármilyen hamis csodát lehet így véghez vinni hiszen akár a mi Úrunk Jézus Krisztus képmását vagy a Muszlim világ Mohamed Prófétáját vagy a Zsidóknak a várva várt Messiásukat akit még mindig várnak mint tudjuk legalább isd egy részük mert nem minden zsidó fogadja el a Mi Urunk Jézus Krisztust megváltójuknak.egyszóval teljesen alkalmas arra hogy minden jelenleg viszonylag jól működő vallását teljesen összezavarjon és vallási káoszt hozzon létre a világban.

És most kedves szeretett testvéreim egy kis bizonyíték hogy nem a levegőbe beszélek:))

Lássuk működés közben a Nagy Projectort

vagy

nos bepillanthattunk a tesztekbe .

3.lépés az Újnevezett 2 irányú kommunikáció használva az emberi agy alacsony frekvenciáit ELF ,LF,VLF hullámokon keresztül.Az ember közvetlen hangot hall majd az agyában a mikrohullámok .elektromágneses  technológia segitségével Szórt mesterséges inteligencia  .Közvetlen információ sugárzása egyenesen az emberi agyba. Még a legtanúltabb is be lesz csapva.Az ember úgy fogja érezni illetve hallani de nem a fülével hanem gondolati szinten.Mintha Isten szólna hozzá

ez nem új technika a FBI,CIA,NSA,MOSZAD, már több ávtizede használja.(ellenőrizhető)

4.lépésAz egyetemes természet feletti  Isten megnyílvánulása a technika segitségével.Verichip bioinplantátum  beültetés az emberekbe a világ feletti teljes kontroll az Új világrend és az Antikrisztus színrelépése.

Remélem elég erős a hited hogy a világban minden alkalommal amikor megkérdezik tőled hogy ki is volt Jézus Krisztus nyugodtan fogod tudni mondani bármilyen szorongatások közepette is hogy igen Ő AZ ÉLŐ ISTEN EGYSZÜLÖTT FIA AKI MAGA IS ISTENI SZEMÉLY ÉS AKI MEGVÁLTOTT MINKET BŰNEINKTŐL ÉS AKI KERESZTHALÁLT HALT AZÉRT HOGY NEKÜNK ÖRÖK ÉLETÜNK LEHESSEN.

www.utolsoidok.com

4 Responses to “Hamis Messiás Project”

 1. Gyuri

  Kedves szerkesztő Testvérünk..

  Sajnos tévedtünk ezzel a cikkel kapcsolatban kérünk téged töröld a Hamis Messiás Project cikket.A KERESZTEK Jézus Krisztustól valóak.
  Helyreigazítottuk az információt.

  Szeretettel:Együtt Jézusban
  Gyuri
  http://utolsoidok.com

  • andrelowoa
   A NASA’s Project Blue Beam By Serge Monast (1994) Serge Monast (1994) The infamous NASA [National Aeronautics and Space Administration] Blue Beam Project has four different steps in order to implement the new age religion with the Antichrist at its head. We must remember that the new age religion is the very foundation for the new world government , without which religion the dictatorship of the new world order is completely impossible. A hírhedt NASA [Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Igazgatóság] Blue Beam Project négy különböző lépést annak érdekében, hogy végre az új kor vallása az Antikrisztus az élen. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az új kor vallása az igazi alapja az új világ kormány amely nélkül a vallás diktatúrája az új világrend teljesen lehetetlen. I’ll repeat that: Without a universal belief in the new age religion, the success of the new world order will be impossible! Majd ismételjük meg, hogy: univerzális hit nélkül az új kor vallása, a sikere az új világrend lesz lehetetlen! That is why the Blue Beam Project is so important to them, but has been so well hidden until now. Ezért a kék sugár projekt olyan fontos nekik, de már olyan jól rejtve egészen mostanáig. Engineered Earthquakes & Hoaxed ‘Discoveries’ Hangmérnök Földrengések & Hoaxed “Felfedezések” The first step in the NASA Blue Beam Project concerns the breakdown [re-evaluation] of all archaeological knowledge. Az első lépés a NASA Blue Beam projekt a bontást [újraértékelését] az összes régészeti ismereteket. It deals with the set-up, with artificially created earthquakes at certain precise locations on the planet, of supposedly new discoveries which will finally explain to all people the “error” of all fundamental religious doctrines. Foglalkozik a set-up, a mesterségesen létrehozott földrengés-on bizonyos, pontosan meghatározott helyeken a Földön, az állítólag új felfedezés, amely megmagyarázza, hogy végül minden embernek “hiba” a minden alapvető vallási tanokat. The falsification of this information will be used to make all nations believe that their religious doctrines have been misunderstood for centuries and misinterpreted. Hamisításához ezt az információt fogják felhasználni arra, hogy minden nemzet úgy gondolja, hogy a vallási tanok már évszázadok félreértették, és tévesen értelmezte. Psychological preparations for that first step have already been implemented with the film, ‘2001: A Space Odyssey;’ the StarTrek series, and ‘Independence Day;’ all of which deal with invasions from space and the coming together of all nations to repel the invaders. The last films, ‘Jurrassic Park,’ deals with the theories of evolution, and claim God’s words are lies. Lelki felkészülés, hogy az első lépést már végre a filmet, ‘2001: A Space Odyssey, “A StarTrek sorozat, a” Függetlenség napja “; mind foglalkoznak a betörések ellen tér és az gyűlik össze minden nemzet taszítani a betolakodókat. Az utolsó film, “Jurrassic Park,” foglalkozik az elmélet az evolúció, és azt állítják, Isten szó hazugság. http://i.am/jah/evolut.htm http://i.am/jah/evolut.htm Hoaxed “Discoveries’ Hoaxed “felfedezések” What is important to understand in the first step is that those earthquakes will hit at different parts of the world where scientific and archaeological teachings have indicated that arcane mysteries have been buried. Ami fontos, hogy megértsék az első lépés az, hogy ezek a földrengések fogják érinteni a különböző részein a világnak, ahol tudományos és régészeti tanítások jelezték, hogy misztikus rejtélyek már eltemették. By those types of earthquakes, it will be possible for scientists to rediscover those arcane mysteries which will be used to discredit all fundamental religious doctrines. Az említett típusú földrengések, lehetőség lesz a tudósok számára, hogy újra felfedezzük azokat misztikus rejtélyek felhasználásra kerülő lejáratni az összes alapvető vallási tanokat. This is the first preparation for the plan for humanity because what they want to do is destroy the beliefs of all Christians and Muslims on the planet . Ez az első olyan készítmény a terv az emberiség számára, mert mit akarnak csinálni az elpusztítja a meggyőződés az összes keresztény és az iszlám a bolygón. To do that, they need some false ‘proof’ from the far past that will prove to all nations that their religions have all been misinterpreted and misunderstood. Ehhez szükségük van néhány hamis “bizonyíték” a távoli múltban, amely bizonyítja, hogy minden nemzet számára, hogy a vallások mindegyike értelmezte és félreértette. The Big Space Show in the Sky The Big Show Space in the Sky The second step in the NASA Blue Beam Project involves a gigantic ‘space show’ with three-dimensional optical holograms and sounds, laser projection of multiple holographic images to different parts of the world, each receiving a different image according to predominating regional national religious faith. A második lépés a NASA Kék sugár A projekt magában foglal egy gigantikus méretű ‘space show “háromdimenziós hologramok optikai és hangok, lézeres kivetített holografikus képet több különböző részeire a világot, minden egyes fogadó különböző képek szerint túlsúlyban lévő regionális, nemzeti vallásos hit . This new ‘god’s’ voice will be speaking in all languages. In order to understand that, we must study various secret services’ research done in the last 25 years. Ez az új “Isten” hangja lesz minden nyelven beszél. Annak érdekében, hogy megértsék, hogy mi kell tanulniuk a különböző titkosszolgálatok “kutatást végzett az elmúlt 25 évben. The Soviet’s have perfected an advanced computer, even exported them, and fed them with the minute physio-psychological particulars based on their studies of the anatomy and electromechanical composition of the human body, and the studies of the electrical, chemical and biological properties of the human brain. A szovjet által már tökéletesítette haladó számítógép, még exportálták őket, és etetni őket abban a pillanatban, fizikai-pszichológiai adatok alapján a tanulmányaikat az anatómiai és elektromechanikus összetétele az emberi test, és a vizsgálatok a villamos, kémiai és biológiai tulajdonságai az emberi agy. These computers were fed, as well, with the languages of all human cultures and their meanings. Ezek a számítógépek etették, csakúgy, a nyelv minden emberi kultúrák és azok jelentését. The dialects of all cultures have been fed into the computers from satellite transmissions. The Soviets began to feed the computers with objective programs like the ones of the new messiah. A nyelvjárások valamennyi kultúra etették a számítógépek a műholdas adásokat. A szovjetek kezdték feed számítógépek objektív programokat, mint a már az új Messiás. It also seems that the Soviets – the new world order people – have resorted to suicidal methods with the human society by allocating electronic wavelengths for every person and every society and culture to induce suicidal thoughts if the person doesn’t comply with the dictates of the new world order. Úgy tűnik, hogy a szovjetek – az új világrend számára – ezért inkább öngyilkos módszerekkel az emberi társadalom elosztásának elektronikus hullámhosszon minden ember és minden társadalom és a kultúra, hogy rábírja a szuicid gondolatok, ha a személy nem felel meg a diktálja a új világrend. There are two different aspects of step two. Két különböző aspektusait második lépés. The first is the ‘space show .’ Az első a ‘space show. ” Where does the space show come from? Honnan ered a helyet mutat ide? The space show, the holographic images will be used in a simulation of the ending during which all nations will be shown scenes that will be the fulfillment of that which they desire to verify the prophecies and adversary events. Mutatják a teret, a holografikus képet fogják használni, a szimuláció véget, amelynek során minden nemzet lesz látható jeleneteket, hogy lesz a beteljesedése, amit ők kívánják ellenőrizni a próféciák és az ellenség eseményeket. These will be projected from satellites onto the sodium layer about 60 miles above the earth. Ezek lesznek a tervezett műholdakról nátrium-ra a réteg mintegy 60 mérfölddel a föld felett. We see tests every once in a while, but they are called UFOs and “flying saucers” sightings. Látjuk tesztek hébe-hóba, de ők nevezik UFO-k és a “repülő csészealj” észlelését illetően. The result of these deliberately staged events will be to show the world the new ‘christ,’ the new messiah, Matraia (Maitreya), for the immediate implementation of the new world religion. Enough truth will be foisted upon an unsuspecting world to hook them into the lie . “Even the most learned will be deceived.” Az eredmény ilyen szándékosan megrendezett esemény lesz, hogy bemutassa a világnak az új “Krisztus,” az új messiás, Matraia (Maitreya), az azonnali végrehajtását az új világvallás. Elég lesz az igazság, hogy egy olyan gyanútlan foisted Világ felakaszt őket a hazugság. “Még a legnagyobb tanult lesz csapva.” The project has perfected the ability for some device [referred to as “tractor beams” by ufologists].to lift up an enormous number of people , as in a Rapture , and whisk the entire group into a never-never land We see tests of this device in the abduction of humans by those mysterious little alien greys who snatch people out of their beds and through windows into waiting “mother ships. ” A projekt tökélyre képes valamilyen eszközt [a továbbiakban: traktor sugarak “by ufologists]. Felemelni egy hatalmas emberek száma, mint a Rapture, és habverővel a teljes csoport egy soha-soha földet látjuk tesztek A készülék elrablásában emberek azok a rejtélyes idegen kis szürkék, aki snatch embereket saját ággyal és ablaküvegen keresztül történő várakozás “anyahajók”. The calculated resistance to the universal religion and the new messiah and the ensuing holy wars will result in the loss of human life on a scale never imagined before in all of human history. A számított ellenállás, az egyetemes vallás, és az új Messiás és az azt követő szent háború eredményeképpen az emberélet-veszteséget, A-tól soha nem képzelt előtt minden emberi történelemben. The Blue Beam Project will pretend to be the universal fulfillment of the prophecies of old , as major an event as that which occurred 2,000 years ago. A Kék sugár Projekt majd magát a az egyetemes teljesítését a jövendölések a régi, mint fő esemény, mint ami történt 2000 évvel ezelőtt. In principle, it will make use of the skies as a movie screen (on the sodium layer at about 60 miles) as space-based laser-generating satellites project simultaneous images to the four corners of the planet in every language and dialect according to the region . It deals with the religious aspect of the new world order and is deception and seduction on a massive scale. Elvileg, akkor használja fel az égen, mint a mozivászon (a nátrium-réteg kb 60 mérföld) a világűrbe telepített lézer-termelő műholdak projekt egyidejű képeket a négy sarkából a Föld minden nyelv és nyelvjárás szerint térségében. foglalkozik a vallásos szempont az új világrend, és a megtévesztés és csábítás a tömeges méretekben. Computers will coordinate the satellites and software already in place will run the sky show. Számítógépek fogja koordinálni a műholdak és a szoftver már a helyén fog futni az égre mutat. Holographic images are based on nearly identical signals combining to produce an image or hologram with deep perspective which is equally applicable to acoustic ELF, VLF and LF waves and optical phenomena. Specifically, the show will consist of multiple holographic images to different parts of the world, each receiving a different image according to the specific national, regional religion. Holografikus képek alapján közel azonos jeleket kombinálja, hogy készítsen képet, vagy mély hologram terv, amely egyaránt alkalmazható az akusztikus ELF, VLF hullámok és az LF-és optikai jelenségek. Különösen, az előadás áll több különböző holografikus kép a világ , mindegyik kapott egy másik kép szerint az adott nemzeti, regionális vallás. Not a single area will be excluded. Nem egységes területalapú kizárásra kerül. With computer animation and sounds appearing to emanate from the very depths of space, astonished ardent followers of the various creeds will witness their own returned messiahs in convincing lifelike reality . Számítógépes animáció és a hangok látszólag áraszt magából az űr mélyén, csodálkozott lelkes követői különböző hitvallások lesz tanúja saját visszatért messiások meggyőznie élethű valóságban. Then the projections of Jesus, Mohammed, Buddha, Krishna, etc., will merge into one after correct explanations of the mysteries and revelations will have been disclosed. Aztán az előrejelzések Jézus, Mohammed, Buddha, Krishna, stb egyesíti egyetlen helyes magyarázata után a misztériumok és kinyilatkoztatások is nyilvánosságra hozták. This one god will, in fact, be the Antichrist, who will explain that the various scriptures have been misunderstood and misinterpreted, and that the religions of old are responsible for turning brother against brother, and nation against nation, therefore old religions must be abolished to make way for the new age new world religion, representing the one god Antichrist they see before them. Ez az egy Isten, sőt, lehet az Antikrisztus, aki elmagyarázza, hogy a különböző szentírások is félreértették, és tévesen értelmezte, és hogy a régi vallások feladata fivére ellen fordul testvére, és nemzet nemzet ellen, ezért a régi vallást el kell törölni , hogy helyet adjon az új korszak új világ vallás, ami az egy isten Antikrisztust látják, előttük. Naturally, this superbly staged falsification will result in dissolved social and religious disorder on a grand scale, each nation blaming the other for the deception, setting loose millions of programmed religious fanatics through demonic possession on a scale never witnessed before. Természetesen ez a nagyszerűen megrendezett hamisítást eredményez oldott társadalmi és vallási zavar egy nagyszabású, minden nemzet hibáztatja a másikat a megtévesztést, amely laza millió programozott vallási fanatikusok keresztül démoni rendelkezik olyan mértékű soha nem tapasztalt korábban. In addition, this event will occur at a time of profound worldwide political anarchy and general tumult created by some worldwide catastrophe . The United Nation even now plans to use Beethovan’s ‘Song of Joy’ as the anthem for the introduction for the new age one world religion. Ezen túlmenően, ez az esemény bekövetkezésének idején világszerte mély politikai anarchia és az általános zűrzavar által létrehozott néhány világméretű katasztrófát. Az ENSZ még most is azt tervezi, hogy használja Beethovan a “Song of Joy”, mint a himnusz, hogy vezessenek be az új korszak egy Világ vallás. If we put this space show in parallel with the star wars program we get this: combination of electromagnetic radiation and hypnosis which have also been the subject of intensive research. Ha fel erre a helyre mutat, párhuzamosan a star wars ezt a programot kapunk: a kombinált elektromágneses sugárzás és a hipnózist, amely szintén az intenzív kutatás tárgya. In 1974, for instance, researcher GF Shapits, said of one of the research proposals that, ‘…in this investigation it will be shown that the spoken words of the hypnotist may also be converted by electromagnetic energy directly and to the subconscious part of the human brain without employing any mechanical device for receiving or transcording the message, and without the person exposed to such influence having a chance to control the information input consciously. 1974-ben például a kutató GF Shapits, mondta az egyik kutatási javaslatok, hogy “… ebben a vizsgálatban úgy jelenik meg, hogy a kimondott szó a hipnotizőr is átalakítja az elektromágneses energia közvetlenül és a tudatalatti rész Az emberi agy anélkül hogy bármilyen mechanikus szerkezet fogadására, illetve transcording az üzenetet, és nem a személy kitéve ilyen befolyás, amelynek esélye ellenőrizni az információkat is tudatosan. It may be expected that the rationalized behavior will be considered to have been taken out of their own free will.’ Arra lehet számítani, hogy a racionalizált viselkedést kell tekinteni, hogy azokat vonják ki a saját szabad akaratát. ” Anyone investigating so-called ‘channelling’ phenomena right now would be wise to take this area of research into consideration . Bárki vizsgáló úgynevezett “mederben” jelenség most lenne bölcs dolog, hogy ezt a kutatás területén figyelembe. It will be noted that those who think of themselves as ‘channellers’ has escalated rapidly since this type of research was conducted. Meg kell jegyezni, hogy azok, akik azt gondolják magukról, mint “channellers” elhatalmasodott óta gyorsan ilyen típusú kutatást. It is uncanny how similar their messages are, despite which entity they claim to be their source of divine guidance. Ez hátborzongató, hogy mennyire hasonlítanak egymásra üzenetek, ám ennek ellenére az egység azt állítják, hogy ezek forrása az isteni útmutatást. It would suggest any individual considering the credibility of channelled information should be discerning and critically evaluate where the message they are receiving originates, and if the messages are specifically beneficial to the new world order. Mégis azt javasolja, figyelembe véve minden egyes hitelességét terelni információkat kell éles elméjű és kritikusan értékeli, ha azok az üzenetek fogadására származik, és ha az üzenet kifejezetten előnyös az új világrend. The Sydney Morning newspaper published an item on March 21st, 1983 which announced that the Soviets were invading the human mind, the article having been submitted to the foreign editor by Doctor Nathan Abnuengy , assistant professor in the faculty of agriculture in Asia. The Sydney Morning újság egy tétel a március 21, 1983, amely bejelentette, hogy a szovjetek megszállták az emberi elme, a cikk miután benyújtotta a külföldi szerkesztő Doktor Nathan Abnuengy, adjunktus a kar a mezőgazdaság Ázsiában. It is worth quoting the article at length even though his grammar is a little old. Érdemes idézni a cikk hosszasan ellenére, hogy a nyelvtant egy kicsit öreg. This article relates to the Soviets who created the supercomputer we were discussing earlier and which is really important because these types of computers can be run through satellites and through space. Ez a cikk vonatkozik a szovjetek, aki megalkotta a szuperszámítógép már beszéltünk korábban, de ami igazán fontos, mert az ilyen típusú számítógépek kell végigmenni a műholdak és a térben. The computers were fed with all the different languages and their meanings, the dialect of all peoples were fed to the computers with objective programs. A számítógépek etették az összes, az eltérő nyelvek és jelentésük, a nyelvjárás minden nép etették a számítógépek objektív programokat. But we are no longer talking about the Soviets; we are talking about the United Nations , the minions of the new world order, who are feeding the computers with the necessary information. De mi már nem beszélünk, a szovjetek, beszélünk az Egyesült Nemzetek Szervezete, az erőkkel, és az új világrend, akik táplálva a számítógépeket a szükséges információkat. The editor of the column in which the article appeared even states that the piece made points too important to ignore. A szerkesztő az oszlop, amelyben a cikk megjelent még akkor is kimondja, hogy a darab készült pontok túl fontos, hogy figyelmen kívül hagyni. I think it is possible that the persons who have created this mega-mind-control-program could sell the software to an organization and not be aware that the client might use the program and data to enslave all of humankind. Azt hiszem, lehetséges, hogy a személyek, akik létrehozták ezt a mega-mind-control-programot lehetne értékesíteni a szoftvert, hogy egy szervezet és nem is tudják, hogy az ügyfél is használja a programot, és az adatok rabszolgává egész emberiségnek. Just imagine how far they have advanced since that article was published! Képzeljük csak el, milyen mértékben haladt előre, mivel ez a cikk megjelent! Artificial Thought & Communication Mesterséges Thought & Communication The advancement of techniques propel us toward the third step in the Blue Beam Project that goes along with the telepathic and electronically augmented two-way communication where ELF, VLF and LF waves will reach each person from within his or her own mind, convincing each of them that their own god is speaking to them from the very depths of their own soul. Előrehaladásának technikák felé hajt minket a harmadik lépés a kék sugár projekt megy a telepatikus és elektronikusan is gazdagodik a kétirányú kommunikációt, ahol ELF, VLF hullámok és az LF eléri majd minden egyes ember belülről saját elme, meggyőző minden őket, hogy a saját Isten szól, hogy azokat a nagyon mélyén a saját lelke. Such rays from satellites are fed from the memories of computers that have stored massive data about every human on earth , and their languages. Ezek a sugarak műholdak táplált emléke számítógépen tárolt adatokkal masszív minden ember a földön, és a nyelvüket. The rays will then interlace with their natural thinking to form what we call diffuse artificial thought. Sugarai ezután interlace a természetes gondolkodó alkotó nevezzük diffúz mesterséges gondoltam. That kind of technology goes into the 1970s, 1980s, and 1990s research where the human brain has been compared to a computer. Ez a fajta technológia bekerül a 1970-1980-as és 1990-es kutatás, ahol az emberi agy összehasonlították a számítógéphez. Information is fed in, processed, integrated and then a response is formulated and acted upon. Az információ tápláltak, feldolgozása, az integrált, majd egy válasz megfogalmazása és követni. Mind controllers manipulate information the same way a computer for grammar manipulates information. Mind irányítók manipulálni információkat ugyanúgy egy számítógép nyelvtani manipulálja információkat. In January 1991, the University of Arizona hosted a conference entitled, ‘The NATO Advanced Research Workshop on Current and Emergent Phenomena and Biomolecular Systems.’ 1991 januárjában, a University of Arizona című konferenciát rendezett, “A NATO Advanced Research Workshop on Kialakulóban lévő és jelenségek és Biomolekuláris Systems.” What does that mean exactly? It means this: We refer to one paper that was delivered at the conference which stands out for its different attitude towards the development under discussion at that time. Mit jelent ez pontosan? Azt jelenti ez: utalunk egy papírt, hogy kiadták a konferencián, amely kitűnik azzal, hogy a különböző hozzáállást a fejlesztési tárgyalás alatt abban az időben. It was, in effect, a protest and chilling warning to the attending scientists about the potential abuse of their research findings. Ilyen volt, valójában a tiltakozás és a fagyasztás figyelmeztetés a részt vevő tudósok a lehetséges visszaélések a kutatási eredményeket. Their findings, of course, stated that the United States has already developed communications equipment which can make the blind see, the deaf hear and the lame walk. Megállapításaikat, természetesen kijelentette, hogy az Egyesült Államok már kifejlesztett kommunikációs berendezések teheti a vakok látnak, a süketek hallani, és a sánták járnak. It can relieve the terminally ill from pain without the use of drugs or surgery. Képes enyhíteni a halálos beteg a fájdalom nélkül, a droghasználat vagy műtét után. I’m not talking about science fiction. Én nem beszélek science fiction. A man might retain the use of all his faculties right up to the moment of his death. Egy ember is fenntartják a használata minden kar, egészen a halála pillanatában. This communications equipment depends upon a completely new way of looking at the human brain and neuromuscular systems and radiation pulses at ultra-low frequencies. Some of this equipment is now operational within the Central Intelligence Agency (CIA), and Federal Bureau of Investigation (FBI). It will never be used to make the blind see, the deaf hear and the lame walk because it is central to the domestic political agenda and foreign policy of George Bush and his puppet-masters of the new world order. Ez a kommunikációs berendezések attól függ, hogy egy teljesen új módon szemlélni az emberi agy és a neuromuszkuláris rendszerek és sugárzás-impulzusok a rendkívül alacsony frekvencián. Ez a berendezés egy része már megkezdte működését a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI .) soha nem lesz használható, hogy a vakok látnak, a süketek hallani, és a sánták járnak, mert központi szerepet játszik a hazai politikai napirend és külpolitikai George Bush és báb-mester, az új világrend. Domestically, the new communications equipment is being used to torture and murder persons who match profiles imagined to be able to screen a given population for terrorists; to torture and murder citizens who belong to organizations which promote tolerance and peace and development in Central America; to torture and murder citizens who belong to organizations who oppose the development and deployment of nuclear weapons, and to create a race of slave cult automatons, or what is popularly called ‘the Manchurian Candidates.’ Belföldön, az új kommunikációs berendezést használták a kínzás és gyilkosság, akik megfelelnek profilok képzelte, hogy képes legyen képernyő egy adott populációban a terroristák, a kínzás és gyilkosság állampolgárok tartozó szervezetek, amelyek elősegítik a tolerancia és a béke és fejlődés Közép-Amerikában, a kínzás és gyilkosság polgárok, akik olyan szervezetek tartoznak, akik ellenzik a fejlesztését és alkalmazását a nukleáris fegyverek, és hozzon létre egy faj rabszolga automaták kultusz, vagy mi a népszerű nevén “a Mandzsu jelöltek.” Overseas experimentation is taking place on hostages held by the United States and Canada, Great Britain, Australia, Germany, Finland and France. Additionally, there has been a long series of bizarre suicides among British computer scientists, all of whom have had some connection to the United States Navy. Tengerentúli kísérletezés zajlik a túszokat tartott az Egyesült Államokban és Kanadában, Nagy-Britannia, Ausztrália, Németország, Finnország és Franciaország. Továbbá, volt egy hosszú sor bizarr öngyilkosságok között a brit számítógépes szakemberek, akik valamennyien volt némi kapcsolat az Egyesült Államok haditengerészet. What is possible to ask before such a psychology of terror is this: would any government, corporation or psychiatrist wilfully promote such horror today? Mi lehet kérni, mielőtt egy ilyen pszichológiai terror ez: majd bármely kormány, vállalat, vagy pszichiáter szándékosan előmozdítja az olyan horror ma? The answer is quite obviously, ‘Yes.’ A válasz elég nyilvánvaló, hogy “Igen.” Government agencies and the corporations that work with them toward a new world order are prepared to promote anything that will help them achieve their objective of total social control. Kormányzati szervek és a vállalatok, hogy a velük dolgozó felé egy új világrend készek arra, hogy támogassák bármit, ami segít nekik elérni a céljukat a teljes társadalmi ellenőrzés. As for the question of why: For one thing, if you terrify the public and make them fear for their safety, they will allow you to implement draconian law enforcement practice, disarm them and keep extensive records on them, and they only have to tell you that it is all to protect you, of course. Ami azt a kérdést, hogy miért: Egyrészt, ha megijeszt a köz-és a félelem, hogy azok a biztonságuk miatt, akkor lehetővé teszi, hogy végre drákói bűnüldözési gyakorlatban lefegyverezni őket, és széles körű nyilvántartást vezet őket, és csak azt kell mondani Önnek, hogy ez az egész, hogy megvédjen téged, persze. Secondly, it promotes the decay of the present democratic forms of political systems, and leads societies to search for alternative methods of political ideology. Másodszor, ezzel elősegíti a bomlás a jelenlegi demokratikus formák a politikai rendszerek, és vezet társadalmak keressen alternatív módszereket a politikai ideológia. Of course, the alternative has already been planned . Természetesen az alternatív már tervezik. It is called the New World Order and it will not have your safety or interests at heart. Ennek a neve New World Order, és nem lesz az Ön biztonságát és érdekeit a szíve. As George Bush said: ‘Read my lips.’ George Bush azt mondta: “Olvasd el a számat.” Fear has always been used by powerful elite to control and subjugate the masses. A félelem mindig használt hatalmas elit ellenőrzésére és leigáz a tömegeket. The old maxim, ‘divide and conquer’, is being played out to the limit worldwide to ensure that everyone is frightened for their personal safety, and to be suspicious of everyone else. A régi mondás: “oszd meg és uralkodj” kockái peregnek ki a határ világszerte annak érdekében, hogy mindenki megijedt személyes biztonságát, és gyanús, hogy mindenki más. This, too, is mind-control. To go further in regard to the new technology which is at the base of the NASA Blue Beam Project, we have to consider this statement by psychologist James V. McConnell which was published in a 1970s issue of Psychology Today . Ez is, az elme-ellenőrzés. Tovább kell lépnie tekintettel az új technológiát, amely a bázison a NASA Blue Beam Project, mi az, hogy ezt a nyilatkozatot pszichológus James V. McConnell, amely kihirdetésre került a 1970-es kiadása Psychology Today. He said, ‘The day has come when we can combine sensory deprivation with drug hypnosis and astute manipulation of reward and punishment to gain almost absolute control over an individual’s behavior. Azt mondta: “Eljött a nap, amikor már össze beteszik a kábítószer hipnózis és ügyes manipuláció jutalom és a büntetés szerezni szinte korlátlan ellenőrzését az egyén viselkedését. It should then be possible to achieve a very rapid and highly effective type of positive brainwashing that would allow us to make dramatic changes in a person’s behavior and personality.’ Meg aztán lehet elérni egy nagyon gyors és nagyon hatékony típusú pozitív agymosás, amely lehetővé tenné számunkra, hogy drámai változásokat olyan személy viselkedését és személyiségét. ” Now, when we talked before about that kind of ray and the telepathic and electronically augmented communication, the kind of rays that are fed from the memories of computers which store massive data about humans, human language and dialects, and we said that the people will be reached from within, making each person to believe that his own god is speaking directly from within his or her own soul, we refer to that kind of technology and that kind of thinking that same psychologist was espousing, that is: we should be trained from birth that we should all do what society wants us to do rather than what we want to do for ourselves; that because they have the technology to do it, no one should now be allowed to have their own individual personality . Most, amikor arról beszéltünk, mielőtt azt a fajta ray és a telepatikus és bővített elektronikus kommunikáció, az a fajta sugarak, melyek táplálják az emlékek, amelyek tárolására a számítógépek tömeges adatok emberre, az emberi nyelv és a dialektus, és azt mondta, hogy az emberek Megközelíthető belül, így minden egyes ember azt hinni, hogy ő maga Isten szól közvetlenül a saját lelkét, akkor nézze meg, hogy milyen technológiai és ez a fajta gondolkodás, hogy ugyanazt a pszichológus is vall, azaz: meg kell tanítani a születés, hogy amennyiben minden, amit a társadalom nem akarja, hogy ahelyett, amit akarunk csinálni magunknak, hogy azért, mert a technológiát kell csinálni, most már senki ne engedjük, hogy a saját egyéni személyiség. This statement and these ideas are important because it is the basic teaching of the United Nations that no one owns his or her own personality . Ez a kijelentés, és ezek a gondolatok azért fontosak, mert ez az alapvető tanítása az Egyesült Nemzetek, hogy senki sem birtokolja a saját személyisége. And that same psychologist claims that no one has any say-so about the kind of personality they acquire and there is no reason to believe you have the right to refuse to acquire a new personality if your old personality is considered ‘antisocial.’ És ugyanez pszichológus azt állítja, hogy senkinek nincs semmilyen dnts arról, milyen személyiség tesznek szert, és nincs ok feltételezni, Önnek joga van megtagadni, hogy szerezzen új személyiséget, ha a régi személyiség tekinthető “antiszociális”. What is important in this declaration is that the new world order will be set up over the current system, meaning the old way of thinking and behavior and religion will be considered the ‘old’ and incorrect way of thinking and that they can change it at one of the eradication camps of the United Nations to make sure that anyone with this ‘antisocial’ behavior will be disposed of quickly so that other modified individuals will be able to fulfill the needs and agendas of the new world order without being distracted by the truth. Mi a fontos ez a nyilatkozat, hogy az új világrendet hoznak létre a jelenlegi rendszer, vagyis a régi gondolkodásmód és a viselkedés és a vallás fogja megvizsgálni a “régi” és helytelen gondolkodás, és hogy nem változtathatja meg a az egyik tábor felszámolása az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy győződjön meg arról, hogy bárki, aki ezen “antiszociális” viselkedés is gyorsan lehet értékesíteni úgy, hogy más átalakított egyén képes lesz teljesíteni az igényeket és a napirendi pontok az új világrend, anélkül, hogy megzavart az igazságot . Could this be the greatest mind control project ever? Talán éppen ez volt a legnagyobb mind control projekt valaha? The NASA Blue Beam Project is the prime directive for the new world order’s absolute control over the populations of the entire earth. A NASA Blue Beam projekt elsődleges irányelv az új világrend abszolút felett a lakosság az egész földön. I would suggest you investigate this information carefully before dismissing it as fanatic lunacy. Azt javasoljuk, hogy vizsgálja meg ezt az információt, mielőtt azt elutasító fanatikus elmebaj. If we go further in the different reports we have presented, we find that the mind-control operations and technology include a transmitter that broadcasts at the same frequency as the human nervous-system , which transmitter is manufactured by the Loral Electro-Optical System in Pasadena, California. Ha megyünk tovább a különböző jelentések szerettünk volna, azt látjuk, hogy az elme-ellenőrző műveletek és technológia tartalmaz egy adó, hogy a műsorok ugyanolyan időközönként, mint az emberi ideg-rendszer, amely az adó által előállított Loral Electro-Optical System-ben , Pasadena, California. Loral, a major defense contractor, has previously conducted research on directed energy weapons for Lt. Loral egy jelentős védelmi vállalkozó, korábban már végzett kutatásokat irányított energia fegyverek Lt. Gen. Leonard Perez of the US Air Force who was searching for a weapon that could implant messages into the minds of the enemy while urging his own troops on to superhuman deeds of valor! Leonard Perez tábornok az amerikai légierő, aki kereste a fegyvert, ami implantátum üzeneteket fejében az ellenség ugyanakkor sürgeti a saját csapatokat, hogy emberfeletti tetteket valor! The device employs electromagnetic radiation of gigahertz frequencies [ microwaves ] pulsed at extremely low frequencies (ELF). A készülék foglalkoztat elektromágneses sugárzás gigahertzes frekvencián [mikrohullámok] impulzus rendkívül alacsony frekvencia (ELF). It is used to torture people both physically and mentally from a distance. Ezt alkalmazzák a kínzást az emberek fizikailag és szellemileg a távolból. Weapons of this type are thought to have been used against a British woman protesting the presence of American Cruise Missiles at Greenham Common Airbase during the 1970s. Az ilyen típusú fegyverek gondolják, hogy használták ellen tiltakozó brit asszony jelenlétében amerikai cirkáló rakéták a Greenham meghatározatlan légibázis az 1970-es. This weapon can be used to induce total sensory deprivation by broadcasting signals into the auditory nerve at such high power that it blocks the ability of the individual to hear themselves think! Ez a fegyver lehet használni, hogy rábírja a teljes beteszik a műsorszórási jelek a hallóideg ilyen nagy teljesítmény, hogy meggátolja az egyéni hallani magukat gondolkozz! The process employed by such ELF technology are described in various US Defense Department publications, including one entitled, ‘ The Electromagnetic Spectrum and Low Intensity Conflict, ‘ by Captain Paul E. A folyamat által alkalmazott technológia olyan ELF ismertetett különböző amerikai védelmi minisztérium kiadványok, köztük egy címmel, “Az elektromágneses spektrum és alacsony intenzitású konfliktus” kapitány Paul E. Tyler , Medical Commandant, US Navy, which is included in a collection entitled, ‘ Low Intensity Conflict and Modern Technology Edict ,’ by Lt. Tyler, Orvosi parancsnoka, amerikai haditengerészet, amely szerepel a gyűjtemény című, “alacsony intenzitású konfliktusok és a modern technológia ediktum” hadnagy Col David G. Dean , USAF. Col David G. Dean, USAF. The paper was delivered in 1984 and the collection published 1986 by Air University Press, Maxwell Airforce Base, Alabama. Another pulse microwave device can deliver audible signals directly to an individual while remaining undetectable to anyone else. A papírt hozta meg 1984-ben közzétett, és a gyűjtemény 1986-Air University Press, Maxwell Airforce Base, Alabama. A másik impulzus mikrohullámú készüléket nem lehet megvalósítani, hallható jeleket közvetlenül az egyénnek még kimutathatatlan másnak. The technology is very simple and can be built by using an ordinary police radar gun. A technológia nagyon egyszerű, és nem épülhet segítségével egy közönséges rendőrségi radar pisztolyt. The microwave beam generated by the device is modulated at audio frequencies and can broadcast messages directly into the brain. A mikrohullámú sugár által generált a készülék az audio modulált frekvencián, és broadcast üzeneteket közvetlenül az agyba. Now here we come to the NASA Blue Beam Project. Most itt vagyunk a NASA Blue Beam Projekt. The broadcasting of subliminal two-way communication and images from the depths of space correspond directly to that kind of technology. Sugárzását tudatosan nem észlelhető a kétirányú kommunikációt és a képek mélyén tér felelnek közvetlenül az ez a fajta technológia. In his book, ‘ The Body Electric ,’ Nobel Prize nominee Dr. Című könyvében, ‘The Body Electric, a “Nobel-díj jelölt Dr. Robert O. Becker describes a series of experiments conducted in the early 1960s by Allen Frie where this phenomena was demonstrated as well as later experiments conducted in 1973 at the Walter Reed Army Institute of Research by Dr. Joseph C. Sharp who personally underwent tests in which he proved he could hear and understand messages delivered to him in an echo-free isolation chamber via a pulsed microwave audiogram which is an analog of the word’s sound vibration beamed into his brain. Robert O. Becker leírja egy sor kísérletet végzett az 1960-as évek elején az Allen Frie ez a jelenség, ha bizonyítást nyert, valamint a később végzett kísérletek 1973-ban Walter Reed Army Institute of Research Dr. Joseph C. Sharp, aki személyesen ment vizsgálatok bizonyult, amit hallani és megérteni üzenetek átadott neki egy visszhangmentes elszigetelődés kamra keresztül pulzáló mikrohullámú Audiogrammal amely analóg a szó a hang vibráció sugárzott az agyába. Becker then goes on to state, ‘ Such a device has obvious application for covert operations designed to drive a target crazy with unknown voices or deliver undetectable instructions to a programmed assassin .” Becker, majd ezt követően az állami “Egy ilyen eszköz látható iránti titkos műveletek, amelyek vezetésére a cél őrült ismeretlen hangok vagy leadni észrevehetetlen utasításokat programozott gyilkos”. Now figure out when we hear that voice from the new world messiah who would be speaking from space to all of the sane (?) people of the earth who might give instructions to zealots and religious fanatics, we would see hysteria and social mayhem on a scale never witnessed before on this planet. Most kitaláljuk, amikor azt halljuk, hogy a hang a világ új messiás, aki beszélt volna hely mind a józan (?) Ember a földön, aki adhat utasításokat zealots és vallási fanatikusok, szeretnénk látni és a társadalmi hisztéria egy súlyos testi sértés skála soha nem tapasztalt, mielőtt ezen a bolygón. No police forces in the world, even as a combined front, could deal with the disorder that will follow! Nincs rendőri erők a világban, még akkor is, mint a kombinált fronton is foglalkozik a rendellenesség, amely követni fogja! A 1978 book entitled, ‘ Microwave Auditory Effect and Application ,’ by James C. Lynn describes how audible voices can be broadcast directly into the brain . This technology could actually allow the blind to see and the deaf to hear. Instead, it has been turned into a weapon to enslave the world. A 1978 című könyv, “A hallható Mikrohullámú Effect and Application,” James C. Lynn leírja, hogyan lehet hallható hangokat sugárzott közvetlenül az agyba. Ez a technológia már valóban lehetővé teszi a vakok látni, a süketek hallani. Ehelyett azt vált a fegyver rabszolgává a világot. Allen Frie also reports that he could speed up, slow down or stop the hearts of isolated frogs by synchronizing the pulsed rate of a microwave beam with the heart itself. Allen Frie is beszámol, hogy csak felgyorsítja, lelassítja vagy leállítja a szívét, izolált békák által szinkronizál az impulzus mértéke a mikrohullámú sugár a szív is. According to Dr. Robert Becker, similar results have been obtained using live frogs, which shows that it is technically feasible to produce heart attacks with rays designed to penetrate the human chest. According to Dr. Robert Becker, hasonló eredményeket értek el felhasználásával élő békák, ami azt mutatja, hogy technikailag lehetséges az olyan termékek szívroham sugarakkal célja, hogy behatoljon az emberi mellkas. [EDITOR’S NOTE: Both the author of this report and his colleague died of ‘heart attacks’ only days apart. [A szerkesztő megjegyzése: Mind a szerző a jelentés és kollégája halt meg a “szívroham” egyetlen nap különbséggel. I should mention also that Dr. Becker does NOT participate in such research.] Meg kell említenem azt is, hogy Dr. Becker nem vesz részt az ilyen kutatások.] It has been demonstrated that focused ultra high frequency UHF electromagnetic energy beams can be used to induce considerable agitation and muscular activity or induce muscular weakness and lethargy. Bebizonyosodott, hogy a célzott ultra magas frekvenciájú UHF elektromágneses energia sugarakat is használt vegyületek jelentős agitáció és izmos tevékenység vagy indukálják izomgyengeség és a letargia. Microwaves can also be used to burn human skin and aid the effect of drugs, bacteria and poisons or affect the function of the entire brain. Mikrohullámú sütő is fel lehet használni az írás az emberi bőr és a támogatás hatása a kábítószer, baktériumok, mérgek vagy befolyásolják a funkció az egész agy. These effects were all revealed at length by the CIA on September 21, 1977 in testimony before the Subcommittee on Health and Scientific Research. Dr. Ezek a hatások mind a feltárt hossza a CIA szeptember 21-én, 1977 bizonyságot albizottsága előtt az egészségügyi és a tudományos kutatást. Dr. Sidney Gottlieb who directed the MK-Ultra program at that time was forced to discuss the scope of the CIA’s research to find techniques of activation of the human organism by remote electronic means. Sidney Gottlieb, aki irányította az MK-Ultra program abban az időben kénytelen volt megvitatni terjed ki a CIA-kutatási módszereket találni az aktiváló az emberi szervezet által távolról, elektronikus úton. So this is something that exists right now, that has been pursued to its highest degree, that can be used from space to reach any person, anyplace on the face of the earth. Szóval ez a valami, ami most van, az vitte tovább, hogy a legmagasabb fokú, amelyeket fel lehet használni az űrből, hogy elérjenek bármely személy, az bárhol a föld színéről. If we go deeper in that process of mind control over the people we find that the equipment and technology has been used to influence politics in a much more direct fashion. Ha mélyebbre megyünk ebben a folyamatban az elme feletti ellenőrzés a nép azt látjuk, hogy a berendezés és a technológia arra használták, hogy a politika befolyása sokkal közvetlenebb módon. Michael Dukakis, the Democrat candidate running against George Bush in the 1988 election was targeted with microwave technology in order to impede his public speaking performance once the public opinion polls showed he posed a serious threat to Bush’s election prospects. Michael Dukakis, a demokrata jelölt fut ellen George Bush az 1988-as választások célzott mikrohullámú technológiát annak érdekében, hogy megakadályozzák a nyilvános beszéd teljesítményét, ha a közvélemény-kutatások azt mutatták, ő jelentette komoly veszélyt jelent a Bush választási kilátásait. He also claims that the equipment was used against Kitty Dukakis and drove her to the brink of suicide. Azt is állítja, hogy a berendezést használták ellen Kitty Dukakis, és vezetett neki, hogy a peremén öngyilkosság. In the Disneyland world of US politics, a presidential candidate with problems such as these, would obviously lose their race to the White House. A Világ Disneyland amerikai politikában, egy elnökjelölt a problémákat, mint például ezeket, természetesen elveszítik a versenyt a Fehér Házban. In the December 1980 edition of the US Army Journal, called the Military Review, a column by Lt. A december 1980 kiadásában az amerikai hadsereg Journal, az úgynevezett Military Review, egy oszlopon Lt. Col John B. Col John B. Alexander , entitled, ‘ The New Mental Battlefield: Beam Me Up, Spock ,’ provides further insight into the technical capabilities at the disposal of the comptroller. Alexander című, “Az Új Mentális Battlefield: Beam Me Up, Spock,” további információkat nyújt be a technikai képességeket bocsátanak az számvevő. He writes: Ezt írja: “Several examples will demonstrate areas in which progress have been made. The transference of energy from one organism to another; the ability to heal or cause disease to be transmitted over a distance, thus inducing illness or death from no apparent cause ; telepathic behavior modification which includes the ability to induce hypnotic states up to a distance of 1,000 kilometers have been reported. “Számos példa mutatja a területeket, amelyeken előrelépést tettek. Az energia átvitele az egyik szervezet a másik, a képesség, illetve betegséget gyógyítani kell átadni távolságon keresztül, így okozó betegség vagy halál nincs nyilvánvaló oka, telepatikus viselkedés módosítás amely magában foglalja a képességet, hogy rábírja a hipnotikus államok legfeljebb 1000 kilométer távolságban nem számoltak be. The use of telepathic hypnosis also holds great potential. This capability could allow agents to be deeply planted with no conscious knowledge of their programming. Használata telepatikus hipnózis is rendelkezik nagy lehetőségek rejlenek. Ez a képesség lehetővé teheti kórokozók is mély beültetett nincs tudatos ismerete programozás. In movie terms, the Manchurian Candidate lives, and does not even require a telephone call. -Ban film jelenti, hogy a Mandzsu tagjelölt él, és nem is szükséges telefonon. ‘Other mind-to-mind induction techniques are being considered. “Más elme-to-elme indukciós technikákat is vizsgálják. If perfected this capability could allow the direct transference of thought via telepathy from one mind or group of minds to a select target audience. Ha tökéletes lenne ez a képesség teszi lehetővé a közvetlen átvitele gondolkodás keresztül telepátia egy elme vagy csoport elmék a válassza ki a célközönség. The unique factor is that the recipient will not be aware that thought has been implanted from an external source. He or she will believe the thoughts are original.” Az egyedi tényező, hogy a címzett nem tudja, hogy gondoltam már beültetett egy külső forrásból. Vele, hisz az eredeti gondolatok. ” This is exactly what we were talking about. Pontosan ez az, amit mi is beszéltünk. The third step in the NASA Blue Beam Project is called the Telepathic Electronic Two-Way Communication . A harmadik lépés a NASA Kék Beam projekt az úgynevezett telepatikus Elektronikus kétirányú kommunikáció. Lt. Col John Alexander’s article continues: Lt. Col John Alexander’s article folytatja: “If it is possible to feed artificial thought into the multigenic field via satellite, the mind control of the entire planet is now possible. An individual’s only resistance would be to constantly question the motivation behind their thoughts and not act upon thoughts which they consider to be outside their own ideological, religious and moral boundaries.\'” “Ha lehetséges, a takarmány mesterséges gondolat a multigenic területén műholdon keresztül, az elme ellenőrzése az egész bolygót, most már lehetséges. Az egyén csak az ellenállás lenne, hogy folyamatosan kétségbe a motivációját a gondolataikat, és nem aszerint cselekszik gondolatokat, amelyek úgy vélik, hogy kívül esik a saját ideológiai, vallási és erkölcsi határokat. ” Once again, it is wise to consider how television, advertising, modern education and various types of social pressure are used to manipulate those boundaries. It has been reported by Lt. Col Alexander who said, in the summary of his Military Review article, Ismét bölcs, hogy hogyan televízió, a reklám, a modern oktatás és különféle társadalmi nyomás manipulálására használják azokat határokkal. Számoltak be Lt. Col Alexander, aki azt mondta, az összefoglaló, hogy katonai Review cikke: ‘The information on those kinds of technologies presented here would be considered by some to be ridiculous since it does not conform to their view of reality. But some people still believe the world is flat.’ “Az információk ilyen jellegű technológiák itt bemutatott lehetne tekinteni, hogy valami nevetséges, mivel az nem felel meg, hogy szerintük a valóság. De egyesek még mindig azt hiszik hogy a világ lapos.” Now, this means a lot, because if people do not believe this kind of technology is possible, or that it is science fiction, those people put themselves in great jeopardy, because on the night when those thousand stars will shine from space, during the night when the new messiah will be presented to the world, they will not be prepared and will have no time to prepare to save themselves against that kind of technology. Nos, ez sokat jelent, mert ha az emberek nem hisznek az ilyen technológia lehetséges, vagy, hogy a sci-fi, azoknak az embereknek fel magukat, nagy veszélyben van, mert azon az éjszakán, amikor az ezer csillag ragyog majd a teret, közben este, amikor az új messiás kell mutatni a világnak, nem lesznek készen, és nem lesz ideje felkészülni menteni magukat szemben ez a fajta technológia. They don’t believe and they won’t take time to prepare. Nem hisznek, és nem fog időt a felkészülésre. (This is exactly what happens to people who are convinced by Satan into believing that he doesn’t exist, so they have no defence against him. – JAH.) (Ez pontosan, hogy mi történik az emberek, akik meg vannak győződve a Sátán, mert elhiteti, hogy ő nem létezik, így nincs védelem ellene. – JAH.) Universal Supernatural Manifestations via Electronics Egyetemes Supernatural megnyilvánulások keresztül Electronics The fourth step concerns the universal supernatural manifestation with electronic means. A negyedik lépés tárgya az egyetemes természetfeletti megnyilvánulása elektronikus úton. It contains three different orientations. Tartalmaz, három különböző irányvonalakat. One is to make mankind believe that an alien (off-world) invasion is about to occur at every major city on earth in order to provoke each major nation to use its nuclear weapons in order to strike back. This way, the United Nations Court will require that all those nations which launched nuclear weapons to disarm when the invasion is shown to have been false. Az egyik az, hogy az emberiség úgy vélik, hogy egy idegen (off-Világ) invázió hamarosan fel minden nagyváros a földön, annak érdekében, hogy provokálni egyes nagy nemzet, hogy használja ki atomfegyvereket, hogy visszaüt. Ilyen módon, az ENSZ-bíróság megköveteli, hogy azoknak a nemzeteknek, amely elindította a nukleáris fegyverek lefegyverezni, amikor az invázió is kiderült, hogy hamis. And how will the United Nations know that the invasion was false? És hogyan fogja az Egyesült Nemzetek tudja, hogy az invázió hamis? They will have staged it, of course. Nekik kell majd színre, természetesen. The second is to make the Christians believe that the Rapture is going to occur with the supposed divine intervention of an alien (off-world) civilization coming to rescue earthlings from a savage and merciless demon. Its goal will be to dispose of all significant opposition to the implementation of the New World Order in one major stroke , actually within hours of the beginning of the sky show! A második az, hogy a keresztények úgy vélik, hogy a Rapture fogja fel a feltételezett isteni beavatkozás, amely egy külföldi (off-Világ) civilizáció érkező mentő földlakókkal egy vad és kegyetlen démon. A cél az, hogy rendelkezik az összes jelentős ellenzéki végrehajtásához a New World Order-ben egy nagyobb ütemű, ténylegesen az óra elején az ég show! The third orientation in the fourth step is a mixture of electronic and supernatural forces. A harmadik orientáció a negyedik lépés keveréke az elektronikus és a természetfeletti erőkkel. The waves used at that time will allow “supernatural forces” to travel through optical fibers, coaxial cables (TV) electrical and phone lines in order to penetrate to everyone at once through major appliances. Embedded chips will already be in place . The goal of this deals with global Satanic ghosts projected all around the world in order to push all populations to the edge of hysteria and madness , to drown them into a wave of suicide, murder and permanent psychological disorders. A hullámokat használt, hogy az idő lehetővé teszi a “természetfeletti erők” az utazás keresztül optikai szálak, a koaxiális kábel (TV) az elektromos és telefonvonalak, hogy behatoljon mindenki egyszerre nagyobb készülékek segítségével. Beágyazott chipek már jelenleg is foglalkozik. A cél ez foglalkozik a globális ördögi szellemeket előrejelzések a világ minden részéről annak érdekében, hogy tegyen erőfeszítéseket a teljes lakosság szélére hisztéria és őrület, fojtani őket egy hullám az öngyilkosság, gyilkosság és állandó pszichológiai rendellenességek. After the Night of the Thousand Stars , worldwide populations will be ready for the new messiah to re-establish order and peace at any cost , even at the cost of abdication of freedom. Miután a Night of a Thousand Stars, a világ lakosságának lesz kész az új messiás, hogy helyreálljon a rend és a béke bármi áron, még azon az áron lemondása a szabadság. Phasing Out Cash & Independence Fokozatos megszüntetése Cash & Függetlenség The techniques used in the fourth step is exactly the same used in the past in the USSR to force the people to accept Communism. A használt technikák a negyedik lépés pontosan ugyanaz a múltban használt, a Szovjetunió arra kényszeríti az embereket, hogy fogadják el a kommunizmus. The same technique will be used by the United Nations to implement the new world religion and the new world order. Ugyanazt a technikát fogja használni az Egyesült Nemzetek végrehajtani az új világban a vallás és az új világrend. A lot of people ask when this is going to happen and how they will accomplish the visions of the Night of a Thousand Stars, and the events that will point to the days when it will begin. Egy csomó ember kérni, amennyiben ez fog történni, és hogyan fogják elérni a látomások a Night of a Thousand Stars, valamint azokat az eseményeket, amelyek rámutatnak a napon, amikor megkezdődik. According to the many reports we have received, we believe it will begin with some kind of worldwide economic disaster . Szerint a legtöbb jelentés kaptunk, úgy véljük, hogy kezdődik valamiféle világméretű gazdasági katasztrófa. Not a complete crash, but enough to allow them to introduce some kind of in-between currency before they introduce their electronic cash to replace all paper or plastic money. The in-between currency will be used to force anyone with savings to spend or turn in their cash because they understand that people who have money and are not dependent upon them might be the very ones who will mount an insurrection against them. If everyone is broke, no one can fund a war of any kind: paper currency will cease to exist. This is one of the first signs. But to implement the worldwide electronic money system, everyone in the world who might have money in the future, will have to have a way to transfer money electronically. Before that time, everyone will have spent, before the year 2,000, all of their cash, reserves and assets. Everyone has to be 100% dependent upon the Council for their existence. To prevent any kind of independence, the new world order has already implanted micro chips in wild animals, birds, fish, etc. Why? They want to make certain that the people who will not accept the New World Order will not be able to hunt or fish any where in the world. If they try, they will be tracked and traced by satellites, then hunted down and imprisoned or killed . The new world order is already changing the laws of all nations to make everyone dependent upon a single food and vitamin supply. They are changing laws about religion and psychiatric disorders in order to identify anyone who is potentially threatening to the NWO. Those who are found defective will be sent to eradication camps where their organs will be taken and sold to the highest bidders . Those who are not killed outright will be used as slave labor or used in medical experiments. The goal of a dictatorship is to control everyone, everywhere on the planet, ruthlessly and without exception. That’s why the new technology being introduced everywhere is a technology for the control of the people. The technology of the 1940s and 1950s was used to help the people have an easier and more productive life. The new technology is designed and built to track down and control people everywhere. This technology is being manufactured for a specific purpose and to refuse to see and recognize that purpose, which is to enslave the entire populations of the world, is to deny the emergence of the Antichrist and the establishment of the new world order religion and government. If you cannot see , if you cannot learn , if you cannot understand , then you and your family and friends will succumb to the fires of the crematoria that have been built in every state and every major city on earth , built to deal with you. No one is safe in a totalitarian police state! Serge Monast
  • andrelowoa

   The Goals of Project Blue Beam
   http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeamintoandnworeview.shtml

   More on Project Blue Beam Bővebben a Project Blue Beam
   http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeamrelatedA01feb99.shtml http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeamrelatedA01feb99.shtml

   The Project Blue Beam/British Israel Brain Wash from the Islamic Side (July 5, 2006) A Project Blue Beam / British izrael Brain Wash az iszlám Side (július 5, 2006)
   http://educate-yourself.org/lte/islamicbrainwash05jul06.shtml http://educate-yourself.org/lte/islamicbrainwash05jul06.shtml

   The Coming “Official” Announcement of the Alien Presence on Earth A közelgő “hivatalos” Hirdetmény az Alien jelenléte a Földön
   http://educate-yourself.org/cn/fakedalieninvasion.shtml http://educate-yourself.org/cn/fakedalieninvasion.shtml

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s