Vassula Ryden: Próféciák az Igaz Élet Istenben üzenetekböl 2010. április

Posted On április 25, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

Vassula Ryden: Próféciák az Igaz Élet Istenben üzenetekbÅ`l

2010. április

A Szentírásban számos helyen olvashatunk arról, hogyan reagál Isten a lázadás és hitehagyás idején. Jeremiás próféta 4. könyvének 23-28 szakaszában például ez áll:

„Ha a földre nézek, lám, puszta és üres, ha fel az égre, kihunyt a világossága. Ha a hegyeket nézem, lám, ingadoznak, és a halmok is mind megrendülnek. Körülnézek, és nincsen ember; az ég madarai is mind elmenekültek. Ahogy tovább szemlélÅ`döm, lám, pusztává lett a bÅ`ven termÅ` föld; minden város romokban hever az Úr színe elÅ`tt, izzó haragjától. Mert ezt mondja az Úr: Pusztasággá lesz az egész ország; véget vetek neki! Erre majd gyászba borul a föld, és homályba burkolóznak odafönn az egek.”

Isten szüntelenül arra figyelmeztet minket, hogy térjünk meg Hozzá, béküljünk meg Vele és egymással. Krisztus könyörög egyháza tagjainak, hogy engesztelÅ`djenek ki és egyesüljenek. Több, mint 25 éve kéri a pásztorokat az Igaz Élet Istenben üzenetekben, hogy bánják meg bűneiket, béküljenek meg és valósítsák meg az egységet, azáltal, hogy egyesítik a Húsvét dátumát. Az egész világ hanyatlik gonoszságában és hitehagyásában. Nemcsak Isten Törvénye ellen vétkezik, hanem minden ellen, ami Szent, szüntelenül megbántva Istent. Miért is lepÅ`dik meg bárki azon, hogy a Szentlélek kegyelme megnövekszik ezekben a sötét idÅ`kben, hogy segítsen rajtunk? De a Sötétség ismét üldözi a Világosságot. Ezekben az években, amikor próbáltam tanúságot tenni és átadni a világnak Isten Szavát, számos ember nehezítette meg a küldetésemet akadályokkal, üldöztetéssel, vádaskodással, kigúnyolással, tilalmakkal és rágalmakkal. Sokan közülük, azt gondolták, hogy szent szolgálatot tettek ezzel Istennek…

A Szentírásban írva van: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” (Jn 1,1) „(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.” (Jn 1,9-11)

Ezekben az években az Úr valódi megértésre próbált elvezetni mindnyájunkat azzal, hogy ismételten emlékeztetett a szent próféták múltbeli szavaira és az Å saját parancsolataira. Jézus felszólításai (akárcsak Szent Édesanyánk szavai) bűnbánatra, békére, szeretetre, egységre és imádságos életre hívtak. Az Úr eljött, és még mindig jön ezen a módon a világba, hogy megvilágosítsa mindazokat, akik eltévedtek, de mind a mai napig igen kevesen ismerték fel az Å kegyelemteljes jelenlétét és még kevesebben fogadták el az Å hívását. Nem feledkezett meg arról, hogy elsÅ`ként az Å saját birtokába jöjjön, az Övéi közé, de a test a szív keménységében és hitetlenségében megint elutasította a Szeretetet. Mindezidáig, nagyon kevesen vannak azok, akik teljesen befogadták Å t bűnbánatra hívó irgalmas felszólításaiban. Ezzel nemcsak irgalmát csökkentik, de vissza is utasítják és nem engedik meg az Úrnak, hogy uralkodjon a szívükben.

A világ ma úgy viselkedik, mint a Fáraó: makacsságában és hitetlenségében megtagadja mindazt, ami Szent. Másokról meg azt mondja az Úr, hogy viselkedésük rosszabb, mint Szodomáé és Gomoráé volt.

1991. szeptember 11-én – pontosan 10 évvel a két amerikai torony nagy katasztrófája elÅ`tt – az Úr elégedetlenül nézett a Földre és e szavakkal figyelmeztetett bennünket:

És az Én Szemem a mai világra tekint. Felkeresi sorra a nemzeteket, megvizsgálja a lelkeket egy kevés melegségért, egy csekély nagylelkűségért és egy kis szeretetért. De igen kevesen örvendeznek az Én jóságomnak. Igen kevesen igyekeznek szent életet élni, a napok pedig elrepülnek, és meg vannak számlálva az órák a nagy leszámolás elÅ`tt […] (Jézus hirtelen hangnemet változtatott, és néhány pillanatnyi várakozás után olyan komoly hangon, amitÅ`l megrettentem, így szólt) A Föld megremeg és megrendül, és minden gonoszság, amit toronymagasságúra építettek (mint Bábel tornya) kÅ`halommá omlik össze, és el lesz temetve a bűn porában! Fent a magasban megrendülnek a mennyek, és a Föld alapjai meginognak! Mennydörgéssel és lánggal látogatom meg váratlanul a szigeteket, a tengereket és a szárazföldeket. Figyeljetek jól végsÅ` figyelmeztetÅ` szavaimra! Most figyeljetek, amíg még van idÅ`! Olvassátok Üzeneteinket, és ne legyetek többé gúnyosak vagy süketek, amikor a Menny szól! […] Hamarosan, igen hamar, megnyílik a Menny és megmutatom nektek a Bírót.” (1991. szeptember 11.)

2001. szeptember 11-én a világ megrendült a két torony leomlásakor, amely annyi – többségében ártatlan – ember életét követelte. Szörnyű apokaliptikus jeleneteket látott a világ, és bár ilyen borzalmak történtek velünk, az emberek mégsem tartottak bűnbánatot és fordultak Å`szintén Istenhez. A világ rosszabb lett, mint elÅ`tte volt és háborúra készülÅ`dött.

Nem fogtuk fel, hogy mindez a saját hibáink, bűneink és hitehagyásunk miatt történt – illetve azért mert a világ elutasítja Istent –, hanem továbbra is a Sátánra hallgattunk és az Å` útját választottuk ahelyett, amelyet Isten mutatott nekünk.

Azután, Krisztus ismét számos alkalommal figyelmeztetett bennünket a cunamira, mielÅ`bb az bekövetkezett volna. Az elsÅ` figyelmeztetés már 1987. szeptember 10-én elhangzott:

Ezt írtam jegyzetfüzetembe: „Hirtelen arra emlékeztetett Jézus, amit múlt éjjel álmodtam, és el is felejtettem. Ugyanaz a látomás volt, amelyet nemrég láttam, de álmomban rosszabbnak látszott.” Majd az Úr ezt mondta:

„Figyelj! Álmodban mutattam meg neked a látomást, hogy megéreztessem veled, nincs menekülés!”

Ezt írtam: „Emlékszem, ahogy közeledni láttam, mint egy óriási hullámot. Megpróbáltam elfutni és elrejtÅ`zni, bár tudtam, hogy lehetetlen.” Utána azt kérdeztem az Úrtól: „De miért teszed ezt, ha szeretsz bennünket? Miért?” Å azt válaszolta:

„Engem nemcsak úgy ismernek, mint a Szeretet Istene, hanem úgy is, mint az Igazságosság Istene.” Ekkor azt kérdeztem: „Mit tehetünk, hogy megállítsuk ezt?” Isten válasza: „erÅ`teljes engesztelést kérek most mindnyájatoktól! Egyesüljetek és legyetek egyek! Szeressétek egymást! Higgyetek Mennyei Műveimben, mert Én mindig köztetek vagyok!” (1987. szeptember 10.)

A cunami híre sokkolt és elkeserített mindnyájunkat, de senki sem mondhatja, hogy Isten nem küldött figyelmeztetéseket. Mikor választott szószólóin keresztül figyelmeztetett, sokan azt mondták: „Nincs szükségünk ezekre a figyelmeztetésekre; Birtokunkban vannak az Atyák szent könyvei és a Szent Biblia és ezekben vigasztalást találunk. Sohasem mulasztottuk el felajánlani áldozatainkat és imádságainkat. Mi többet mondhatna még nekünk Krisztus annál, mint amit Å adott nekünk?” És becsukták fülüket.

1991. december 24-én, Krisztus születésének éjjelén a megbántott Jézus egy újabb üzenetet adott:

Eljövök ma és az egész emberiségnek felkínálom az Én Békémet, de igen kevesen figyelnek. Ma békefeltételekkel és a Szeretet üzenetével jövök, de a Föld meggyalázza a békét, amelyet felkínálok, és még Születésem ElÅ`estéjén is gúnyolják és csúfolják a Szeretetet, amelyet nekik adok. Az emberiség Szent Nevem nélkül ünnepli e napokat. Eltörölték Szent Nevemet, és Születésem Napját a kényelem szabadnapjának tekintik, amikor bálványokat imádnak. A Sátán behatolt gyermekeim szívébe, mivel gyengék voltak és alva találta Å`ket. Figyelmeztettem a világot…” (1991. december 24.)

Krisztus arra figyelmeztet, hogy rendkívüli módon sérti Å t, ha Szentséges Neve nélkül ünnepeljük a Karácsonyt, mint egyszerű munkaszüneti napot, megfeledkezve valódi tartalmáról: Krisztus SzületésérÅ`l.

Karácsonykor minden Keresztény arra kap meghívást, hogy örömmel ünnepelje Krisztus születését, menjen Templomba és ünnepelje MegmentÅ`nk és Megváltónk Szent Nevét. Hitehagyásukban viszont sokan a karácsonyfát ünneplik és imádják, ajándékokat cserélnek, betegre eszik magukat, és esztelenségekkel szórakoztatják magukat.

Ezután számos további figyelmeztetés következett. 1993. február 18-án is kaptunk egyet:

„Értsétek meg, hogy eljönnek azok a napok, amikor mennydörgéssel és tűzzel jövök el, de szomorúságomra sokakat fogok közületek úgy találni, hogy mit sem tudtok róla, mert mély álomban lesztek! Egyik hírvivÅ`t küldöm a másik után, teremtés, hogy áttörjem süketségedet, de már belefáradtam ellenállásodba és fásultságodba. Belefáradtam hidegségedbe. Belefáradtam gÅ`gödbe és merevségedbe, amit akkor látok, amikor az egység érdekében kellene összegyűlnötök – megtöltötted és túlcsordítottad az Érzéketlenség Kelyhét. Saját hangotoktól megmámorosodva szembeszegültek az Én Hangommal, de ez nem lesz örökre így – hamarosan elbuktok, mivel saját hangotok félrevezetÅ` ostobasága miatt szegültetek szembe az Én Hangommal. Nyilvánvaló, hogy Egyházam a ti megosztottságotok miatt hever romokban. […] A Föld megrázkódik és mint hullócsillag kilendül helyébÅ`l, hegyeket és szigeteket mozdítva ki helyükbÅ`l. Egész nemzetek fognak megsemmisülni. A mennybolt eltűnik, mint felgöngyölt könyvtekercs, ahogyan látomásodban láttad leányom. Nagy szenvedést fog átélni minden ember, és jaj a hitetleneknek! Hallgass Engem: és ha így szólnak ma hozzád az emberek: „Ó, az ÉlÅ` Isten irgalmas lesz hozzánk, a te jövendölésed nem IstentÅ`l való, hanem saját lelkedbÅ`l!” Mondd meg nekik: Bár azt mondják rólatok, hogy éltek, ti holtak vagytok. A ti hitetlenségetek ítél el benneteket, mert nem akartatok hinni Irgalmasságom Idejében, és megakadályoztátok az Hangomat, hogy szócsöveimen keresztül figyelmeztesse és megmentse teremtményeimet…” (1993. február 18.)

A tudósok szerint, amikor a földrengés végbement a tenger alatt, az egész föld megrázkódott, egy szempillantásnyi idÅ`re megállt és kimozdult a tengelyébÅ`l. Szumátra szigete és más szigetek is, több méterrel elmozdultak az eredeti helyüktÅ`l. Az egyikrÅ`l azt gondolták, hogy teljesen eltűnt, de késÅ`bb máshol megtalálták.

2002. február 7-én egy újabb utolsó figyelmeztetés jött IstentÅ`l:

„Ajtótok elÅ`tt áll Királyi Uralmam, de vajon készen álltok-e az Én fogadásomra?

Nagylelkűen és királyi bÅ`kezűséggel készítettem számotokra lelki táplálékokból lakomát, hogy életre keltsem lelketeket. Amikor ott voltam és vártam rátok, hogy Saját Kezemmel tápláljalak és megmentselek a haláltól benneteket, ti nem akartatok találkozni velem. Ezért, tekintettel, az igazi bűnbánattal szemben tanúsított ellenállásotokra, és figyelmeztetésemmel kapcsolatban mutatott ellenséges magatartásotokra, mindaz, ami a sírás korábbi színhelyén történt (2001. szeptember 11.), semmi sem lesz azokhoz a szomorú reggelekhez képest, amelyek még elÅ`ttetek vannak. A szomorú reggelek, amelyeket saját kezetekkel vontok magatokra. […] (ti) nemcsak a Földet, hanem az egész világmindenség létét is veszélyeztetitek. [….] Fájdalommal látom a magasságokból, miként fordulnak terveitek saját magatok ellen. A világ most megízleli saját életmódja gyümölcseit, kihívja maga ellen a természetet, amely rengésekkel és természeti katasztrófákkal válaszol.” (2002. február 7.)

Az Úr figyelmeztet, hogy hitehagyásunkkal veszélyeztetjük a világmindenséget – nemcsak a Földet, de az egész világmindenséget, mivel kihívjuk a természetet lázadását magunk ellen.

Ez azonban még nem minden. Ha nem változtatjuk meg szívünket és nem térünk vissza Istenhez, még rosszabb dolgok várnak ránk. Az Úr mondja:

„Látod leányom, Igazságosságomat is hamarosan kinyilvánítom. Tervemnek meghatározott ideje van. Irgalmas felszólításaimnak is meghatározott ideje van. Amikor ez az idÅ` letelik, mindenkinek meg fogom mutatni, jóknak és rosszaknak, hogy szigorúságom is éppen olyan nagy, mint irgalmasságom, hogy haragom is olyan hatalmas, mint megbocsátásom. Most gyorsan be fog következni mindaz, amit megjövendöltem. Semmi sem maradhat ki belÅ`le…” (1993. február 19.)

2008. január 7-én 3.10 perckor a Szűzanya felébresztett, hogy megértesse velem, hogy ebben az idÅ`ben Krisztust támadás éri. A Szűzanya üzenete így szólt: Igen közel vagyunk az emberiségre váró, megjövendölt eseményekhez, azok már a küszöbön állnak. Ezeket az eseményeket a világ gonoszsága, önzése, szeretetlensége, Isten Szavának visszautasítása, a rosszindulat, a képmutatás és az istentelenség hozza ránk.

A Szűzanya azt mondta, hogy a Föld veszélyben van, és tűztÅ`l fog szenvedni. Isten haragját nem lehet tovább visszatartani, és rájuk fog esni, mert az emberek nem akarnak szakítani a bűnnel. Ezekben az években Isten Irgalma a lehetÅ` legtöbb lelket igyekezett Magához vonni, Karját kitárva, hogy megmentse Å`ket, de csak kevesen értették meg és figyeltek rá. Irgalmának ez az ideje nem fog már sokáig tartani, eljön az idÅ`, amikor mindenki próbára lesz téve, a Föld tűzfolyamokat fog okádni belsejébÅ`l, és az emberek meg fogják érteni, mennyire jelentéktelenek és gyámoltalanok, ha Isten nem lakik a szívükben. Isten hűséges és megtartja Ígéreteit. Eljött az idÅ`, amikor Isten háza népe próbára lesz téve, és akik visszautasították az Å Irgalmát, meg fogják tapasztalni Isten Tüzét. (Itt megkérdeztem, mi lesz azokkal az egyházi személyekkel, akik üldöznek bennünket és vakok Isten Irgalmasságának Műveire.) A Szűzanya azt mondta, hogy Å`k is azt fogják elszenvedni, amit megérdemelnek.

A Szűzanya a továbbiakban az áldozatról beszélt. Arra kért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, amit Isten, a mi TeremtÅ`nk azt kéri tÅ`lünk, hogy erÅ`sebben kötelezÅ`djünk el Å mellette, és hogy a megtérés nem elég önmagában, áldozat és kitartó imádság nélkül. Aki azt mondja magáról, hogy megtért és az Igaz Élet Istenben üzenet által rátalált Istenre, annak több áldozatot kellene hoznia felajánlottságának bizonyításaként. Sokféle módon tanúsíthatjuk Isten iránt érzett szeretetünket és nagylelkűségünket. Senki sem mondhatja: „mi igaz életet élünk Istenben”, ha nem ajánlja fel áldozatos szeretetét. Áldottak azok, akik igazán szeretik Istent, és nem kell félniük azokban a napokban. Égi Édesanyánk azt mondta, hogy áldottak, akik kitartanak a megpróbáltatásokban; és elégedett azokkal a papokkal (a papsággal), akik részt vesznek Isten Műveiben és terjesztik azokat (mint pl. az Igaz Élet Istenben üzenetet, és akik nyitottak a Szentlélek számára), és hogy maradjanak bizakodók, mert Å`k különös kegyelmet kaptak Isten LelkétÅ`l, és hogy Å`k a Lélek által erÅ`södtek meg az Úrban az Å üdvösségterve számára. Krisztus megadja nekik az Å békéjét.

Ha valaki szolgál, és áldozatként felajánlja magát, akkor a tűz által eljövÅ` ítélet nem lesz olyan szigorú számára, mert lelkében örvendezni fog Isten hívásának, ami életre keltette Å`t.

A Szűzanya azt mondta, hogy sokan elhagyták hitüket, de sokan majd felemeltetnek. Sokan elmulasztották megtartani Isten Szavát, amit a szívükbe kaptak, és lábbal tiporták a számukra adott Igéket, amelyeket nemcsak az Igaz Élet Istenben üzenetben, hanem a Szentíráson keresztül is kaptak. 2009. november 28-án az Úr hívott és egy imát adott nekem, hogy továbbítsam. Arra kért minket, hogy imádkozzuk ezt az imát és kérjük az Å irgalmát. Az Úr ezt mondta:

E szavakkal fordulj hozzám Vassula:

„Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket, mert akkor mindnyájan elpusztulnak; Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak és a természet kiszárad; akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad; Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet és pusztasággá változtatja; A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel; Az éjszakát pusztulás rázza meg és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet;

Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekrÅ`l, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád és ne engedd, hogy erÅ`vel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket és írd bele minden szívbe a Te szabályaidat. Ámen.”

2010. április 14-én az Eyjafjällajokull vulkán kitört és hamufelhÅ`t okozott, amint azt mindannyian hallottuk. A vulkán környékét kilakoltatták. Készültek videófelvételek, és ezeken néhány méterre is alig lehet látni a hamufelhÅ`tÅ`l. Minden szürkés volt és mindent betakart a hamu. A légi közlekedés tragikus anyagi károkat szenvedett. Sok repülÅ`járatot töröltek, így naponta több millió dollár veszteség keletkezett. Gyümölcsök, halak és más termékek rothadtak a raktárépületekben. Az utazók megrekedtek a világ minden táján.

Ez a vulkán évekkel ezelÅ`tt, amikor kitört, másfél éven át ontotta magából a hamut.

E cikk írásakor, még mindig várjuk, hogy mikor érnek véget az események.

Azonban még rosszabb dolgok várnak a Földre, ha az emberek – a Fáraóhoz hasonlóan – figyelmen kívül hagyják az idÅ`k jeleit, és már túl késÅ` lesz. 1993. február 18-án az Úr így figyelmeztetett minket:

„Fel fogják törni a hatodik pecsétet és ti mindannyian sötétségbe merültök. Nem lesz világosság, mert az Alvilág füstje olyan lesz, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétül tÅ`le a nap és a levegÅ`. Igazságosságom Kelyhe által kígyókhoz és viperákhoz teszlek hasonlóvá benneteket. Hasatokon fogtok csúszni és a föld porát fogjátok enni a sötétség ama napjaiban. Földre terítelek, és emlékeztetlek benneteket, hogy nem vagytok jobbak, mint a viperák… Fulladozni fogtok, meg fogtok fulladni bűneitekben. Haragomban leterítelek benneteket, és rátok taposok. […] Amikor elérkezik a Sötétség órája, megmutatom nektek bensÅ`töket. Ki fogom fordítani lelketeket, és amikor meglátjátok, hogy lelketek szénfekete, nemcsak olyan lelki kínt fogtok érezni, mint azelÅ`tt még soha, hanem fájdalmatokban melleteket fogjátok verni, mondván, hogy a ti sötétségetek sokkal rosszabb, mint a titeket körülvevÅ` sötétség. Jobban megritkítom az emberi életet, mint bármikor azelÅ`tt. Majd pedig, amikor haragom megenyhül, mindegyikÅ`tökben elhelyezem Trónomat, és együtt, egy hangon, egy szívvel, egy nyelven fogtok dicsérni Engem, a Bárányt.” (1993. február 18.)

Ismét IdÅ`t kaptunk a bűnbánattartásra, mielÅ`tt ez a jövendölés bekövetkezne. Bár Isten azt mondja „semmi sem maradhat ki belÅ`le”, mégis csökkenthetjük ennek a csapásnak az erejét az imádsággal, bűnbánattal és életünk megváltoztatásával, a szentségre való törekvéssel. Meghívást kaptunk, hogy Igaz életet éljünk Istenben. Isten meg tud enyhülni, amint Ninive esetében is tette.

Az Igaz Élet Istenben üzenetek nem a sötétség és reménytelenség próféciái, hanem Isten hatalmas szeretetének hívásai: azért kapjuk Å`ket az irgalmasság idejében, hogy összeszedjük magunkat. Isten nem fogja a végtelenségig hagyni, hogy megsértsük az Å Szent Nevét és istentelenül éljünk. Irgalmában azért jön hozzánk, hogy sok figyelmeztetést adjon.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s