1864+150=2014. szeptember 28.

Posted On május 14, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

Nicolas Amadeus 1881-ben egy könyvet adott ki Marseillesben a la salettei jövendölés titkának magyarázatául, és ebben a könyvben határozottan kiírja, hogy a büntetések már 1881-ben veszik kezdetöket. Okoskodását pedig arra alapítja, hogy a szent Szűz 1846-ban tette e jövendölést, már pedig ha ez évszámhoz a 35 évet adjuk, kijön az 1881. És ime, az 1881-ik év elmúlt, és a világcsapás nem következett be. Ez a magyarázat tehát határozottan téves. És talán ezzel elveszett a jövendölés hitele? Semmi esetre. Mert hogy a 35 évet 1846-tól kell számitani, az a jövendölés szavaiból semmikép sem indokolható.

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Notre-Dame_de_la_Salette.jpg

https://i2.wp.com/www.lasalettesantuariodisalmata.it/salette/immagini/la-salette_big.jpg

1846. – La Salette /francia falu/ 1846 szeptember 19-én egy kis francia falucskában, La Salette-ben a 15 éves Melanie és a 11 éves Maximin együtt hajtják fel a teheneket a hegyre. Harangszóra elimádkozzák az Úrangyalát, keresztet rajzolnak kenyerükre, mielőtt elfogyasztják ebédkéjüket, majd virágos paradicsomkertet építenek s játszadozás után álomba szenderednek. Felébredve – délután 3 óra körül – Melanie látja meg elsőként a Szent Szüzet, amint a paradicsomkertben nagy fénytől övezve fejét kezébe hajtva ül. A „szép asszony” magához hívja őket: „Jertek ide, gyermekeim, ne féljetek; én azért vagyok itt, hogy nagy újságot mondjak nektek.” Melanie amint odamegy látja, hogy a szép asszony egy kövön ül és szemeiből könnyek ömlenek. Nyakában egy láncot visel, melynek végén egy kereszt van. A kereszten úgy látszik, mintha az Úr Jézus élne. A keresztfa bal és jobb oldalán egy kalapács és egy harapófogó van. / A szenvedéstörténet eszközei/ A La Saletti Keresztről a Szűzanya később elmondta, hogy ez a kereszt a megpróbáltatások idején megoltalmaz bennünket és aki tiszteli azt az Úr Angyalai veszik körül és mindenkivel szemben megvédelmezik. A háromnapos sötétség idején világítani fog, melyet még a kételkedők is látni fognak.! Ezen kép előtt lehetőleg naponta imádkozzuk el a következő imát: „ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!” A könnyező Szűz mondja: „elérkezik a pillanat , amikor minden ember aki bűnében megmarad , testi-lelki pusztulással bűnhődik… Ha az én népem nem akarja megadni magát, kénytelen leszek Fiam kezét reá bocsátani. Oly nehéz, oly súlyos e kéz, hogy már nem tudom többé visszatartani… És ti semmit sem törődtök vele. Bizony sokat kellene kérnetek és tennetek…” E bevezető után az Ég Királynője panaszkodik a vasárnapi munka és a káromkodás elhatalmasodása miatt. A további üzenetek – a titok – átadásával Melanie-nak 12 évig, 1858-ig kell várnia (1858 a lourdes-i jelenések éve is): „ Azon a ponton áll az Isten, hogy hallatlan módon fenyítsen. Jaj a föld lakóinak, Isten ki fogja meríteni haragját … A társadalom a legborzasztóbb ostorcsapások és a legnagyobb események előestéjén áll… 1864-ben Lucifer nagyszámú ördöggel kiszabadul; azon lesznek minden áron, hogy lassanként kiirtsák a hitet… Ez lesz a sötétség ideje…” (1864. szeptember 28. Londonban angol, francia, német, olasz és lengyel munkások részvételével megalakul a Nemzetközi Munkásszövetség (későbbi nevén I. Internacionálé)-(1872. szept. 2. – szept. 7. Az I. Internacionálé hágai kongresszusa a belső ellentétek miatt meggyengült és külső támadásoknak kitett szervezet központját (Főtanács) Londonból New Yorkba helyezi át (ahol formálisan még 1876-ig működik). -( 1889. júl. 14. – 21. A II. Internacionálé alakuló kongresszusa Párizsban, 20 munkáspárt részvételével.)). Mária felsorolja a sátán eszközeit is: lelki vakság, a viszálykodás, a rossz könyvek a hamis szellem terjesztése, az igazságtalanság, a gyűlölködés, a gyilkosság, a háborúskodás. „Minthogy az Istenben való hit, feledésbe megy, azért ki-ki önmagát fogja igazgatni és mások fölötti uralkodásra törekedni; a polgári és egyházi hatalom el lesz törölve; minden rendet és igazságot lábbal fognak tiporni; nem lesz egyéb látható, mint gyilkosság, gyűlölség, féltékenység, hazugság, egyenetlenség a haza és a család szeretete nélkül… Európa országai háború színhelyei lesznek…” A jelenés asszonya néhány városnak és országnak is megjövendöli pusztulását vagy szomorú sorsát. „Az igazak szenvedni fognak nagyon, imáik, bűnbánati cselekményeik fel fognak hatni az égbe és az Isten egész népe bocsánatért és irgalomért fog esedezni… akkor Krisztus igazságosságának és az igazak iránti nagy irgalmasságának egy ténye által megparancsolja angyalainak, hogy öljék meg minden ellenségét. És azonnal megsemmisülnek Jézus Krisztus ellenségei és minden bűnös ember és a föld pusztasággá változik. Aztán béke áll be, és az emberek kiengesztelik az Istent… Mindenütt felvirágzik a szeretet…” Mária szerint a békés gazdag aratásra emlékeztető időszak csak 25 évig fog tartani. Az emberiség újra elfeledi Istent s a sátán, ekkor fogja végső harcát indítani Isten és az emberiség ellen. Az Egyház anyja ezt követően beszél az Antikrisztusról, az Egyház válságáról, az évszakok megváltozásáról, az égitesteken tapasztalható feltűnő jelekről, rettenetes földrengésekről és egyéb katasztrófákról, a sátáni erők hamis csodáiról. A béke elmúltával az Antikrisztus előhírnöke kezdi meg rémisztő munkáját. A világ sorsa az Antikrisztus fellépésével („ő megtestesült ördög lesz”) fog végzetessé válni. „Az évszakok megváltoznak, a Föld csak rossz gyümölcsöt terem, a csillagok elvesztik szabályos pályafutásukat, a Hold csak pirosba menő fényt ad; …és borzasztó földrengést okoz, mely elnyeli a hegyeket és városokat.” Az Antikrisztus székvárosa Róma lesz. „Az ördögök a levegőben és a földön látszólagos csodálatos tetteket visznek végbe… „ „Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait…, az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit…, gyermekeimet,…követőimet, azokat, akik nekem adattak…, az utolsó idők apostolait… Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet… Harcoljatok világosság gyermekei, ti kicsiny nyáj…” A jövendölésben vigasztalás is szerepel: „Isten gondoskodni fog szolgáiról és a jóakaratú emberekről; az Evangéliumot mindenütt hirdetni fogják, minden nép és nemzet eljut az igazság ismeretére.” A sátán rettenetes pusztítása után azonban művével együtt elpusztul. „Szent Mihály főangyal lehelete megfojtja őt… a víz és a tűz megtisztítja a Földet és az emberi kevélység minden művét megsemmisíti és minden meg fog újulni; az emberek Istennek szolgálnak és őt dicsőítik.” A néhány gépelt oldalnyi üzenet teljesen felkavarja a keresztény világot. A két iskolázatlan gyermeket külön-külön hallgatják ki, üzenetük minősége és egyezése sokakat meglep. Az üzenet hitelességét 1851-ben ismerik el hivatalosan, amikor a két látnok leírja ezeket, s lezárt borítékban IX. Pius pápa kezébe kerül. A titok először 1879-ben jelenik meg Mons. Zola, Lecce püspökének kiadásában egyházmegyei jóváhagyással.

https://i2.wp.com/www.tldm.org/saints/LaSalette2.jpg

A la-salettei jövendölés is megemlíti az Antikrisztust, illetve a Hamisprófétát. A többek között a következőket mondja:

„Sokan elhagyják a hitet s nagy lesz ama papoknak és szerzeteseknek a száma, akik el fognak térni az igaz hittől. Ezek között püspökök is lesznek.

Óvakodjék a pápa a csodacsinálóktól, mert elérkezett az idő, amikor a legmeglepőbb látszólagos csodák mutatkoznak a földön és a levegőben.

1864-ben Lucifer nagyszámú ördöggel kiszabadul, azon lesznek mindenáron, hogy lassanként kiirtsák a hitet az Istennek szentelt személyekből is, akiket annyira el fognak vakítani, hogy ha különös kegyelem nem őrzi őket, a gonosz angyalok szellemét fogják elsajátítani. (1864 az első kommunista szervezet megalakulásának éve.)

A rossz könyvek nagy számban terjednek el a földön, a sötétség szellemei mindenütt nagy közönyösséget és lanyhaságot fognak terjeszteni mindabban, ami az Isten tiszteletére vonatkozik, nagy hatalmuk lesz a természet felett és lesznek templomok, melyek e szellemnek fognak szolgálni.

Egyeseket a gonosz lelkek, egyik helyről a másikra fognak vinni. (Médiumok?)

Halottakat fognak feltámasztani, még pedig igazakat, vagyis ezen halottak az igazak formájába öltöznek, hogy annál könnyebben elcsábíthassák az embereket. Ezen látszólagos feltámadottak azonban nem lesznek egyebek ördögöknél az emberi külső alatt. Más evangéliumot fognak hirdetni, vagyis olyant, mely ellenkezik az igazi Jézus Krisztussal és tagadja a mennyország létezését; az elkárhozottak lelkei a megjelentek között lesznek. Mindezen lelkek testükkel egyesületeknek fognak látszani, mindenütt rendkívüli csodákat művelnek, mert kialudt az igaz hit fénye és hamis fény világítja be a földet.

Az én Fiam helytartója sokat fog szenvedni, mert egyidőre nagy üldözéseknek lesz kiszolgáltatva. Ez lesz a sötétség ideje. Az Egyház borzasztó válságon fog átesni.

Minthogy az Istenben való hit feledésbe megy, azért ki-ki önmagát fogja igazgatni és mások fölött uralkodásra törekszik. A polgári és az egyházi hatalom el lesz törölve, minden rendet és igazságot lábbal fognak tiporni, nem lesz egyéb látható, mint gyilkosság, gyűlölség, féltékenység, hazugság, egyenetlenség a haza és a család szeretete nélkül.

A szentatyának sokat kell majd szenvednie, én vele leszek utoljáig, hogy átvegyem áldozatát. A gonoszok gyakran fognak élete ellen törni, de nem árthatnak napjainak, azonban sem ő, sem utóda nem fogják meglátni az Egyház diadalát.

A polgári kormányok mind ugyanazon egy elvvel állnak elő, mely abban áll, hogy minden vallási elv töröltessék, hogy az anyagelvűség, az istentagadás, a spiritizmus és mindennemű bűn uralkodjék.”

„Jaj a papoknak és az Istennek szentelt személyeknek, akik rossz életükkel Fiamat ismét megfeszítik. Bűneik égbe kiáltanak bosszúért és íme, a bosszú már az ajtónál leselkedik rájuk, Az Úr készül, hogy úgy büntessen, aminek mását a világ még nem látta. Jaj az egyházfejedelmeknek, akik kevélységgel és hatalmaskodva kormányoznak, vagyont halmoznak és a maguk tekintélye kiépítésében, — gyarapításában buzgólkodnak.

Reszkess föld és ti, akik azt valljátok, hogy Jézus Krisztusnak szolgáltok, azonban valójában bensőtökben magatokat bálványozzátok. Reszkessetek, mert Isten ellenségének fog titeket átadni, mert a szenthelyek romlottságban vannak elmerülve.”

„Sok gyülekezet többé nem Isten házának növelője, hanem Asmodáj lábnyomait követők legelője.”

Forrás:

Antalóczi L.: Jelenések, üzenetek és a jövő. Kisboldogasszony Plébánia. Eger, 2000.

Röck Gyula: Az Antikrisztus és a Hamispróféta II. rész
Röck Gyula: Az utolsó idők és korunk – I. rész
Varga Mihály:  A NAGY VILÁGCSAPÁS.

http://www.naplom.com/naplo/andre/naplo/2008-09-08*17-12-tol
http://andrelowoa.wordpress.com/2008/10/10/page/2/

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s