Nagy események előtt állunk! II.

Posted On október 3, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped one response

A harmadik világra szóló esemény !

A Szûzanya figyelmeztetéseit több látnok és misztikus kegyelmekkel megáldott személy egybehangzóan megfogalmazta: pl.
Pió atya

– “Imádkozz és térj meg! Nagy dolgok forognak kockán! Imád-kozz! Az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az ördög esküvõjére mennének. Segíts nekem a lelkek megmentésében. Túl sok a bûn. A bosszú napja, a maga félelmetes eseményeivel közel van, sokkal közelebb, mint gondolnád! A világ hamis biztonságérzetben ringatja magát. Az isteni ítélet úgy fog lecsapni, mint egy villám. Ezek az istentelen és gonosz emberek nem kapnak kegyelmet, úgy elpusztulnak, hogy Szodoma és Gomorra büntetése az övékhez képest semminek sem tûnik majd. Igen, mondom neked, a go-noszságuk még soha nem volt olyan nagy, mint napjainkban.”
“Tartsátok zárva az ablakaitokat. Ne nézzetek ki. Gyújtsatok meg egy szentelt gyertyát, az sokáig ki fog tartani. Imádkozzátok a rózsafûzért. Olvassatok lelki irodalmat. Végezzetek lelki áldozást és a szeretet tetteit cselekedjétek, amivel nekünk örömet szereztek. Imádkozzatok kitárt karokkal, vagy vessétek földre magatokat, hogy sok lelket megmentsetek. Ne menjetek ki a házból. Gondoskodjatok elegendõ élelemrõl. A természet erõi megindul-nak és a tûzesõ miatt az emberek remegni fognak a félelemtõl. Legyetek bátrak! Veletek vagyok!”
“Tûzhurrikánok fognak áradni a felhõkbõl és az egész föld fölött elterjednek! Viharok, rossz idõ, villámok és földrengés lesz az egész földön, két napig. Szakadatlan tûzesõ fog esni! Egy nagyon hideg éjszakán fog kezdõdni. Mindez annak a bizonyítékaként, hogy Isten a teremtés ura. Akik bíznak bennem és hisznek szava-imnak nincsen félnivalójuk, mert nem fogom cserbenhagyni õket, és azokat sem, akik igémet terjesztik.”

“Hogy felkészüljetek ezekre a csapásokra, a következõ jeleket fogjátok tapasztalni: az éjszaka nagyon hideg lesz. A szél üvölteni fog. Egy idõ után villámcsapásokat lehet majd hallani. Csukjatok be minden ajtót és ablakot. Ne beszéljetek senkivel, aki a házon kívül van. Térdeljetek le egy kereszt elõtt, bánjátok meg a bûneiteket és imádkozzatok Anyámhoz védelemért. A földrengés ideje alatt ne nézzetek ki, mert Isten haragja szent.”Helén Aiello,
Leonardi (1895-1961). Aiello Helén, egy szentéletû olasz rendalapító, aki Kalábriában élt és 1961-ben halt meg, azok közé tartozott, akikkel a Szûzanya szintén megismertette a világra váró csapásokat. Helén részesült az Úr Jézus sebhelyeiben is, és nagypéntekeken átszenvedte az Úr Jézus kereszthalálának kínjait. 1954. és 1955. nagypéntekén mind az Úr Jézus, mind a Szûzanya megjelent neki és többek között ezeket mondta: Jézus szavai: ,,A világ lealjasodott a túlcsorduló romlottságban. A népek kormányai mint megtestesült ördögök emelkedtek fel, és miközben békérõl beszélnek, a háborút készítik elõ a legpusztítóbb eszközökkel, hogy tönkretegyék a népeket és nemzeteket… Az emberek bûneikben megátalkodva élnek. Szigorúbbak a büntetések és csapások, amelyek Isten útjára hívják vissza õket, azonban dühöngenek, mint a megsebzett fenevadak és megkeményítik szívüket Isten kegyelmével szemben. A világ nem méltó már a bocsánatra, csak a tûzre, pusztulásra és halálra. A hozzám hû lelkeknek többet kell imádkozniuk és több engesztelést kell nyújtaniuk, hogy lecsillapítsák Isten igazságos haragját és mérsékeljék a büntetés igazságos ítéletét, amelyet szeretett Anyám közbenjárása tart vissza, aki minden embernek is Anyja …

De a tûzzel való büntetés közel van, hogy megtisztítsa a földet a gonoszak gaztetteitõl. Isten igazságossága megköveteli az engesztelést a sok megbántásért és rossz cselekedetért, amely a földet borítja, és amellyel nem lehet tovább megalkudni. Az emberek megátalkodtak bûneikben és nem térnek vissza Istenhez. Az Egyházzal ellenkeznek, és a papokat megvetik a rosszak miatt, akik botrányokat okoznak. Segíts engem, szenvedésed által, hogy kiengeszteljem az oly sok megbántást, és így legalább részben megmentsem a romlásba és halálba sietõ emberiséget. Tudasd minden emberrel, hogy bûneiket megbánva vissza kell térniük Istenhez, és ezáltal remélhetik a bocsánatot és megmenekülhetnek a megvetett Isten igazságos bosszújától.”
A Szûzanya pedig, akinek Szeplõtelen Szívét hét tõr járta át, így szólt: ,,Szívem szomorú, mert oly sok szenvedés vár a pusztulás szélén álló világra … Isten haragja közel van. Hamarosan a világot nagy csapások fogják sújtani, véres forradalmak, félelmetes szél-vészek és a folyók és tenger kiáradása által. Kiálts, míg Isten papjai meg nem hallják hangomat, hogy figyelmeztessék az embereket az idõ közelségére, s arra, hogy ha az emberek nem térnek vissza Istenhez imáikkal és engesztelésükkel, akkor a világot egy új és rettenetesebb háború fogja felforgatni. A leghalálosabb fegyverek fogják elpusztítani a népeket és nemzeteket. A föld diktátorai, pokoli fajzatok, le fogják rombolni a templomokat és megszentségtelenítik az Oltáriszentséget… Tûztõl villámló felhõk és egy tûzvihar fog zúdulni a világra. Ez a rettenetes büntetés, amit az emberiség története még sohasem látott, hetven órán keresztül fog tartani. Az istenteleneket agyon fogja nyomni, és el fogja söpörni. Sokan fognak elveszni, mert megátalkodtak bûneikben… Én óvólag a világ fölé hajlok és feltartóztatom Isten igazságosságát. Egyébként ezek a dolgok már bekövetkeztek volna. Szükség van az imára és engesztelésre, mert az embereknek vissza kell térniük Istenhez és Szeplõtelen Szívemhez — a közvetítõhöz Isten és emberek között – és így legalább a világ egy része megmenekül. Tudasd ezt mindenkivel, mert ez segíteni fog sokak megmentésében és megelõz sok pusztulást az Egyházban és a világban.”

Egy évvel késõbb a Szûzanya még inkább részletezte a tûz büntetését: ,,Ha az emberek nem javulnak meg, a tûz rettenetes büntetése fog jönni az Égbõl a világ minden nemzetére, és az emberek bûnhõdni fognak az isteni Igazságosságnak tartozó adósságuk szerint. Rettenetes pillanatok lesznek ezek mindenki számára, mert az ég mintegy össze fog kapcsolódni a földdel és minden istentelen nép el fog pusztulni. Némelyik nemzet megtisztul, mások teljesen el fognak tûnni.”Vassula Ryden
Vassula Ryden görög ortodox vallású szülõk gyermekeként szü-letett Egyiptomban. Ott járt iskolába. 15 éves korában vándorolt ki Európába.
1985 óta kap látomásokat és belsõ üzeneteket Jézustól, az Atyá-tól és Máriától. Ezeket 12 kötetben adta ki. Könyveit 42 nyelvre fordították le. 1989 óta Vassula Ryden 800 elõadást tartott 63 országban.
2008. január 7.-én ezt az üzenetet kapta: – “Múlt éjjel három óra tíz perctõl négy óráig ébren tartott a Szûzanya, hogy egy mindannyiunkhoz szóló üzenetet adjon nekem.” “Az üzenet elsõ része személyesen nekem szólt, a második a nyilvánosságnak. Az elsõ rész, biztatás és vigasztalás volt számomra. A Szûzanya azt mondta, hogy mindig velem van, különösképpen ezekben az igen nehéz idõkben, amikor a Sátán teljes erejével önti ki haragját rám és az egész világra.” Az üzenet második része így szól: “Igen közel állunk az emberiségre váró, megjövendölt eseményekhez, azok már az ajtónk elõtt állnak. Ezeket az eseményeket a világ gonoszsága, önzése, szeretetlensége hozza ránk, és Isten Szavának visszautasítása, a képmutatás és az istentelenség okozza. A Föld veszélyben van, és tûztõl fog szenvedni. Isten haragját nem lehet tovább visszatartani, és ránk fog zuhanni, mert az emberek nem akarnak szakítani a bûnnel.

Ezekben az években Isten Irgalma a lehetõ legtöbb lelket igyekezett magához vonni, karját kitárva, hogy megmentse õket, de csak kevesen értették meg és figyeltek rá. Irgalmának ez az ideje nem fog már sokáig tartani, eljön az idõ, amikor mindenki próbára lesz téve. A Föld tûzfolyamokat fog okádni belsejébõl, és az emberek meg fogják érteni, mennyire hitványak és gyámoltalanok, ha Isten nem lakik a szívükben. Isten hûségesen megtartja Ígéreteit, és azok megmásíthatatlanok. Eljött az idõ, amikor Isten háza népe próbára lesz téve, és akik visszautasították az Õ Irgalmát, meg fogják tapasztalni Isten tüzét. (Itt megkérdeztem, mi lesz azokkal az egyházi személyekkel, akik üldöznek bennünket és vakok az Õ Irgalmasságának mûveire.) A Szûzanya azt mondta, hogy õk is azt fogják elszenvedni, amit megérdemelnek. A Szûzanya tovább beszélt az áldozatról. Arra kért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, amit Isten, a mi Teremtõnk kér tõlünk, hogy jobban bízzuk magunkat Rá, és hogy a megtérés nem elég önmagában, áldozat és kitartó imádság nélkül.
Aki azt mondja magáról, hogy megtért, (…) annak több áldozatot kellene hoznia felajánlottságának bizonyításaként. Sokféle módon tanúsíthatjuk Isten iránt érzett szeretetünket és nagylelkûségünket. (….) Áldottak azok, akik igazán szeretik Istent, és nem kell félni-ük azokban a napokban.
Szûzanyánk azt mondta, hogy áldottak, akik kitartanak a megpróbáltatásokban; és elégedett azokkal a papokkal, akik részt vesznek Isten mûveiben és terjesztik azokat, (…) és hogy maradjanak bizakodók, mert õk különös kegyelmet kaptak Isten Lelkétõl, és hogy õk a Lélek által erõsödtek meg az Úrban az Õ üdvösségterve számára. Krisztus megadja nekik az Õ békéjét. Ha valaki szolgál, és áldozatként felajánlja magát, annak számára a tûz által eljövõ ítélet nem lesz olyan szigorú, mert lelkében örvendezni fog Isten hívásának, ami életre keltette õt.

Sokan elbuknak, de sokan felemeltetnek. Sokan elmulasztották megtartani Isten Szavát, amit szívükben õriztek, és lábbal tiporták a számukra adott Igéket, amelyeket nemcsak az “Igaz Élet Isten-ben” üzenetben, hanem a Szentíráson keresztül is kaptak.
(…) Beszélj félelem nélkül, és ne tarts azoktól, akik szembeszállnak veled! Az Úr és én megáldunk téged, és megadjuk neked a békét és a szeretetet.” – Eddig tart az üzenet. Kérem, elmélkedjenek rajta, és gondosan olvassák át. (Krisztusban testvérük, Vassula).Debóra Marasco
(sz. 1993 Mandúria) stigmatizált, a jelenések elõtt nem járt templomba, a szórakozás és a diszkók világa volt a mindene 19 éves koráig. Az Úr megszólította, (1992 május 20.) megtért, azóta egészen az imának és önmegtagadásnak él. A következõ üzenete-ket kapta Máriától:
“Azt szeretném, ha a Pápa meghallgatná Fiam fájdalmas figyel-meztetését, beszéljen róla, és a világ imával megmenekülhetne. Fiam még mindig haldoklik a bûneitek miatt, és úgy látja, hogy üzenetem nyilvánosságra hozatala idõszerû.”

Mint egy varázsütésre ott van a kezében a világ, és döbbenten látom, hogy lassan-lassan elönti a vér. Így kezd el beszélni:

“Leányom, egykor azt mondtam Fatimában, hogy ha a világ nem tér meg, nagy csapásnak kell sújtania az egész emberi fajt, de nem akkor, hanem a XX. század második felében. Elõre megmondtam La Salette-ben a gyerekeknek, Melániának és Massimónak ezt a kínszenvedést. Most, mint már számtalanszor, neked ismétlem el, hogy az emberiség továbbra is bûnt követ el, mikor folyton lábbal tiporja az Ég adományait.
A Sátán immár mindenfelé elhintette a zûrzavart, elrejtve hatal-mának legnagyobb erõit, így befolyásolva a dolgok folyását. Én már elmondtam Luciának (Fatimában), hogy a Sátán a sötétség fia.

Képes megszállni a legnagyobb tudósok elméjét, és arra biztatni õket, hogy rettenetes hatóerejû fegyvereket találjanak fel, amelyekkel szét lehet rombolni az egész földet egyetlen szempillantás alatt. Megmondtam, hogy teljes egészében kezébe veszi majd a világ sorsát, legyõzve a hatalmasokat, az államok vezetõit és így is történt. Arra kényszerültem, hogy nyitva hagyjam Fiam ölelõ karjait. Mindnyájan meglátjátok, hogy Õ, ahogy még soha nem történt, a lehetõ legszigorúbban és legigazságosabban fogja végrehajtani büntetését.”
Az Egyház számára elérkezett a kínlódások és a kemény próbák ideje, ahogy azt már megjövendöltem. Bíborosok a bíborosok ellen, püspökök a püspökök ellen fordulnak. A Sátán ott lépdel már közöttük, és Rómában már érezhetõ a küszöbön álló változások szele.” Senki sem várja az Isten Fiát, de mondd meg mindenkinek, hogy Õ vissza fog térni, mégpedig úgy, mint egy tolvaj az éjszakában, és akkor büntetni fog az Igazságos Égi Atya Törvénye szerint! Füst és tûz esik majd kegyetlenül az égbõl, a tengerek gõzöket ontanak, minden elsüllyed és egy hatalmas, romboló háború fog elkövetkezni, ha minden így marad, amint most.
A halál, nyomorúság, rombolás és háború arcát mutatja majd a föld. Az idõ a végéhez közeledik, és félelmem félelmetes valósággá változik. Én a világhoz fordulok, mikor azt mondom, hogy nemcsak a jók vesznek oda a rosszakkal együtt, hanem az államfõk is az õ népükkel és az Egyház a híveivel.
Leányom, sajnos a Sátán telehintette a földet orgyilkosaival, és az ember sokszor nem tud ellenállni a kísértésnek és a bûnnek. Ha az ember most szándékosan el akarja pusztítani az egész világot, Isten eltünteti a világegyetembõl és többé nem a vízzel, a megtisztulás szimbólumával fog megjelenni, hanem a tûzzel, az igazságtétel szimbólumával.
Amikor a föld a sötétebbik arcát mutatja, az lesz Fiam és az Õ angyalai eljövetelének jele. Csak akkor éledhet újjá a föld, amely azokból fog újjászületni, akik most az
Itt Mária hangsúlyozna nagy földi küldetését: õ az egyetemes Gyógyító.
“Szeplõtelen Szívem gyõzelméért dolgoznak és azok, akik túlélik ezeket a szörnyûségeket, mindazok a kiválasztottak, akiket homlokukon kereszttel, az Istenben való hit szimbólumával lesznek megjelölve, (láthatatlanul) egyetlen célért, az Égi Atyáért fognak élni, éppen úgy, mint amikor ez a szépséges bolygó nem volt ennyire bûnös.

Én, Isten Anyja így, a hatalmas katasztrófák révén hozom a világ tudomására, hogy ezt fogja megélni, ha nem tér jó útra. Én, a Szeretet és Béke Királynõje, az Égi Anya, ugyanazzal a céllal jöttem erre a tájra, mint a többire, hogy többé ne a testet, hanem a lelket gyógyítsam.
Megígérem nektek, hogy megmentelek benneteket, ha égi sza-vam meghallgatásra talál.
Köszönöm, hogy beszélgettél velem és kérlek, hogy mindezt mondd el a világnak. Imádkozzatok és szeressetek! Dicsértessék az Élet, amely megteremti az életet: Jézus Krisztus!”
(Részben f elfedett harmadik Titok).
Ezt az üzenetet átadtam néhány vallási tekintélynek, akik közül a püspök biztosított arról, hogy jó szolgálatot tettem az Úrnak.“Dicsértessék az életet adó Élet, Jézus Krisztus!
A Fuvallat keletrõl fog eljönni, de mielõtt a Dicsõséges Galamb eljönne a földre, a nap nem fog egy ideig fényt adni. Az égitesteket az ûr sötétje nyeli majd el. A vizek földeket nyelnek el, más földek pedig felemelkednek. A hegyek elvándorolnak, megváltoztatják a helyüket, és akkor az ember úgy fogja keresni a halált, ahogyan most az aranyat keresi.
Amikor eljön a Dicsõséges Galamb, az ítélet tüze sújt le az emberre, akárcsak a kiéhezett ragadozó madár zuhan a dög húsára, hogy teljesen elnyelje azt.
Gyermekeim, a választás ideje elérkezett. Én, a Legfõbb Jó Anyja, mielõtt mindez bekövetkezne, még egyszer felhívlak benneteket, hogy kerüljétek el Isten büntetését.
Ezért a fájdalommal telt, gyilkosokkal teli, beteg földért halál-küzdelmet vívó szívvel kérlek benneteket, hogy állítsátok meg a véres kezeket, mert különben melyik nép menekülhetne meg? Én vagyok menekülésetek horgonya, és aki hisz és remél Bennem és Fiamban, az megmenekül.
Aki pedig továbbra is tévelyegni fog, az a Sátánnal együtt a mélységekbe vettetik, az idõk végezetéig megláncoltan. Rám vessétek hívõ, jóakaratú szemeteket, és Isten elhozza nektek a békét és a megváltást.
Köszönöm, hogy válaszoltál Nekem. Anyai áldásom e földre!”
A Szûzanya szobra a körmenet után könnyezett, és ezt mindenki látta.

Így szól Pio atya:
“Ennek a parázna földnek, leányom, van még egy lehetõsége, próbálj te segítem neki, és szenvedésed felajánlásával szakítsd ki a pokol lángjaiból”.
A jelenés elõtt átéltem a szenvedést, kezeim és bokám véreztek. Mialatt mindez történt, a Fájdalmas Szûzanya kápolnájában a Rózsafüzért imádkozó emberek a következõ jelenséget figyelték meg:Tudják meg, hogy Én ez a jel vagyok, és minden ember tanulja meg, mit jelent “Kezdet és Vég” lenni egyszerre. Megáldalak, leányom.” (1993. május 13., 23.30)

A Mennyei Anya Üzenete:

“Drága leányom, ma emlékeznek meg a fatimaí megjelenésemrõl, a mindig áldott Dió Cova d’Iría-nál. Ma az eddigieknél sokkal erõsebben szólítalak fel téged Fatima 3. üzenetének terjesztésére, fõleg a fiatalság, a holnap reménysége, a világ “sója és élesztõje” körében. Hamarosan, ahogy azt elõre megjósoltam, a csillagok, a Hold és a Nap is kialszanak, de te ne félj, és reménykedj mindig az Örök Istenben. Mi, az Égiek, téged választottunk, mert jelentéktelen vagy, és ezért úgy tudsz bátorságot önteni a lelkekbe, hogy nem zavarod össze õket. Leányom, imára kell buzdítanod, mert sem szavakkal, sem könnyekkel nem lehet enyhíteni az Isteni Fiam Fájdalmát. Legyetek mindig egyszerûek és tiszták, tartsátok távol magatokat az anyagi javaktól! Ne akarjátok testeteket felékesíteni, mert hamarosan óriási kínok jönnek, és az egyetlen táplálék és illat a Mi Sza-vunk lesz.

Gyermekeim, figyeljetek nagyon, mert a Fiam Kelyhe már csordultig tele van, és hamar, mondom, nagyon hamar eljön az a nap, amikor elengedem Fiam karját, és akkor csak sírás és fogcsikorgatás lesz. Imáitokban legyetek nagyon közel Hozzám, mert én vagyok az egyetlen, aki vezetni titeket a Könyörületes Megváltóhoz.

Nyissátok meg a szíveteket és engedjétek, hogy Isten szeretete belé költözzön! Fiaim, itt az idõ, választanotok kell a Paradicsom és a Pokol között. Isten szabad választási lehetõséget ad, hiszen az Õ szabadsága végtelen. Ha a paradicsomot választjátok, tudnotok kell, hogy az út hosszú és szûk, de a végén a lelketek megtalálja az egyetlen Örök áldást, dicsõséget és fényt. Ha hisztek bennem, itt a legtisztább megtérések fognak bekövetkezni. Az úton legyetek mindig a közelemben, még akkor is, ha Jelenlétem nem lesz mindig egyértelmû! Legyetek a Szentmise Áldozatához közel és vele egységben! Drága leányom, mindig ilyen alázatosnak kell lenned, mint amilyen eddig voltál, és akkor én és Jézus végre tudjuk hajtani az Atya szándékát. Mindannyiótokhoz szólok, kicsi fiaim, hallgassatok meg! Az utolsó idõszakban vagyunk. Legyen áldott Jézus Krisztus!”A Szûzanya egy felhõn érkezett, amelyet Isten dicsõségét éneklõ Angyalok emeltek a magasba. Fehér ruhát, égszínkék fátylat és rózsaszín övet viselt. A lábait két vörös rózsa díszítette. Amint szokott, most is a Napból jött elõ és kellemes, lágy hangon beszélt hozzám. Az egész szobát erõs rózsaillat árasztotta el.

Marie-Julie Jahenny (sz: Brittany – Franciao. 1850, +1941, misztikus, stigmatizált),
Enzo Alocci (sz: 1931 Porto S.Stefano, kikötõmunkás, stigmatizált),
Petre Eternel,
Gemma Galgani (1878-1903 stigmatizált),
Conchita Gonzales (sz:1949 Garabandal) stb.
De a többi látnok is, mint például
Mühlhiasl
(Mattheus Lang Apoig, 1753-1809):
Matthäus Lang volt a neve, és erdei prófétának hívták. (Bajor erdõ) Apoigban (Straubing melletti Hunderdorf) élt, apja molnár volt. Innen származhatott a Mühlhiasl név.
Apja halála után õ lett a molnár, de nem volt jó üzletember, és hamarosan tönkrement. A malmot át kellett adni a kolostornak, amelynek dolgozott, mert sok adósságot halmozott fel.

A szerzetesek elûzték onnan. Ezzel kapcsolatban is volt egy jövendölése: “Jó, én megyek, de ahogy ti elûztök engem, úgy fog-nak benneteket is elûzni.” Nemsokára valóban kitették a szerzete-seket a kolostorból.
Dambachban élt, különbözõ munkákat végzett, hogy fenntartsa magát, de nem sokáig maradt ott, mert egy vita során megsebesí-tette a testvérét. Nem volt súlyos, de a testvére annyira megharagudott rá, hogy ezért menekülni kényszerült. Bújkált az erdõben, ahol többen felkeresték, hogy hallgassák a jövendöléseit.Halála idõpontja (1805? 1830?) vitatott. Egyszer azt jövendölte: “Halottként is eljövök hozzátok!”
Amikor meghalt, a halottaskocsi egy hídon ment át. A kocsi ten-gelye eltörött, a koporsó leesett, fedele kinyílt, és Mühlhiasl megmerevedett karja kiemelkedett, és az ég felé mutatott.
Jövendöléseit erdei kunyhójában öregek és fiatalok hallgatták. Sok jövendölése már akkor bekövetkezett. Gyakran lehet arrafelé hallani: “Ezt már Mühlhiasl is megmondta.”

Halála elõtt egy utolsó nagy háborúról beszélt, és egy hatalmas katasztrófáról jövendölt, “amikor olyan idõ jön, hogy ‘letaka-rítják’ a földet (üres lesz a föld), és nagyon kevés ember lesz”.
“A háború után (II. világháború) sokan úgy gondolják, hogy végre béke lesz, de nem úgy fog történni. Mindenütt hirdetni fogják Isten igéjét, mindenütt misszionálnak, de már senki sem törõdik ezzel. Az emberek nagyon rosszak lesznek.
Leginkább a katolikus hitet fogják gúnyolni, elsõsorban saját hívei. A kereszteket is letépik a szent sarokból (otthonok faliról?).
Végül már nem lehet a férfiakat a nõktõl megkülönböztetni.
Az emberek már mást sem csinálnak, mint esznek és isznak.
Mindenütt építkezni fognak, mást sem csinálnak csak építenek. Öt-hat emeletes házakat.
A vaskutya végigugat (erdei vasút) az erdõn.
Nagyon sok pénzt csinálnak, papírpénzeket.

A nyarat nem lehet megkülönböztetni a téltõl. (klímaváltozás?)
Az emberek repülni fognak a levegõben.
A kocsik ló nélkül mennek.
A parasztok úgy fognak viselkedni, mint a városiak, a városiak pedig, mint a bolondok.
Akkor nézzétek meg az erdõt. Olyan lyukak (erdõirtás?) lesznek benne, mint a koldus kabátján, – és ekkor jön el a nagy pusztulás.”Alois Irlmeier (sz.: Oberscharam 1894, +1959),
Josef Stocker, (München)

Franz Kugelbeer
(sz: 1922. Lochau – Bodeni tónál) stb. – beszél egy elõzetes fi-gyelmeztetésrõl, amit az emberiség kap, mielõtt a világkatasztrófa megtörténne.

Sepp Wudy
a fischwinkeli látnok, (Fischwinkel = tanyák egy csoportja), Neuern, cseh határhoz közel Eisenstein mellett, (ma Brcálník)
Sepp Wudynak (1870-1915), sok próféciát tulajdonítanak, amelyekkel bekerült a bajor-cseh legendák világába. Cselédként szolgált a Cseh erdõ és a Bajor erdõ paraszti udvaraiban. Az egyik paraszt, akinek szolgája volt, naptárába feljegyezte a jövõre vonatkozó próféciáit. A költõ, Hans Watzlik lemásolta ezeket, és átadta Paul Friedl próféciakutatónak.
Sepp Wudy jóslatai nemcsak a közeljövõre, hanem távolabbi idõkre is vonatkoznak. Sepp nem volt bõbeszédû, látomásait a paraszt csak beszélgetés közben tudta meg tõle.
Amikor be kellett vonulnia az elsõ világháborúba, megmondta, hogy nem fog már visszatérni, “jégben, hóban kell meghalnom”. Úgy is történt, a Dolomitokban vesztette életét. Azt is mondta, hogy nem ez lesz az utolsó háború, mert hamarosan jön még egy, és csak utána következik az utolsó.

Megjósolta a modern kommunikációs és közlekedési eszközö-ket. (“Ha megélnéd, szobádból láthatnád bécsi unokatestvéredet (videotelefon, mobilt), és ha szükséged lenne rá, egy órán belül ott lehetnél.”
Hogy milyen szörnyû lesz Európában a háború, azt is elmondja. “A Cseh erdõ úgy leég egyszer, mint egy szénakazal. Ne rohanj el, ha jönnek a szürke madarak, mert máshol még rosszabb lehet. Véget ér, pedig még csak most kezdõdött. Aztán ismét olyan lesz, mint 100 évvel azelõtt.
Mérgezett lesz a táplálék és a víz (atomfegyverek). Elõtted az étel, de nem eheted, mert az a halálod, ott a víz, de nem ihatod, mert az is a halálod. Az Osserben (hegy a bajor-cseh határon) ered még egy forrás, azt ihatod, az tiszta. Hat hétig ne igyál tejet. Ha jönnek az állatok, és aztán elpusztulnak, akkor menj el attól a víztõl, és ne egyél a zöldségbõl. Akkor már nem lesz határ Csehor-szág és Bajorország között.” (EU)
A levegõ, mint a méreg, marja a bõrt. Vegyél mindent magadra, amid csak van, még az orrod hegye se legyen kint. Bújj be egy gödörbe, és várj, amíg vége lesz, – nem tart sokáig, vagy menj be egy barlangba. Ha kihullik a hajad, elért. Végy a szádba boróka-bogyót, az segít.
Az lesz ennek a bajnak az oka, hogy az emberek már nem ismerik fel az ördögöt, mert beöltözött és ígéretekkel halmoz el.
Ez nem rád vonatkozik, hanem a gyerekeidre és gyerekeid gyere-keire. Õk élik át.
Nem értem az embereket, egyre rosszabbak és istentelenebbek lesznek, ezért kell ennek megtörténnie, s minden olyan lesz, mint 100 évvel ezelõtt.
Csökken a hit, és minden összezavarodik, már nem ismeri ki magát az ember. A nagyok hitetlenek és félrevezetik a kis embereket. A templomokban tánczenét játszanak, a pap is velük énekel. Még akkor is táncolnak, amikor egy égi jel jelenik meg, ez üzeni meg a borzalmak kezdetét.
Északon megjelenik egy fény, amilyet még soha nem láttak, aztán körben lángok csapnak fel.

Menj Bajorországba, ott az Istenanya a palástját tartja az emberek fölé. De azért ott sem lesz minden nyugodt.
Többet is látok, de nem tudom felfogni és elmondani. Én csak egy szolga vagyok, és nem tudom, hogy jó vagy rossz szellem az, aki nekem ezeket mutatja. De azt tudom, hogy be fog következni.Boitsfortban
(Andre Pestiaux, 1985) egy sürgetõ figyelmeztetésrõl beszél Jézus a látnoknak. Két különbözõ figyelmeztetõ jel lesz, egy poli-tikai és egy égi. A politikai jel: Három politikai gyilkosság lesz, magas beosztású személyek ellen. És ettõl az eseménytõl kezdõdik el a forradalom Európában. Ezután következik Oroszország támadása Nyugat-Európa ellen.
A látnok Irlmeier látja, hogy a volt Jugoszlávia területén három politikai gyilkosság történik, ami kiinduló pontja lesz a világégésnek, a nemzetiségiek konfliktusai miatt.
Az Égi jel valószínû egy feltûnõen látható ÉGI jel lesz, és ezután az isteni büntetés; a három napi sötétség kezdete.
Ezután a háború – egymás elleni harc – megszûnik, mielõtt egy atomkatasztrófa sorozat jönne. Az ÉGI jel talán egy világító fé-nyes kereszt lesz, úgy ahogy ezt Jézus 1985-ben Boitsfortban (Brüsselben) bejelentette. Ezt más látnokok is mondták és állítják, “egy fényes kereszt lesz az égen. ”
Az idõpontot, amikor ez a borzalom jön, nem tudják megmondani, mert azt nem kapták meg. Jézus 1984 nov. 25-én mondta Boitsfortban: “A jövendölés egy Titok amit mondok nektek. Ti nem fogjátok tudni sem, az órát sem a napot. Ennek ellenére, a Jel jönni fog.” Az idõ talán mégis ismert. A Szûzanya több alkalom-mal mondta: “ennek a századnak a második felében lesz”.
Jézus több alkalommal mondta Boitsfort-ban, hogy ez a történés a “századforduló elõtt” lesz. Máshol pedig azt mondta 1984-ben :”a következõ 10 év nem fog elmúlni, ezalatt mindez meg fog történni”! (Az isteni irgalom még adott 30 évet, 2014-ig, – szerk. megjegyzése)

Az évszak, amit Jézus Boitsfort-ban mondott: “A tavasz nagyon gyorsan vörössé fog változni,” máshol pedig azt mondja “ez tavasszal fog történni”, megint máshol mondja: “Az Úr az Igazsá-gossággal fog jönni, amikor a Föld, a mezõ zöldülni kezd.” – “A napok hosszabbak lesznek és a Nap magasan jár az égen.” – Más is így mondja: “Havat látok a hegyeken, lent pedig erõs hideg nyirkos az idõ.” – Más: “Aratáskor jön az esemény.”.- ezekben a mondatokban vannak némi eltérések, de a valóságon ez nem vál-toztat.
Az emberiség egy nagy fenyítés felé halad, ami a hitetlenség eredménye: ami Isten és parancsai ellen van, mert nem akar meg-térni, bûnbánatot tartani! Mivel az emberek hitetlenné váltak, Isten és parancsai ellen vannak, megtérni és bûnbánatot tartani nem akarnak, ezért Isten kénytelen nagy fenyítést bocsátani az emberi-ségre.
Ebben a számos Égi figyelmeztetésben, üzenetekben és jövendölésekben négy fázisra oszthatjuk az elõttünk álló jövõt.
Az emberiség hamarosan átéli az elsõ történéseket. A jelei: az elvadult politikai magatartás, gyilkosságok a politikai vezetõk között és vezetõktõl.Elsõ fázis: Megölnek egy magas rangú politikust (lehet, hogy a Balkánon). Ezután egy forradalom következik egy országban (talán Olaszországban), ami elterjed egész Nyugati-Európában. A nyugat- európai forrongás közben következik a:
Második fázis: Oroszország váratlanul megtámadja Nyugat-Európát, és ezzel megkezdõdik a harmadik Világháború, amint ezt sok próféta és látnok mondta.
Késõbb az orosz hadsereg megsemmisül egy csata által, amely Münster és Unna között lesz észak Westfáliánál. (Dortmund.)

Harmadik fázis: Isten beavatkozik egy háromnapos sötétséggel, ami a Föld fölé jön. Ezáltal befejezõdik a harci kedv. Ez a sötétség megakadályoz egy atom-katasztrófát. Isten így neveli, tisztítja és világosítja meg a megromlott emberiséget.

Negyedik fázis: A sötétség megszûnik. A Nap újra kisüt. Több nemzet (öt) megsemmisül. Az emberiség egyharmada kipusztul. Az Egyházak egyesülnek. Európa politikailag rendezõdik, egy Istentõl rendelt uralkodó kormányoz. A német ajkú nemzetek egyesülnek. “Nagy Monarchia” lesz. Ezután egy hosszú béke-idõszak következik.

Az idõ komoly!

Milyen legyen a mi magatartásunk a különbözõ fázisok alatt, amik ránk következnek?Az elsõ fázisban be kell szerezni az élelemtartalékot, “A közérteket kiraboljak, utánpótlást nem kapnak, semmi nincsen biztosítva az emberek által” – Ezért mindenkinek magáról kell gondoskodnia. Aki nem gondoskodik magáról több napra, nagy hiányt fog szenvedni!
Különösen kisgyermekes családok állnak majdnem megoldhatatlan problémával szemben. A lakónegyedek lakói különösen érintettek. Nem lesz villany, gáz, víz – már az elsõ idõktõl,- és fûtés se lesz. Ezért nagy káosz tör ki. Ezért feltétlen kell tartalékolni, és már most bekészíteni mindenbõl!
Az idõ komoly! Az élelem tekintetében a konzervgyárak megkönnyítik aránylag a dolgot, mert a konzervdobozokat jól lehet egymásra rakva tárolni, ezek kis helyen is elférnek. Elõre gondoskodva készítsünk tartós élelmet, konzerveket, és ásványvizet szerezzünk be, kemping vizes-tartályt, gyufát, gyertyát, viharlámpát, petróleum lámpát, elemlámpát, gáz-fõzõt, szükség WC-t, lefedhetõ vödröt, gyógyszereket készítsünk elõ..
Némely országban az úgynevezett “önvédelmi egyesület,” – és az “európai polgári védelem” már készített elõre csomagolt csoma-gokat, amit meg lehet rendelni. Családtagonként amilyenre szükség van, ahány kis gyermek, felnõtt, idõs ember van stb.

Van két könyv, amit ajánlatos elolvasni (sajnos csak németül jelent meg – szerk. megj.): “Isten harangja félre ver”, a második “Siessetek! Már késõbb van, mint gondolnátok!”A forradalom kitörése az elsõ jel. Az élelmet el kell dugni a rablók miatt!! Forradalom fog kitörni. Elõször politikainak látszik, de ez átcsap nagyon gyorsan a “túlélni akarók” forradalmába. A nyugati országokban leginkább a külföldi vendégmunkásoknak, és menekülteknek lesz ebbe nagy szerepük. Eddig az állam gondoskodott róluk – a menekült-táborokban, szükséglakásokban – élelemrõl, lakásról, ezután a polgárokra, mint idegenekre, ellenségesen néznek. Mivel nem kapnak élelmet az államtól, bandába verõdnek és üzleteket, élelemraktárakat, lakásokat, házakat törnek fel. Ezekhez csatlakoznak a csavargók csapatai is. Rablás, gyilkosságok, kínzások napirenden lesznek.

Jövendölés: Z. Bayern

A nagy politikusok összeülnek tárgyalni, adókat és törvényeket szabnak. Erre a nép fölkel és egyik a másiknak nekimegy. Gyûlölet, bosszú uralkodik. Akinek valamije van, azt elveszik. Minden házban harc van. Senki nem tud a másiknak segíteni. Az egész világon forrongás és káosz lesz, a felebaráti szeretet kivesz az emberekbõl, csak a gyûlölet uralkodik. Mindenki Isten ellenségévé válik. Hogy gondoskodjanak magukról, rablás, gyilkosság, gyilkosságok napirenden lesznek. – – -Aztán, – ahogy a látnok látta – hirtelen történik, hogy: ,,az emberek a földeken vannak, nyár van, az aratás nemsokára megkezdõdik, a búza megérett. Ekkor egész horda jön. Borzalmasan néznek ki! Ezek megtámadnak mindenkit! (Menekültek?) Akit elkapnak, azt agyonverik, megkínozzák! Ez borzalmas! A házak kapuit, ajtajait betörik, mindent összetörnek, gyilkolnak, rabolnak, kínoznak. A csavargók közül is sokan csatlakoznak hozzájuk, és ugyanígy tesznek! Emberek, meneküljetek az erdõkbe, hegyekbe! De kell, hogy élelmet vigyetek magatokkal, és hálózsákot, hogy alvóhelyet tudjatok készíteni! Ez a horda nem megy az erdõkbe, hegyekre.

Az ököl-jog fog mindenhol érvényesülni! Az éhezõ nagyvárosiak mennek a vidéki parasztokat kirabolni. Fegyveres banda vonul végig élelmet rabolni. Mindenütt terrorizmus, kínzás, gyújtogatás, gyilkosságok, – hatalmas rombolásokat végeznek. Soha eddig nem látott borzalom lesz!!

Átélni, de hogyan?
Ajánlatos magatartás a forradalom kitörésekor:

A látnokok egyhangúlag azt mondják; mindezek hirtelen, váratlanul fognak történni, illetve bekövetkezni. Ezért elõre kell kigondolni a védekezés lehetõségét, mert amikor már közeledik a veszély, késõn lesz azon gondolkodni, hogy mit tegyünk. Ezért minden család gondolja át milyen élelem szükséges, milyen ruhanemû, orvosság, ágynemû, stb., hogy ne fejvesztve kelljen kapkodni, mert az már késõ! Érdemes már elõre megbeszélni a szomszédokkal a védekezést, ez megkönnyíti a helyzetet. Különösen a falusi otthonok a veszélyeztetettek, ahol a házak egyedül állnak, mivel – ott nem lehet elegendõ védelmet találni. Ezért az idõben való elmenekülés a legésszerûbb. Erdõkbe, hegyekbe, – ez az egyetlen túlélési lehetõség!

Amikor mindenki a Békérõl beszél…

A harmadik világháború kitörése elõttünk áll!! Körülbelül két-három nap múlva, amikor a forradalom kitört, a Szovjetunió megtámadja Európát, és ezzel megkezdõdik a harmadik világháború.

A Szovjetunió akar, és fog is támadni. Muszáj neki egy európai forradalomba részt vennie katonailag. Ezt a lehetõséget meg is fogja ragadni, mert egyetlen jó lehetõség egyenlõséget teremteni a Nyugattal, a nyugaton a kommunizmust elterjeszteni. Ezt hirtelen és meglepetésszerûen viszi végbe. (Villámháború) Odahaza nem tudja az életszínvonalat emelni, ezért kénytelen onnan beszerezni mindent, ahol tud, nyugatról. Ezenkívül a szovjet népcsoportok is lázonganak, ezt sem tudja megoldani, mert a “Csillagvárost” kell anyagiakkal, élelemmel támogatni. Így ha hirtelen nyugatra betör, nyugat megbénul, elájul, mivel készületlenül éri a támadás. A Szovjetunió “Messiás-i” küldetéstudata felbuzdul és világszerte ki akarja szélesíti a kommunizmust, így a gazdasági fellendülés szándékát fel nem adja, hanem a nyugati országok gazdagságából akarja táplálni.Ekkor-az amerikai nagyhatalom katonailag beavatkozik. Elõször nagy siker látszik, de ezután a szovjet nukleáris fegyverrel fenye-geti meg az amerikaiakat. – A keleteurópai országok katonailag, fegyverzetileg, tanáccsal hirtelen és váratlanul a Szovjetunióhoz csatlakoznak, a nyugat ellen! Erre az ad alkalmat, hogy nyugaton forrongnak a népek, nyugat nincs felkészülve. Kelet felkészülve megtámadja nyugatot. A nyugati országok forrongásának hirtelen véget vet a szovjet bevonulás.
Több látnok különbözõ idõkben látta az eseményeket:

Az oroszok három vonalon érik el Németországot, megtámadják és nyugati irányban nyomulnak. Egy negyedik orosz sereg a volt Jugoszlávián keresztül Olaszországba vonul. Az elsõ vonal megy Berlinen keresztül, és nyomul északnyugatra, a tengerpartra, és a tengeri kikötõt elfoglalja.
A második vonal jön Thüringián és vonul tovább Franciaországba. A harmadik csapat Csehországon keresztül Bayerbe, az Alpok vonalán, keresztül Svájcon, irány dél Franciaország és a Földközi tenger. Itt a csapatok szovjet hadihajó-flottával fognak egyesülni. A szovjetek célja: Katonai stratégia.

A keleteurópai országokból magas rangú katonai vezetõk járnak nyugatra, és figyelnek, (Cseh SEJNA) hogyan lehet harapófogóba keríteni és megsemmisíteni a nyugati erõt.
A NÁTÓ most Németországot próbálja megvédeni. A szovjet csapat elõre nyomul páncéljaival Franciaországba, és ott súlyos küzdelem alakul ki. Ekkor Amerika elkezd légi fegyvereivel egy vegyi-zárat csinálni, észak Afrikából kiindulva, hogy a szovjet utánpótlást megszüntesse.

“Sárga por “

Ez a kémiai zár, – lézer, és vegyi fegyver – amit az amerikaiak csinálnak, egy sárga pornak látszik, ami egyenesen húzódik egy vonalban az Adriától-Prágán keresztül STETTIN-ig, az északi tengerig. Ezzel a szovjet utánpótlás lehetetlenné válik. Ekkor a NÁTÓ-csapatok elõre nyomulnak az ellenségre, katlanba zárják õket, oldalról támadva hatalmas harc kezdõdik egy síkságon, Augburg-Köln körül. Az utolsó megsemmisítõ csata a betolakodókkal a mezõn, UNNA-HAMM; és Münster között lesz.án a szovjet vezetõség elismeri a vereséget, és az atomfegyvert hozza elõ a nyugat ellen. Különösen érintve lesznek a német és más nagy városok. De amerikai városok is kapnak a szovjet rakétákból, amelyek súlyos károkat okoznak. A legszörnyûbb lesz Angliának. Az orosz atombombától, ami a Lamans csatornába esik, hatalmas tengerrengés támad, ez Anglia déli részét, Londont is a tengerbe süllyeszti. A városok a tengerparton angol és német oldalon is károsodnak, talán meg is semmisülnek.

Párizst a saját forradalmárai fel fogják gyújtani, hogy lángokba borul, egy lángtengerré válik! Mielõtt az atomcsata (amerikaiak és szovjetek egyaránt) vagyis a szuperhatalmak a Földet lakhatatlanná tennék, Isten, a Világ Ura, maga fog beavatkozni és a harcot befejezni! Egy világszerte – az egész Földön tapasztalható – három napos sötétség lesz, egybekapcsolva kozmikus eseményekkel. Ezek az elõbbi eseményeknek a következményei.

Éjszaka fog elkezdõdni!

Mi lesz Németországgal? Hogy a villámháborút túlélhessük, a helyes magatartást kell kialakítani. Amikor halljuk, hogy az oroszok betörtek páncéljaikkal Németországba, a német nép között pánik tör ki. Senki nem gondolta, hiszen elõbb mindenki a békérõl beszelt. Hogy a szovjetek be fognak törni, senki nem gondolja, hiszen a béke elkezdõdött. Most a német tömeg fejvesztve, pánik-szerûen menekül nyugat irányba, ez a menekülés néhány kilométer után dugóba fullad. Ekkor kezdõdik a dráma! A menekülõ csoportot a szovjet páncélosok utolérik és átgázolnak mindenen és mindenkin! Az utakról gépekkel letolnak mindent, hogy õk szabadon és gyorsan elõbbre juthassanak.ért nem szabad menekülni!!! Otthon kell maradni! Kamrákban, pincében falak mögött, akár elfalazva. A városokban, falvakban még mindig több lehetõség van túlélni. Ha úgy adódik, hogy valaki az országúton van, a legközelebbi lakott területre kell menekülnie! Védelmet kérni! A falvakban elõbb találhatunk élelmet, védelmet stb. Ott sok minden elõbb megoldódik, mint az úton a dugóban. Aki tud, szerezzen célszerûen élelmet. Ezt lehet, és kell autóval magunkkal vinni. A legközelebbi erdõ is menedéket ad. De meleg ruha, takaró stb. kell. Az erdõkbe a szovjetek nem fognak bemenni, mert ez akadályozza õket! A búvóhelyen kell kivárni, amíg elvonulnak! A látnokok szerint az átvonulás csak pár napig tart. De mihelyt az átvonulók elmentek, a leggyorsabban tetõ alá kell menekülni!!! Hamarosan az ég elsötétül, mennydörgés hallatszik. Ekkorra mindenki lakásba, tetõ alá kell, hogy meneküljön! Ekkor egy égi jel következik, ez jelzi az Isten büntetését a bûnös világra! Egy három napos sötétség tör az egész Földre!
A három sötét nap

Több látnok is közvetítette ezt az üzenetet, és írt a három napos sötétségrõl. Maga a Szûzanya is, az Õ üzeneteiben figyelmeztetett, Krisztus is szólt a következményekrõl.A látnok mondja 1906-ban.
“Nyugodtan lefeküdtem este az ágyba. Az éjjel felébredtem és a Szentháromság jelenlétében éreztem magamat! Egy fényességet láttam, és ezeket a szavakat hallottam: “Én az Isten Igazságosságának az Anyja vagyok. Ha az én kérésemet nem teljesítitek, jön utánam a Fiú a bûnös világot igazságosan büntetni! Egy borzalmas mennydörgéssel fogja haragjának az idejét jelezni. Ekkor az állatok is megrémülnek, és menedéket fognak keresni.”
Négy látnok mondja; mindezeket nyitott szemekkel láttam, amikor hatalmas villámlás, és mennydörgés átvonult a föld felett, az állatok, õzek, nyulak és madarak siettek elbújni. Ezután, mint egy óriás fekete takaró, vagy felhõ, sötét fekete éjjel lett a világ felett. Hallottam tovább: Egy borzalmas sötétség fogja a Földet betakar-ni, védelmére azoknak, akik megmenekülnek. A Sátán hatalmat adott minden embernek, aki õt szolgálja, és az õ tervét teljesíti, és engedelmeskedik az õ kívánságának. Ezek azok, akik a rózsafü-zért, és az imádkozást megvetik és ezzel a Sátán oldalára állnak. A Sátán és a hozzátartozók a zsákmányukkal elbuknak! A Sátán egy borzalmas bûzt fog kiárasztani, ami által az õt követõ emberek lelke a testétõl elválik.
Ebben a sötétségben nem lesz semmiféle fény, kivéve a HIT fé-nye. A hit fényét azok kapják meg, akik az én kérésemet hûen beteljesítik… Az igazak könyörgése sok lelket meg fog menteni, azokat, akik saját hibájukon kívül az Egyházon kívül állnak. A Sátán a zsákmányával a pokolra kerül. A gyõzelem után a kivá-lasztottakkal egy Akol és egy Pásztor lesz.

A látnokok figyelmeztetnek.

A látnok azt mondja (1994-ben); hogy a harmadik világháború végefelé jön egy 72 órás (három napos) sötétség. Sötét lesz hirte-len a háború alatt. Egyszercsak elkezd a jég esni, villámlással és dörgéssel, és hatalmas földrengés rázza meg a Földet. Ekkor ne menjetek ki a házból! A villanylámpák nem fognak égni, kivéve a gyertyák. A villany kialszik. Aki a sárga port beszívja, görcsöt kap, és meghal. Ne nyissátok ki az ablakot! Sötétítsétek be fekete papírral. Minden szabadon folyó víz (forrásvíz, csapvíz) mérgezett lesz! és minden szabadon, – nem zárt dobozban – lévõ étel mérgezett. Üvegben nem marad jó az étel! Az üveg nem bírja ki! Kint a gyilkos por megy át, nagyon sok ember meghal! 72 óra után elmúlik minden. De még egyszer mondom, ne menjetek ki!!! Szentelt gyertyát égessetek, és imádkozható! Az éjjel több ember meghal, mint a második világháborúban. Vegyetek egy pár lezárt fémdoboz rizst és hüvelyes konzervet. Kenyér és liszt tartós marad. Nedves dolgok elromlanak, mint a hús, kivéve, ha konzervdobosba lezárva van. Víz a vízvezetékbõl élvezhetõ. De a tej, tejtermék nem! A folyókban oly kevés víz lesz, hogy az ember átmehet rajtuk. Az állatok elpusztulnak. A fû sárga és száraz lesz és fekete. A szél a halálfelhõt elûzi kelet felé.

Védekezés

Magatartás a három napos sötétség kezdetén.
Az egész jelenség egy tûz-esõvel kezdõdik, ami az égbõl a földre ömlik, hogy a megromlott emberiséget megnevelje…. –
A sötétség kezdetén mindenki egy erõs fedél alá meneküljön – erdõt, mezõt hegyet el kell hagyni!! A hatalmas földrengés miatt jó, ha földrengésbiztos menedéket keresünk! Amíg a földrengés tart, az ajtófélfa alá kell feküdni, a küszöbre, mert az biztonságot nyújt, ha a fal leomlik, de véd a törmeléktõl is. Kisgyereket asztal alá fektessük, távol a külsõ faltól. Az ablakokat be kell sötétíteni, szigetelni, beragasztani.

A 72 óra alatt semmiféleképpen ne nézegessünk ki az ablakon kíváncsiságból! A hisztériás, ideges személyeket ajánlatos nyug-tatni, gyógyszerrel, esetleg a másik szobába átküldeni, hogy ne legyen rossz hatással a többire. A tartózkodási helyen minden fölösleges mozgástól tartózkodjunk, a levegõhiány miatt. A gyermekeknek játékot, szórakozási eszközt kell adni. Szükség-WC-t készítsünk, mûanyag, fedeles edényt tõzeggel. Élelmet készítsünk. Elõre fõzött burgonyát, zárható pléhdobozban tárolva! Minden nyitott étel, ami nincsen elzárva, mérgezett lesz és radioaktív. Ásványvizet, vagy csapvizet csavaros üvegben, vagy mûanyag edényben lehet tárolni. A sötétség ideje alatt tejterméket semmiféleképpen ne tároljunk, ne együnk. Ezek lekötik a radioaktív anyagokat a levegõbõl. Fogyasztása borzalmas gyomorgörcsöt okoz, s ezt a halál követi. – A rádióba tartós elemet kell tartalékolni.
Fontos: az élelmiszer Összeállítását és raktározását már most el lehet kezdeni;

A legfontosabb!

Az imádságos magatartás!
A három napos sötétség egy Istentõl küldött természetfölötti jel, ami a legelszántabb és legkeményebb ateistának is világossá válik. A még életben maradt embereknek természetes igénye lesz Isten-tõl imában bocsánatot kérni és segítségért könyörögni. Hogy ezt a vágyat beteljesítsük, vigyünk a szobába egy keresztet, helyezzük a falra, ahol jól látni. Alatta egy szentelt gyertyát gyújtsunk meg, és közösen imádkozzunk. A legalkalmasabb ima a rózsafüzér, mert ebbe mindenki be tud kapcsolódni. Ez az egyházi fohász a szükség idején. Magnóról lehet hallgatni szentmisét, énekeket, igehirdetést stb. A magnóra fölvett szentmise ebben a szükséghelyzetben érvényes misehallgatás! Mindenféleképpen, a kazettákkal könnyíteni tudunk a helyzeten, és az segíti az imádságot. A rózsafüzér vagy más ima mondása megnyugtató és elveszí a figyelmünket a kint történõ borzalmaktól, amik lejátszódnak.

Isten büntetése

Egy látnok azt mondja; hogy egy Kereszt fog megjelenni az égen. Ez a sötétségnek a végét jelenti. A Föld egy halottak sokaságát hordozó nagy mezõ lesz. A föld egészen pusztasággá válik. Az emberek kétségbeesve jönnek ki a házaikból. A halottakat kocsikra rakják, és tömegsírokba temetik.
Nem jár autó, villamos. A gyárak üresen állnak. A hatalmas munkatempó leállt! Majd késõbb kisüt a Nap az új élet szépségével. Ez lesz a kiválasztottak gyõzelme. Egy Akol és egy Pásztor lesz.
Az emberiség bûne újra a mártírok vérével lesz kiengesztelve. A Sátán a seregével, egy idõre, a pokolba lesz számûzve.

Az emberiség kétharmada vissza lesz adva a Földnek.

Ezután egy gyümölcsözõ, termékeny béke-idõ következik mindaddig, amíg az emberiség újra eltávolodik Istentõl – és az Antikrisztus utoljára fellép.
Egy látnok azt mondja: A fénylõ keresztre minden félénk ember bizalommal tekint. Amikor a Nap újra felragyog a megkínzott emberek fölött, és a halált hozó sárga por elmúlik, a táj egész megváltozottnak látszík. A túlélõk azt hiszik, csak õk egyedül menekültek meg. A nehéz sokk – ami a test minden részére ráült – a történtek után fölenged. Az elõzõ idõk gonoszságai megszûnnek.Hasonló témájú könyvek:
Anton Angerer: Das steht der Welt noch bevor, 2001. Mediatrix Verlag.

Josef Stocker: Reinigung der Erde (Prophetenworte über die Zukunft de Menschheit) I. und II. Band, Mediatrix Verlag

Prophetien. Neuauflage von “Der 3. Weltkrieg” und “Reinigung der Erde” von Josef Stocker 1970 bis 1995). Mediatrix-Verlag,
Sepp Wudy,

Forrás: http://www.freeweb.hu/jelenesek/

One Response to “Nagy események előtt állunk! II.”

  1. Nagy események előtt állunk! II. « Üzenet | Internet Radar

    […] teljes változat megtekintése: Nagy események előtt állunk! II. « Üzenet A bejegyzés kategóriája: Google reader, TudKiemelt szavak: akarja-puszt, ember-most, […]

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s