Hiszek egy Istenben

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Bizodalmamat földi, vagy égi teremtmény helyett egyesegyedül a láthatatlan, felfoghatatlan egy Istenbe vetem, ki az eget-földet teremtette s egyedül mindenek felett-való. Nem. is esem kétségbe az ördög valamennyi hadának gonoszságán sem, mert az én Istenem mindezeknél feljebbvaló. Mert a hitem föléje szárnyal mindennek; annak is, ami van, annak is ami – nincs: bűnnek, erénynek, hogy mindeneken túl csak Istenen csüngjön. Csodajelet sem kívánok tőle, hogy kísértsem Őt. Egészen ráhagyom, hogy meddig akar késni és nem szabok eléje se célt se időt, se eszközt, se módot, hanem mindezt önkéntes, igazi hittel akaratára bízom. Ha egyszer mindenható, mi fogyatkozásom lehet, hogy megadni, megtenni ne tudná?! Ha ég-föld teremtője s mindenek Ura, ki árthat nékem?! Hogyne válnék javamra minden, mikor javamat akarja az, akinek engedelmes alattvalója minden?! Isten, tehát tudja, hogy cselekedjék legjavamra. S mert Atya is, mindezt meg is teszi szíves örömest. Mivel pedig én ebben semmit sem kételkedem, bizonnyal gyermeke vagyok, szolgája és örököse s lészen nékem az én hitem szerint.

A MIATYÁNK

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!

A megszólítás

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!
Mit jelent ez? – Felelet:
Isten ezzel arra biztat minket, hogy higgyük, hogy Ő igazán Atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük Őt, mint a gyermekek édes atyjukat.

Az első kérés

Szenteltessék meg a Te neved!
Mit jelent ez? – Felelet:
Isten neve amúgy is szent, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy nekünk is szent legyen.
Hogyan történik ez? – Felelet:
Ha Isten igéjét tisztán és igazán tanítják, és mi aszerint szentül élünk Isten gyermekeihez illően. Erre segíts minket, szerető mennyei Atyánk! Aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét. Ettől őrizz meg minket, mennyei Atyánk!

A második kérés

Jöjjön el a Te országod!
Mit jelent ez? – Felelet:
Isten országa eljön magától, kérésünk nélkül is, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy hozzánk is eljöjjön.
Hogyan történik ez? – Felelet:
Ha a mennyei Atya Szentlelkét adja nekünk, hogy kegyelméből higgyünk szent igéjének, és istenesen éljünk itt ideig és ott örökké.

A harmadik kérés

Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is!
Mit jelent ez? – Felelet:
Isten jó és kegyelmes akarata meglesz imádságunk nélkül is,mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy bennünk is meglegyen.
Hogyan történik ez? – Felelet:
Ha Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és akaratot, amely nem engedi Isten nevét megszentelni és országát hozzánk jönni, amilyen az ördögnek, a világnak és testünknek akarata; ellenben megerősít és szilárdan megtart minket igéjében és a hitben életünk végéig, ez az Ő kegyelmes és jó akarata.

A negyedik kérés

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Mit jelent ez? – Felelet:
Isten kérésünk nélkül is ad mindennapi kenyeret, még a gonoszoknak is, mégis kérjük ebben az imádságban, hogy ezt velünk megláttassa, és ezért hálaadással vegyük mindennapi kenyerünket.
Mi a mindennapi kenyér? – Felelet:
Mindaz, ami a test és élet fenntartására és táplálására kell, mint például: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdaság, szántóföld, barom, pénz, anyagi javak, derek házastárs, derék gyermekek, becsületes háznép, tisztességes és hűséges felsőbbség, jó kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez hasonlók.

Az ötödik kérés

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!
Mit jelent ez? – Felelet:
Azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya ne nézze bűneinket, és miattuk ne tagadja meg kérdéseinket; mert mindabból, amit kérünk, semmire sem vagyunk méltók vagy érdemesek; mégis kérjük, hogy mindezt kegyelemből adja meg nekünk, mert naponta sokat vétkezünk, és bizony csak büntetést érdemlünk; ugyanígy mi is szívesen megbocsátunk, és jót teszünk azokkal, akik vétkeznek ellenünk.

A hatodik kérés

És ne vígy minket kísértésbe!
Mit jelent ez? – Felelet:
Isten senkit sem kísért, mégis azt kérjük ebben az imádságban,hogy Isten őrizzen és tartson meg minket, hogy az ördög, a világ és testünk meg ne tévesszen, és ne vigyen minket téves hitbe, kétségbeesésbe, vagy más nagy gyalázatba és bűnbe; ha pedig ilyesmi mégis megkísértene, végre felülkerekedjünk és miénk legyen a győzelem.

A hetedik kérés

De szabadíts meg minket a gonosztól!
Mit jelent ez? – Felelet:
Mindent összefoglalva azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya szabadítson meg a testet, lelket, javakat és becsületet rontó mindenféle gonosztól, ha pedig eljön a halál órája, adjon üdvösséges véget, és vegyen magához kegyelmesen e földi nyomorúságból a mennybe.

A befejezés

Ámen. (8)
Mit jelent ez? – Felelet:
Azt jelenti, hogy legyek bizonyos abban, hogy a mennyei Atya ezeket a kéréseket szívesen fogadja és meghallgatja, mert Ő maga parancsolta, hogy így imádkozzunk, és megígérte, hogy meghallgat minket. Ámen, Ámen azt jelenti: Igen, igen, úgy legyen!

A HISZEKEGY

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!

Az első hitágazat: a teremtésről

Hiszek az Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek TEREMTŐJÉBEN.
Mit jelent ez? – Felelet:
Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, barmot és mindenféle jót. Testemet s életemet naponként mindennel bőven ellátja, táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz!

A második hitágazat: a megváltásról

Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi URUNKban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett; alászállt a poklokra, harmadnapra feltámadott halottaiból, fölment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján, ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat.
Mit jelent ez? – Felelet:
Hiszem, hogy Jézus Krisztus – az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten és a Szűz Máriától született valóságos ember – az én URAM, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott: minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az Övé legyek, az Ő országában Ő alatta éljek és Őt szolgáljam örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, mert Ő feltámadt a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz!

A harmadik hitágazat: a megszentelésről

Hiszek a Szentlélekben, egy, szent, keresztyén (6) egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Mit jelent ez? – Felelet:
Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ő világosított meg ajándékaival, Ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben, ahogyan a földön élő egész egyházat (7) is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az egyházban (7) nekem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz!

A TÍZPARANCSOLAT

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!

A Tízparancsolat bevezetése

Én vagyok az Úr, a te Istened! (4)

Az első parancsolat

Ne legyen más Istened!
Mit jelent ez? – Felelet:
Mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk és Benne bíznunk.

A második parancsolat

Ne vedd hiába Istened nevét!
Mit jelent ez? – Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy nevével ne átkozódjunk, ne esküdözzünk, ne igézzünk, ne hazudjunk, se ne csaljunk, hanem nevét minden bajban segítségül hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük.

A harmadik parancsolat

Szenteld meg az ünnepnapot!
Mit jelent ez? – Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy igéjét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk.

A negyedik parancsolat

Tiszteld atyádat és anyádat!
Mit jelent ez? – Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy szüleinket és előljáróinkat meg ne vessük és meg ne haragítsuk, hanem tiszteljük, becsüljük és szeressük őket, szolgáljunk és engedelmeskedjünk nekik.

Az ötödik parancsolat

Ne ölj!
Mit jelent ez? – Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk testét s életét meg ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem segítsük meg őt minden testi bajban és életveszélyben.

A hatodik parancsolat

Ne paráználkodjál!
Mit jelent ez? – Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy tisztán és szemérmesen beszéljünk és cselekedjünk, és hogy hitves társát mindenki szeresse és megbecsülje.

A hetedik parancsolat

Ne lopj!
Mit jelent ez? – Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk pénzét és javait el ne vegyük, se hamis árral vagy ravaszkodással meg ne szerezzük, hanem segítsünk neki javait megőrizni és keresetét javítani.

A nyolcadik parancsolat

Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Mit jelent ez? – Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk.

A kilencedik parancsolat

Ne kívánd felebarátod házát!
Mit jelent ez? – Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk házára vagy örökségére álnokul ne törekedjünk, sem a jogosság látszatával azokat meg ne szerezzük stb., hanem segítsük és támogassuk, hogy azokat megtarthassa.

A tizedik parancsolat

Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóleányát, barmát vagy bármiféle tulajdonát!
Mit jelent ez? – Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk feleségét, házanépét vagy barmát tőle el ne idegenítsük, erőszakkal el ne vonjuk, vagy hűtlenségre ne csábítsuk, hanem arra intsük őket, hogy megmaradjanak nála és teljesítsék kötelességüket.

A Tízparancsolat zárószava

Mit mond az Isten mindezekről a parancsolatokról ? – Felelet: Ezt mondja:
Én, az ÚR a te Istened, -féltőn szerető Isten vagyok, meglátogatom az atyák bűnét a fiakon harmad- és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. (5)
Mit jelent ez? – Felelet:
Isten büntetéssel fenyegeti mindazokat, akik megszegik ezeket a parancsolatokat. Félnünk kell tehát haragjától és nem szabad vétkeznünk e parancsolatok ellen. Viszont kegyelmet és minden jót ígér mindazoknak, akik megtartják ezeket a parancsolatokat. Szeretnünk kell tehát Őt és bíznunk Benne, és szívesen kell cselekednünk parancsolatai szerint.

Leave a response and help improve reader response. All your responses matter, so say whatever you want. But please refrain from spamming and shameless plugs, as well as excessive use of vulgar language.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s