Imaóra hazánkért

Imaóra Magyarország megtéréséért

Ha sokan imádkoznának hetente egy órát Magyarország megtéréséért, sok csoda történne. Minden ima erős, ezért többféle módon lehet eltölteni ezt az imaidőt…
Pl.: lehet egy órát az Oltáriszentség előtt tölteni és akkor azt mondani az Úrnak, hogy azt az órát Magyarország megtéréséért ajánlod fel, otthon is imádkozhatsz saját szavaiddal, de olyan imákat is, melyeket kívülről tudsz, vagy hangosan, imádságos lelkülettel olvasol a Szentírásból.
A szívből jövő ima nagyon erős. Ha számos ember imádkozik, a megtérés nagy méreteket fog ölteni, a templomok meg fognak telni és az emberek élete meg fog változni.
Javaslat a Magyarországért felajánlott imaóra kitöltésére:

1. BŰNBÁNAT

Uram, bánom minden bűnömet és népem bűneit is. Kérlek, légy irgalmas hozzánk. Uram, megbocsátok mindazoknak, akik valaha megbántottak engem vagy bármilyen módon vétettek ellenem. Uram, kérlek légy irgalmas hozzájuk! Istenem, én is bántottam meg embereket, bánom ezt és kérlek áldd meg őket és add meg nekik az örök életet.
Istenem, szeretlek téged teljes szívemből és mindenek fölött, mert annyira jó vagy. Szívből sajnálom, hogy megbántottalak téged. Add kérlek, hogy soha többé ne bántsalak meg téged. Add, hogy mindig szeresselek és akaratodnak mindenben való megtétele örömet jelentsen számomra.                   Ámen.

51. Zsoltár, 1-15

Könyörülj rajtam Isten, irgalmad szerint, könyörületességed szerint töröld el gonoszságaimat!
Moss egészen tisztára vétkemtől, bűnömtől tisztíts meg engem!
Mert elismerem gonoszságaimat, és bűnöm előttem van szüntelen.
Ellened vétkeztem, egyedül ellened, s azt cselekedtem, ami előtted gonosz, hogy igaznak bizonyulj beszédedben, és igazságos a te ítéletedben.
Íme, te a szív igazságát szereted; bölcsességedet titokban kinyilatkoztattad nekem.
Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg engem és a hónál fehérebb leszek!
Add, hogy örömet és vidámságot halljak, hadd ujjongjanak csontjaim amelyeket összetörtél!
Fordítsd el bűneimtől arcodat, töröld el minden gonoszságomat!
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, s az erős lelket újítsd meg bensőmben!
Színed elől ne vess el engem, szent lelkedet ne vond meg tőlem!
Add vissza nekem üdvösséged örömét, és készséges lélekkel erősíts meg engem!
Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy hozzád térjenek az istentelenek!
Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem, hogy nyelvem ujjongva hirdesse igazságodat!

2. IMA A SZENTLÉLEKHEZ

Szentlélek, kérlek áradj ki nagy erővel és újítsd meg hazánk fiainak és lányainak az életét.
Jöjj Szentlélek, töltsd be híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd lángra bennük. Szentlélek, kérlek olyan nagy erővel áradj ki, hogy a szenvedélybetegek (dohányosok, alkoholisták, kábítószeresek) azonnal meggyógyuljanak. Add, hogy az emberek sugározzanak az örömtől, hogy még a pici gyerekek is Isten dicsőségét énekeljék.

3. KÉRÉSEK

Urunk add, hogy ez a nép itt Európa szívében Szentlélekkel eltelve Isten dicsőségét szolgálja és előmozdítsa az egész világ hitbéli megújulását.
Uram, áldd meg országunk minden püspökét, a papokat és minden keresztény egyház vezetőjét, kérünk ébressz sok papi és szerzetesi hivatást.
Add, hogy a templomba járó gyermekeid buzgóbbá váljanak és életük példája által a keresztény hit erőteljes tanúi legyenek, hogy sokan megtérjenek ebben az évben és megszámlálhatatlan legyen nemzetünk szentjeinek száma.
érünk nagyobb egységet az egyházak között és a családoknak, és hogy közös imával esdjük ki népünk lelki megújulását.
Adj békét és jólétet az országnak.
Add, hogy mindig jó emberek kerüljenek hatalomra és az ország kormányába.
Vezesd a kormány képviselőit, hogy bölcs döntéseket hozzanak és az igazságot szolgáló törvényeket.
Add, hogy ennek az országnak a törvényei mindig összhangban legyenek a Te isteni törvényeiddel.
Mária, Magyarok Nagyasszonya! Első szent királyunk a Te oltalmadba ajánlotta ezt az országot. Azóta is érezzük anyai pártfogásodat, ezért merünk most is (nagy döntés előtt) Hozzád folyamodni. Légy a mi szószólónk Szent Fiadnál magyar hazánkért!
Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk. Mária, Megváltónak anyja, esd ki nekünk Isten szeretetét.

Ajánlott imák:

Rózsafüzér: a Hiszekegyet azok nevében mondjuk el, akik nem hisznek Istenben, a Miatyánkban, abban az imában, amelyet Jézus tanított nekünk, kérjük az Isten uralmának az elterjedését; amikor az Üdvözlégyet imádkozzuk, visszaemlékezünk Isten megváltó művére, amit az emberi történelemben végbevitt, amikor a Szentháromság második személye emberré lett.

Litániák: különösen Szent Istvánhoz imádkozunk és a többi magyar szenthez, hogy járjanak közben értünk.

Ima az Isteni irgalmassághoz: Örök Atya, felajánlom neked a mi Urunk Jézus Krisztus testét, vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és a világ bűneiért.

4. DICSŐÍTÉS ÉS HÁLAADÁS

150 Zsoltár

ALLELUJA!
Dicsérjétek az Urat szentélyben, dicsérjétek őt az ég erős boltozatában!
Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt nagysága teljességéért!
Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek őt hárfával és lanttal!
Dicsérjétek őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek őt citerával és fuvolával!
Dicsérjétek őt zengő cintányérral, dicsérjétek őt csengő muzsikával!
Minden lélek dicsérje az Urat!
ALLELUJA!

Ajánlott zsoltárok: 145, 136, 148

Ima:
Urunk és Istenünk, magasztalunk téged és hálát adunk neked a magyarországi ébredésért, köszönjük a sok megtérést.
Istenünk és Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy olyan bőségesen megáldod a Te népedet, köszönjük Jézus, hogy a te megváltó hatalmad működik közöttünk.
Köszönjük Szentlélek, hogy a Te szereteted tüze leszáll a magyar népre, köszönjük neked Mária, királynőnk és anyánk, hogy olyan sok kegyelmet kiesdtél gyermekeid számára.
Magasztalunk téged Istenünk a szentekért, akik közbenjárnak értünk és az angyalokért, akik segítenek nekünk.
Dicsőséges Szentháromság, hatalmas Isten, segíts, hogy gyakran legyünk a szentek és az angyalok társai a dicsőítésben.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

„Ha ketten egyetértenek közületek a földön bármely dologban, mindent, amit csak kérnek, megkapnak Atyámtól”
(Mt. 18.19,)

„Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől.” (Mindszenty bíboros)

Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk, mert örökké szeret minket.

(Összeállította: Kőrösi Sándor)

SZABÓ PÁL TIVADAR: Magyar Bűnbánat

Bocsáss meg nekünk, Urunk!

Hajdani szépségükben meggyalázott, megcsonkított, lemoshatatlan festékkel összefröcskölt szobrainkért, műemlékeinkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Keresztül-kasul firkált házfalainkért, piszkos lépcsőházainkért, megrongált liftjeinkért, a teleszemetelt utcákért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A széthasogatott ülésű, ronccsá lett, takarítatlan vonat-, villamos-, és metrókocsijainkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Az utcán lépten-nyomon látható, pornográfiát és erőszakot terjesztő könyvekért, folyóiratokért, képeslapokért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A segítségért könyörgő utcai koldusok mellett közömbös, elfordított fejjel elmenőkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azért, hogy a trágár beszéd szinte mindennapi szóhasználatunk részévé vált, utcán, intézményekben, családban egyaránt,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Hogy mindebbe egyre jobban beletörődünk, s már szinte észre sem vesszük, könyörülő Istenünk,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A felületes ügyintézőkért, a közömbösökért, a lelkiismeretlenekért, a munkájukért felelősséget nem vállaló mesteremberekért. A rendőrökért és katonákért, akik elfelejtik, hogy nem elnyomásra, hanem mások szolgálatára, védelmére kapták megbízásukat,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A papokért, akik elhanyagolják legfőbb feladatukat, hogy az ember- testvéreket Istenhez vezessék,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Mindazokért, akik nem teljesítik kötelességüket, akik csak azt nézik, hogy nekik mi a jó, de a másik emberrel nem törődnek,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azokért, akik nemhogy nem segítenek máson, hanem ahol lehet, nehézséget, bajt, bánatot okoznak másoknak,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azokért a könyvekért, írásokért, színdarabokért, filmekért, amelyek megingatják az Istenben, a vallásban, a jóban való hitet, amelyek támadnak Téged és egyházadat, vagy pornográfiát terjesztenek, agressziót, félelmet, pesszimizmust keltenek,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A gyermekeik jó nevelését elmulasztó, a gyermek szellemi, lelki fejlődésével nem törődő szülők miatt, akik azt hiszik, veréssel vagy pénzzel, ajándékokkal minden megoldható,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azokért a gyermekekért, akik otthon soha nem hallanak Rólad, legfeljebb káromkodás, szitok formájában, és akiket soha nem visznek el házadba, a templomba,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Azokért a gyermekeinkért, fiataljainkért, akiknek nem tudtunk és nem tudunk igazi eszményeket, valódi értékeket felmutatni, továbbadni,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A testivel együtt lelki szüzességüket és a világ meghódítására szolgáló energiáikat is elvesztett serdülőinkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Az egyre növekvő fiatalkori iszákosság, narkózis és öngyilkosságok miatt
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A gyermek- és ifjúkori bűnözés egyre emelkedő száma miatt
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Hogy mindebbe egyre jobban beletörődünk, s már szinte észre sem vesszük,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Az öregekért, betegekért, akik kórházi ágyukon hiába várnak látogatót vagy legalább egy bíztató, jó szót,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Hogy sürgősnek látszó napi feladatok miatt gyakran elhagyjuk az igazán fontos dolgokkal, így a Veled és embertársainkkal való foglalkozást, törődést,
bocsáss meg nekünk, Urunk!

A másokat származásukért, vallásukért, meggyőződésükért szidalmazó, gyalázó szavainkért
bocsáss meg nekünk, Urunk!

Hogy mindezekért eddig igazából még nem kértük sem a Te bocsánatodat, sem embertestvéreinkét, könyörülő Istenünk, nagyon kérünk,
bocsáss meg nekünk, Urunk!
Vedd számba gyöngeségünket és a jóra való restségünket! Öntsél belénk erőt, hogy meg tudjunk változni és meg tudjuk változtatni környezetünket, embertársainkat! Kérünk Téged, Istenünk!

Ámen.

Bús Magyarok imádkoznak égi Atyánk Hozzád, Fordítsd felénk,
Magyarokra jóságos szent orcád! Sírva kérünk, fohászkodunk,
Hozzád száll a lelkünk, Ennyi tenger sok fájdalmat meg nem érdemeltünk.

Pusztul, vérzik mindenfelé házunk és a Földünk,
Összefolyik a vérünkkel mindennap a könnyünk!
Fáj a szívünk, a lelkünkben össze vagyunk törve,
Küldd le nekünk a békesség angyalát a földre!

Bús Magyarok imádkoznak, hallod Atyánk, hallod?
Se testünkkel, se lelkünkkel nem kívántunk harcot!
Megbocsátunk mindazoknak, akik reánk törtek,
Csak még egyszer add vissza a Drága Magyar Földet!

Leave a response and help improve reader response. All your responses matter, so say whatever you want. But please refrain from spamming and shameless plugs, as well as excessive use of vulgar language.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s